خدمات آگاهی‌دهی در مورد حفظ‌الصحه به باشندگان ولایت خوست

International Rescue Committee

خدمات آگاهی‌دهی در مورد حفظ‌الصحه به باشندگان ولایت خوست logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

در مورد خدمت

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) برنامه‌های آموزشی در رابطه به حفظ‌الصحه و برخی از موضوعات صحیدیگر را به باشندگان شهر متون، در ولایتخوست به‌منظور بلند بردن سطحی آگاهی و معلومات آنان دایر می‌نماید. 

دفتر IRC باتدویر این برنامه‌های آموزشی تلاش می‌کند تا سطح آگاهی و معلومات مردم را در قسمتشستن دست‌ها، کنترول اسهالات، صحت محیطی، صحت فردی، معایب استفاده از تشناب‌هایباز، مدیریت صحت دوران قاعدگی، روش‌های خانه‌گی تصفیه آب و غیره موارد آگاهی مرتبطبه صحت را در سطح جامعه ارتقا دهد. این آموزش‌ها و معلومات حفظ‌الصحه ممکن است به افراد که در شهرها زندگی می‌کنند یا به خدماتاساسی صحی در محل‌های اقامت شان دسترسی دارند ساده به‌نظر رسد، اما این معلوماتبرای افرادی که به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند، حیاتی بوده و در قسمت مصونیتو وقایه از امراض خطرناک کمک فراوان می‌کند. 

این خدمات از طریق تیم‌های سیار صحی و رضاکاران بیشتر بهافرادی ارایه می‌شود که در تلاش حفظ سلامت و ارتقای سطح دانش و معلومات صحی شان درسطح جامعه اند. افزون بر خدمات یادشده، دفتر IRC خدمات صحی ابتدایی و اساسی را نیز به عودت‌کنندگان، افراد متاثراز درگیری‌ها، آسیب‌دیدگان در نتیجه خشک‌سالی‌ها، دارندگان کودکان سوء تغذی و بهافرادی که در داخل کشور آواره یا بی‌جا شده اند، ارایه می‌نماید. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افراد واجد شرایط که در ولایت متوننیازمند خدمات یادشده استند، می‌توانند با رضاکاران یاکارمندان دفتر IRC تماسبگیرند. در صورت لزوم، افراد نیازمند می‌توانند بهدفتر ساحوی کمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته یا از طریق تیلفون با اینسازمان تماس برقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعاتکاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته بین‌المللی نجات: شهرمتون،ناحیه۲ ، ۱۲۰۰ فامیلی، سرک ۷۳، خانه نمبر ۴۰، دفتر کمیته نجات بین المللییا IRC 

زمان ارایه خدمات: هرهفته از روزهای یک‌شنبه الی پنج‌شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

مرکز ارایه معلومات:افرادی که به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصل نموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافتنمایند. تیم بپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدماتبشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی معلومات ارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندانرا به بخش‌های مربوطه جهت دریافت و دسترسی به خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم

  • ارایهاین خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
  • مکانیا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تماممراجعان قابل دسترس است؛ 
  • تعمیربرای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتراند؛ 
  • افرادی‌کهتوانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورتمی‌گیرد؛ 
  • افزونبر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 
  • دستشویی زنانه و مردانه مجزابوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
  • اینخدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللینجات (IRC) درنقشه گوگل (GoogleMaps) روی آدرس ذیل کلیکنمایید:

;