ارایه خدمات در حالات اضطراری به باشندگان ولسوالی گلران هرات

International Rescue Committee

ارایه خدمات در حالات اضطراری به باشندگان ولسوالی گلران هرات  logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

در مورد خدمت

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) با افراد مواجه با خطر، بی‌جاشده‌گان داخلی، خانواده‌های آسیب‌دیدهاز حوادث طبیعی و در سایر حالات اضطراری، خدمات لازم را به‌منظورمصونیت مردم در ولسوالی گلران ولایتهرات ارایه می‌نماید. 

از این خدمات واکنش در حالات اضطرار تمامی مردان، زنان،پسران و دختران در معرض خطر در ولسوالی گلران ولایت هرات بهره برده می‌توانند.این سازمان درنخست افراد آسیب‌پذیر با راه‌اندازی سروی‌های هدف‌منند تشخیص می‌دهد و سپس آن‌هارا تحت حمایت خود قرار داده و در صورت لزوم با آن‌ها کمک‌های نقدی چند منظوره می‌نماید. 

قابل یادآوری است که دفتر IRCارایه خدمات واکنش در حالات اضطرار را در هماهنگی با دفترهماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل ( UNOCHA) و ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات انجام می‌دهد. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افرادی‌که نیازمند این چنین خدمات در حالات اضطرار اند و یازنان، مردان، دختران و پسرانی‌ که در معرض خطر در ولسوالی گلران ولایت هرات اند، می‌توانند به دفتر ساحویکمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته یا از طریق تیلفون با این سازمان تماسبرقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. 

آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته نجات بین‌المللی: شهر هرات، ناحیه 4، جاده مخابرات مقابل فردوسی 23، خانهشماره 24 

زمان ارایه خدمات: هرهفته از روزهای یک‌شنبه الیپنج‌شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

مرکز ارایه معلومات: افرادیکه به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصلنموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافتنمایند. تیمبپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللیمعلوماتارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت ودسترسیبه خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

- ارایهاین خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 

- مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تماممراجعان قابل دسترس است؛ 

- تعمیربرای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتراند؛ 

- افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورتمی‌گیرد؛ 

- افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 

- دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 

- این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیقموقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC)در نقشه گوگل (GoogleMaps)روی آدرس ذیل کلیک نمایید: 

34.1982895555000000 

62.2216168999999900 

;