خدمات آگاهی‌دهی در مورد حفظ‌الصحه به باشندگان ولسوالی آب کمری، بادغیس

International Rescue Committee

 خدمات آگاهی‌دهی در مورد حفظ‌الصحه به باشندگان ولسوالی آب کمری، بادغیس logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

درمورد خدمت 

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) برنامه‌های آموزشی در رابطه به حفظ‌الصحه و برخی از موضوعاتصحیدیگر را به باشندگان ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس به‌منظور بلند بردن سطحی آگاهیومعلومات آنان دایر می‌نماید. 

دفتر IRC باتدویر این برنامه‌های آموزشی تلاش می‌کند تا سطح آگاهی ومعلومات مردم را در قسمتشستن دست‌ها، کنترول اسهالات، صحت محیطی، صحت فردی، معایباستفاده از تشناب‌هایباز، مدیریت صحت دوران قاعدگی، روش‌های خانه‌گی تصفیه آب وغیره موارد آگاهی مرتبطبه صحت را در سطح جامعه ارتقا دهد. این آموزش‌ها و معلومات حفظ‌الصحه ممکن است بهافراد که در شهرها زندگی می‌کنند یا به خدمات اساسی صحی در محل‌های اقامت شاندسترسی دارند ساده به‌نظر رسد، اما این معلوماتبرای افرادی که به خدمات ابتداییصحی دسترسی ندارند، حیاتی بوده و در قسمت مصونیتو وقایه از امراض خطرناک کمکفراوان می‌کند. 

این خدمات از طریق تیم‌های سیار صحی و رضاکارانبیشتر بهافرادی ارایه می‌شود که در تلاش حفظ سلامتو ارتقای سطح دانش و معلومات صحی شان در سطحجامعه اند. افزون بر خدمات یادشده، دفتر IRC خدمات صحی ابتدایی و اساسی را نیز به عودت‌کنندگان، افراد متاثرازدرگیری‌ها، آسیب‌دیدگان در نتیجه خشک‌سالی‌ها، دارندگان کودکان سوء تغذی وبهافرادی که در داخل کشور آواره یا بی‌جا شده اند، ارایه می‌نماید. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افراد واجد شرایط که در ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس نیازمند خدماتیادشده استند، می‌توانند بارضاکاران یا کارمندان دفتر IRC تماسبگیرند. در صورت لزوم، افراد نیازمند می‌توانند بهدفتر ساحویکمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته یا از طریق تیلفون با اینسازمان تماسبرقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعاتکاری این دفتردر ذیل ارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته نجات بین‌المللی: ولایت بادغیس، شهرقلعه­نو، چوک کندالان. 

زمان ارایه خدمات: هرهفته از روزهای یک‌شنبه الیپنج‌شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

مرکز ارایه معلومات:افرادی که به خدماتبشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاینمعلومات حاصلنموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافتنمایند. تیمبپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللیمعلوماتارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت ودسترسیبه خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

  • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
  • مکان یا تعمیر‌که این خدمت درآن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تماممراجعان قابل دسترس است؛ 
  • تعمیربرای جابه‌جایی مراجعانلفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتراند؛ 
  • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن راندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورتمی‌گیرد؛ 
  • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شماوجود دارد؛ 
  • دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
  • این خدمات به‌زبان‌های پشتو،دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) درنقشه گوگل (Google Maps) روی آدرس ذیل کلیکنمایید:

 

;