خدمات آگاهی‌دهی در مورد حفظ‌الصحه به باشندگان ولسوالی کوزکنر ننگرهار

International Rescue Committee

خدمات آگاهی‌دهی در مورد حفظ‌الصحه به باشندگان ولسوالی کوزکنر ننگرهار logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

در مورد خدمت 

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) برنامه‌های آموزشی در رابطه به حفظ‌الصحه و برخی از موضوعات صحیدیگر را به باشندگان ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار به‌منظور بلند بردن سطحی آگاهیو معلومات آنان دایر می‌نماید. 

دفتر IRC باتدویر این برنامه‌های آموزشی تلاش می‌کند تا سطح آگاهی و معلومات مردم را در قسمتشستن دست‌ها، کنترول اسهالات، صحت محیطی، صحت فردی، معایب استفاده از تشناب‌هایباز، مدیریت صحت دوران قاعدگی، روش‌های خانه‌گی تصفیه آب و غیره موارد آگاهی مرتبطبه صحت را در سطح جامعه ارتقا دهد. 

این آموزش‌ها و معلومات حفظ‌الصحه ممکن است به افراد که در شهرها زندگی می‌کنند یا به خدماتاساسی صحی در محل‌های اقامت شان دسترسی دارند ساده به‌نظر رسد، اما این معلوماتبرای افرادی که به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند، حیاتی بوده و در قسمت مصونیتو وقایه از امراض خطرناک کمک فراوان می‌کند. 

این خدمات از طریق تیم‌های سیار صحی و رضاکاران بیشتر بهافرادی ارایه می‌شود که در تلاش حفظ سلامتو ارتقای سطح دانش و معلومات صحی شان در سطح جامعه اند.  

افزون بر خدمات یادشده، دفتر IRC خدمات صحی ابتدایی و اساسی را نیز به عودت‌کنندگان، افراد متاثراز درگیری‌ها، آسیب‌دیدگان در نتیجه خشک‌سالی‌ها، دارندگان کودکان سوء تغذی و بهافرادی که در داخل کشور آواره یا بی‌جا شده اند، ارایه می‌نماید. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افراد واجد شرایط که در ولسوالی کوزکنرولایت ننگرهار نیازمند خدمات یادشده استند، می‌توانند بارضاکاران یا کارمندان دفتر IRC تماسبگیرند. در صورت لزوم، افراد نیازمند می‌توانند بهدفتر ساحوی کمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته یا از طریق تیلفون با اینسازمان تماس برقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعاتکاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته بین‌المللی نجات: ولایت ننگرهار، شهر جلالآباد، ناحیه دوم، سرک دوم، عقب لیسه عالی میاعمر، خانه شماره 514، دفتر IRC 

زمان ارایه خدمات: هرهفته از روزهای یک‌شنبه الی پنج‌شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

شماره تماس: در صورتی‌که به دفترمراجعه نموده نمی‌توانید یا در زمینه به معلومات بیشتر نیاز دارید به شماره موبایل0729080216 تماس بگیرید و یا به ایمیل آدرس Leena.Masoodi@rescue.org نامه بفرستید. 

مرکز ارایه معلومات:افرادی که به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصلنموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافت نمایند. تیمبپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللیمعلومات ارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت ودسترسی به خدمات راجع می‌نماید. 

 نکات مهم

- ارایهاین خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 

- مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تماممراجعان قابل دسترس است؛ 

- تعمیربرای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتراند؛ 

- افرادی‌کهتوانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورتمی‌گیرد؛ 

- افزونبر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 

- دستشوییزنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 

- اینخدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللینجات (IRC) درنقشه گوگل (GoogleMaps) روی آدرس ذیل کلیکنمایید: 

 34.5799920550146700 

70.3261347292847000  

;