دارندگان حفاظت ‌‌بین‌المللی که در آلمان زندگی ‌می‌کنند، ‌‌می‌توانند برای برخی از اعضای نزدیک خانواده درخواست ویزه نمایند. این ویزه به اعضای خانواده ‌‌‌آن‌ها اجازه سفر و نقل مکان به آلمان را می‌دهد.
این پروسه نظر به موقف پناهندگی که شما در آلمان دارید، متفاوت خواهد بود. این رهنمود پروسه را برای افرادی‌که دارنده موقف پناهندگی ذیل هستند و در آلمان زندگی ‌می‌کنند، توضیح ‌می‌نماید:
 • موقف مهاجر
 • پناهنده
 • حفاظت فرعی
افرادی‌که در آلمان موقف منع اخراج (“Abschiebungsverbot”) دارند نیز ‌‌می‌توانند جهت یک‌جاشدن با خانواده‌های شان درخواست نمایند. این کیس‌ها بسیار پیچیده ‌‌می‌باشد. اگر این وضعیت در خصوص شما صدق ‌می‌کند، لطفاً مشوره‌های مسلکی حقوقی را جستجو نمایید.
ارایه درخواستی برای یک‌جاشدن با خانواده به‌نام درخواست برای خویشاوندان نیز یاد ‌‌می‌گردد. شما تضمین‌ کننده یا سپانسر (Stammberechtigte/r) هستید.
ارقارب یا اعضای خانواده که شما برای ‌‌آن‌ها درخواست می‌دهید به‌ نام عارض یا درخواست کننده (Antragsteller/in) یاد ‌‌می‌گردد. اقارب شما برای واجد شرایط بودن به این برنامه، نیاز به این‌که در کشور اصلی خویش مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، ندارند.

کی‌ها واجد شرایط اند؟

شما در حالات ذیل می‌توانید اقارب خویش را به آلمان بیاورید:
 • در صورتی‌ که شما به‌حیث پناهنده در آلمان مستقر شده اید یا
 • دارنده موقف مهاجر (“Flüchtlingsanerkennung”) هستید یا
 • پناهندگی (“Asylberechtigung”) دارید یا
 • شما موقف حفاظت فرعی دارید و یا بتاریخ 17 مارچ 2016 یا قبل از آن، جواز اقامت دریافت نموده اید.
در صورتی‌که شما در آلمان موقف حفاظت فرعی دارید و جواز اقامت را بعد از 17 مارچ 2016 دریافت نموده اید، چه کرده می‌توانید؟
شما هنوز می‌توانید با فامیل خود در آلمان یک‌جا شوید. شما صرف در صورتی می‌توانید این کار را انجام دهید که دلایل بشردوستانه برای اقارب شما وجود داشته باشد تا با شما در آلمان زندگی کنند. مثال‌ها در این مورد قرار ذیل است:
 • شما از اعضای خانواده برای مدت طولانی جدا شده اید، یا
 • شما یا عضو فامیل شما در خارج یک طفل (زیر سن 18 سال) است، یا
 • اعضای فامیل شما در کشوری‌ که زندگی ‌می‌کنند در معرض خطر قرار دارند.

کی‌ها ‌‌می‌توانند در آلمان با شما یک‌جا شوند؟

شما می‌توانید اعضای نزدیک فامیل هم‌چو همسر یا شریک زندگی، اطفال و والدین خود را تحت شرایط خاص به آلمان بیاورید.

شرایط برای پیوستن همسر یا شریک زندگی

 • همسر یا شریک زندگی شما باید در زمان دریافت ویزه، 18 ساله یا بزرگ‌تر باشد.
 • اگر متاهل هستید و با شریک هم‌جنس ازدواج نموده اید، می‌توانید شریک هم‌جنس خود را بیاورید. در صورتی‌که در مورد تطابق با این قانون مطمین نیستید، از یک وکیل بپرسید.

شرایط برای پیوستن اطفال

 • شما می‌توانید با طفل اصلی یا بیولوژیکی یا طفل فرزندی خویش یک‌جا شوید. فرزندخوانده واجد شرایط نمی‌باشد.
 • در زمان ارایه درخواست، طفل شما باید زیر سن 18 سال باشد.
 • طفل متاهل بوده نمی‌تواند.
 • شما باید سرپرستی قانونی طفل را به‌عهده داشته باشید. اگر شما با همسر خویش سرپرستی مشترک طفل را به‌عهده دارید، اگر همسر شما با طفل سفر نمی‌نماید، باید توافق خود را به پروسه یک‌جاشدن اظهار نماید.

شرایط پیوستن والدین

 • اگر شما در آلمان یک طفل بی سرپرست هستید، می‌توانید والدین اصلی و هم‌چنان والدینی را که طفل تحت فرزندی ‌‌آن‌ها بزرگ شده است، به آلمان بیاورید.
 • اطفال بعد از سن 18 سالگی حق آوردن والدین خود را از دست می‌دهند. اگر می‌خواهید والدین خویش را به آلمان بیاورید، و به‌زودی 18 ساله می‌شوید، باید با وکیل تماس بگیرید.

آیا می‌توانید سایر اعضای خانواده خویش را به آلمان بیاورید؟

شما معمولاً نمی‌توانید سایر اعضای خانواده را به آلمان بیاورید، به‌شمول برادر و خواهر، کاکا و ماما، یا پدرکلان و مادرکلان. شما نمی‌توانید برادران و خواهران خویش را به آلمان بیاورید، حتی اگر زیر سن 18 سال باشند. اگر می‌خواهید برای اعضای دور خانواده خویش درخواست بدهید، باید "شرایط بی‌نهایت دشوار" را به اثبات برسانید. یعنی اگر اعضای خانواده با شما در آلمان یک‌جا نشوند، مشکل بزرگ برای فامیل شما ایجاد خواهد شد. مثال‌ها در این رابطه حسب آتی ‌‌می‌باشد:
 • اقارب شما مریضی یا معیوبیت شدید دارد و فرد دیگری را ندارد تا از او مراقبت کند
 • شما به یکی از اعضای فامیل وابسته هستید که در حال حاضر در خارج زندگی ‌می‌کند لذا نمی‌تواند از شما در آلمان مراقبت کند.

شرایط درخواست برای یک عضو فامیل چیست؟

شرایط درخواست برای عضو فامیل به وضعیت قانونی شما بستگی دارد. اگر شما در آلمان یک مهاجر هستید، در صورتی‌که به‌موقع به مقامات آلمانی در مورد خواست خویش برای یک‌جاشدن با اعضای فامیل بگویید (که در ذیل توضیح شده است)، پروسه آسان‌تر خواهد بود.

شرایط عمومی برای اتباع خارجی جهت یکجا شدن با فامیل

 • شما باید جواز اقامت داشته باشید تا حق آنرا داشته باشید که با اعضای فامیل خویش (طوریکه در فوق ذکر شد)، یکجا شوید.
 • شما باید عاید کافی داشته باشید تا مصارف عضو فامیل را پرداخته بتوانید.
 • شما باید ثابت کنید که برای عضو فامیل، خانه و جای بودوباش دارید. شما باید به دولت نشان دهید که اپارتمان شما به اندازه کافی بزرگ است که عضو متقاضی فامیل شما در آن نقل مکان نموده ‌‌می‌تواند.
 • عضو فامیل شما باید به مقامات آلمانی هویت خویش را ثبوت کند. یعنی دولت از عضو فامیل شما می‌خواهد تا پاسپورت یا کارت تثبیت هویت را ارایه نماید.

ارسال به‌ موقع درخواستی

اگر شما در آلمان مهاجر هستید، شما باید به مقامات آلمانی بگویید که می‌خواهید با فامیل خویش در آلمان دوباره یکجا شوید.
این را به‌ نام آگهی به‌ موقع (“fristwahrende Anzeige”) یاد ‌می‌کنند. اگر شما این کار را به‌ موقع انجام دهید، شما نیاز ندارید شرایط عاید و مسکن را برآورده نمایید.
شما باید به دولت آلمان بگویید که بعد از دریافت موقف مهاجرت از اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی (“BAMF Bescheid”) در ظرف 3 ماه می‌خواهید عضو فامیل خود را بیاورید. زمان دقیق بستگی به زمان دریافت تصمیم دارد، و تاریخ معمولاً روی پاکت نوشته ‌‌می‌باشد.
سه راه وجود دارد که به دولت بگویید که می‌خواهید یکی از اعضای فامیل خود را بیاورید.
 • با فرستادن نامه یا فکس به سفارت آلمان در خارج که مسوولیت درخواستی ویزه را بعهده دارد
 • با استفاده از صفحه انترنیتی اداره اتباع خارجی از طریق این لینک و ارسال فورمه آنلاین
 • با ارسال نامه به اداره محلی اتباع خارجی در جایی که شما (سپانسر) زندگی می‌کنید.
در نامه یا فکس معلومات ذیل شامل می‌باشد:
 • تاریخ که شما موقف پناهندگی را دریافت نمودید
 • تاریخی که جواز اقامت شما صادر شد
 • معلومات در مورد خود و اعضای فامیل تان (نام، تاریخ تولد، و محل تولد)
اگر شما در آلمان دارنده حفاظت فرعی هستید، این مورد در خصوص شما صدق نمی‌کند. شما نیاز به برآوردن شرایط مسکن و عاید را ندارید. اما اگر بتوانید این شرایط را برآورده نمایید، در پروسه درخواستی ویزه برای فامیل شما مفید خواهد بود.

شرایط عاید

شما باید عاید کافی برای پرداخت مصارف زندگی عضو فامیل خویش را داشته باشید. عاید لازمه به اساس مبلغ ایست که توسط حکومت آلمان تعیین شده است. این مبلغ در مقطع‌های زمانی ذیل تغییر خواهد کرد:
 • هر سال
 • نظر به این‌ که فامیل شما چقدر بزرگ است
 • نظر به این‌ که بستگان یا اقارب شما بزرگسالان هستند یا اطفال
مبالغ عاید ماهانه که برای سال 2022 تعیین شده است، قرار ذیل ‌‌می‌باشد:
 • 449 یورو: خود شما
 • 404 یورو: همسر یا شریک زندگی
 • 285 یورو: اطفال زیر سن 6 ساله
 • 311 یورو: اطفال بین سنین 6 الی 13 ساله
 • 376 یورو: اطفال بین سنین 14 الی 17 ساله
 • 360 یورو: اطفال بین 18 الی 25 ساله
این مبالغ همچنان در این وبسایت  قابل دریافت است.
به‌ طور مثال، اگر شما در سال 2022 برای خانم و دو طفل (5 الی 16 ساله) خویش درخواست ویزه بدهید، شما باید عاید 1514 یورو یا بیشتر داشته باشید. این مبلغ بعد از پرداخت کرایه عاید باقیمانده شما ‌‌می‌باشد و به اساس مبالغ فوق‌الذکر محاسبه شده است.
یادداشت: پرداخت‌های عمومی رفاه اجتماعی توسط Jobcenter به‌حیث عاید شما محاسبه نمی‌شود. با این‌ هم، امتیازات اجتماعی مانند امتیازات اطفال (“Kindergeld”) به‌ حیث عاید شما محسوب ‌می‌شود.

شرایط برای مسکن

شما باید به دولت آلمان ثابت کنید که اپارتمان شما به اندازه کافی برای شما و فامیل شما بزرگ است.
خانه در حالات ذیل به اندازه کافی بزرگ محسوب ‌می‌شود:
 • برای هر شخص بالاتر از 6 ساله، حد اقل دوازده متر مربع 12m2 ، و
 • و حد اقل ده متر مربع 10m2 برای افراد زیر سن 6 ساله
به‌ گونه مثال، اگر شما در آلمان به‌ تنهایی زندگی می‌کنید و برای همسر و طفل 5 ساله خویش درخواست مینمایید تا در آلمان با شما یکجا شود، خانه شما باید حد اقل 34 متر مربع 34m2 باشد.
بعضی اوقات می‌توانید استثنایی برای شرایط درآمد و مسکن داشته باشید. به‌طور مثال، اگر شما و همسر شما در هیچ کشوری به‌جز از آلمان باهم یکجا زندگی کرده نمی‌توانید، استثنا محسوب ‌می‌شود. اگر این مورد در خصوص شما صدق ‌می‌کند، لطفاً با وکیل تماس بگیرید.

شرایط پاسپورت و اسناد تثبیت هویت

به‌حیث بخشی از پروسه درخواستی، اعضای فامیل شما باید هویت خود را تثبیت کنند. یعنی سفارت آلمان پاسپورت یا سند تثبیت هویت ‌‌آن‌ها را مطالبه خواهد کرد.
 در صورتی‌ که اعضای فامیل شما این اسناد را در اختیار نداشته باشند و قادر به تهیه ‌‌آن‌ها نیز نباشند، چه کرده می‌توانید؟
فامیل شما ‌‌می‌تواند از این شرایط خواستار معافیت یا استثنا شوند. معافیت یا استثنا صرف تحت شرایط ویژه صورت می‌گیرد. شما باید با وکیل تماس بگیرید تا شما را کمک کند که چگونه وضعیت خویش را به مقامات آلمانی توضیح نمایید.
در ذیل طریقه درخواست نمودن شرح داده می‌شود:

تعیین وقت ملاقات با سفارت

فامیل شما باید در کشوری که برای حد اقل شش ماه زندگی نموده اند، برای وعده ملاقات ثبت نام نمایند. اگر در کشوری که فامیل شما زندگی ‌می‌کند (مانند افغانستان) سفارت آلمان وجود نداشته باشد، پروسه متفاوت خواهد بود. برای این‌گونه کیس‌ها، در کشورهای هم‌جوار که عارض ‌‌می‌تواند در آن‌جا مصاحبه داشته باشد، سفارتخانه‌های "جایگزین" وجود دارد.
اگر شما در آلمان مهاجر هستید، به وبسایت سفارت آلمان مراجعه نمایید و اعضای فامیل خویش را در سیستم آنلاین ثبت نام کنید.
اگر شما در آلمان دارنده حفاظت فرعی هستید، وقت ملاقات با سفارت باید از طریق این ویب سایت ریزرف شود.
زمان انتظار برای ملاقات با سفارت معمولاً بسیار طولانی ‌‌می‌باشد. وعده‌های ملاقات ویزه به ترتیب نوبت طی مراحل ‌می‌شود و صرف در صورتی تسریع شده ‌‌می‌تواند که دلایل فوق‌العاده بشری وجود داشته باشد. به‌گونه مثال، اگر عارض یا سپانسر به سن 18 سالگی میرسد یا از سن تعیین‌شده برای پروسه یک‌جاشدن با خانواده بیرون ‌می‌شود. اگر این مورد در خصوص شما صدق ‌می‌کند، شما و وکیل شما می‌توانید با سفارت تماس گرفته خواستار تسریع وقت ملاقات شوید.

وعده‌های ملاقات با IOM FAP

در بعضی از کشور‌ها، آلمان با برنامه کمک با خانواده‌های سازمان جهانی مهاجرت (IOM FAP) کار ‌می‌کند. برای جستجوی IOM FAP، به این وبسایت  مراجعه نمایید.
در همین کشورها، IOM FAP اقارب شما را به مصاحبه دعوت خواهد کرد. ‌‌آن‌ها باید تمامی اسناد لازمه را با خود به ملاقات بیاورند. لست اسناد لازمه در بخش بعدی ارایه شده است.
در جریان ملاقات، یکی از کارمندان موظف تمامی اسناد فامیل شما را بررسی ‌می‌کند. در صورتی‌که یکی از اسناد موجود نباشد، از فامیل شما خواسته خواهد شد تا آنرا پیدا کند.

محل ثبت درخواستی در کجاست؟

برای ثبت درخواستی، اقارب شما معمولاً در سفارت وعده ملاقات میداشته باشند.
در بعضی از کشورها، سفارت این مسوولیت را به IOM FAP واگذار ‌می‌کند. در این کشورها، مصاحبه با سفارت وجود ندارد. عارض صرف در IOM FAP مصاحبه خواهد داشت. تمام مراحل در اداره IOM FAP تکمیل خواهد شد. بعد از ثبت درخواستی، IOM FAP کیس شما را به سفارت راجع ‌می‌نماید و سپس سفارت درخواستی را مرور نموده و تصمیم می‌گیرد.
سفارت یا IOM FAP دعوت‌نامه ملاقات با شما را به ایمیل آدرسی که شما در زمان ثبت نام آنلاین استفاده نمودید، ارسال خواهد کرد. IOM FAP ممکن از طریق تیلفون نیز با شما تماس بگیرید.

نحوه ثبت درخواستی

مواردی که باید قبل از ملاقات با سفارت یا IOM FAP در نظر گرفته شود:
 • تمامی درخواست کننده گان باید در وعده ملاقات حضور داشته باشند، حتی اطفال.
 • اگر طفل شما به تنهایی در خارج زندگی ‌می‌کند، باید با یک شخص بزرگسال که شما صلاحیت رفتن را داده باشید، به وعده ملاقات حاضر شود. شما باید به شخص بزرگسال صلاحیت کتبی بدهید. این شخص باید یک نقل پاسپورت یا کارت هویت خویش را با خود بیاورد.
 • در صورتی‌که اقارب شما تمامی اسناد لازمه را با خود در وعده ملاقات نیاورد، IOM FAP ممکن درخواستی را رد نماید. اگر فامیل شما بعضی از اسناد را تهیه نموده نمی‌تواند، ‌‌آن‌ها باید توضیح دهند و بگویند که میخواهند درخواستی ویزه را طوریکه هست، ارسال نمایند.

چه چیز را در وعده ملاقات بیاوریم؟

 • یک نقل آگهی به‌موقع (اگر قابل اجرا است)
 • فورمه تکمیل شده و امضا شدۀ درخواستی ویزه؛
 • پاسپورت یا سایر مدارک شناسایی درخواست کننده
 • اسنادی که رابطه خانوادگی شما را نشان می‌دهد هم‌چو نکاح خط و تذکره
 • یک نقل تصمیم پناهندگی (“BAMF-Bescheid”) شما
 • یک نقل جواز اقامت (“Aufenthaltserlaubnis”) شما در آلمان
 • یک نقل اسناد مسافرت (“Reiseausweis”) شما به آلمان یا پاسپورت
 • یک نقل سند ثبت نام یا راجستر (“Meldebescheinigung”) در آلمان
 • سایر اسناد لازمه هم‌چو تصدیقنامه زبان آلمانی (level A1 CEFR)، اگر قابل اجرا است. اسناد صحی برای استثنای بشردوستانه. تمامی اسناد صحی را که ارسال می‌نمایید باید از نزد یک داکتر باصلاحیت گرفته شده باشد. در اسناد صحی گزارش صحی و فشرده وضعیت صحی شامل باشد. اسناد سرپرستی از طفل، در صورتی‌که برای یکجاشدن با طفل خویش درخواست می‌نمایید. مثلاً سند محکمه خانوادگی یا رضایت نامه تصدیق شده از همسرتان.

شواهد ارتباط شما با اقارب

شواهد رابطه شما یکی از مهم‌ترین بخش‌های درخواستی شما محسوب ‌می‌شود. شما برای ثبوت نمودن رابطه بین خود و اقارب، به اسناد رسمی ضرورت دارید که شامل تذکره یا نکاح خط ‌‌می‌باشد.
اگر شما این اسناد را در اختیار ندارید و قادر به تهیه نمودن آن نیستید، می‌توانید شواهد دیگر را ارسال نمایید. بطور مثال، شما می‌توانید برای ثبوت رابطه خود با طفل خویش معاینات DNA را انجام دهید. هیچگونه تضمین وجود ندارد که سفارت آلمان ارایه این شواهد را کافی و بسنده تلقی خواهد کرد. اگر اسناد رسمی برای ثبوت نمودن رابطه خویش را در اختیار ندارید، باید از وکیل مشوره بگیرید.

فیس

درخواست کننده باید حین ارسال درخواستی، فیس بپردازد. فیس درخواستی 75 یورو برای بزرگسالان و 37.50 یورو برای اطفال است. فیس در زمان ملاقات در سفارت یا IOM FAP پرداخته ‌می‌شود. فیس باید به پول نقد و به واحد پولی محلی پرداخت شود. در صورتی‌که "دلایل بشردوستانه" قابل اجرا باشد، فیس معاف ‌‌می‌گردد.

بعد از درخواست نمودن چه اتفاق می افتد؟

بعد از این‌که فامیل شما برای ویزه درخواست ‌می‌نماید:
 • سفارت آلمان درخواستی را بررسی نموده و با اداره اتباع خارجی آلمان، جایی که شما زندگی می‌کنید تماس می‌گیرد.
 • اداره اتباع خارجی جواز اقامت شما را بررسی ‌میکند.
 • اداره اتباع خارجی بررسی خواهد کرد که آیا دلایلی برای محرومیت وجود دارد یا خیر. به‌گونه مثال، ‌‌آن‌ها بررسی خواهند کرد که آیا شما به جرمی محکوم شده اید یا خیر. اگر شما به جرم سنگین محکوم شده اید، یا عضو فامیل شما از آلمان اخراج شده است، باید از وکیل مشوره بگیرید.
 • اداره اتباع خارجی بررسی خواهد کرد که شرایط عاید و مسکن برآورده شده است یا خیر، اگر این مورد برای قضیه شما مهم باشد.
اگر شما دارنده حفاظت فرعی هستید، بررسی درخواستی مدت زیاد را در بر خواهد گرفت. کیس شما قبل از ارسال به اداره اتباع خارجی توسط سفارت بررسی خواهد شد. سفارت بعد از فیصله نهایی با فامیل شما تماس خواهد گرفت.
 در صورت منظوری درخواستی، اقارب شما باید با سفارت تماس بگیرند تا ویزه و اسناد مسافرت خویش را دریافت نمایند.
 در صورت رد درخواستی از جانب حکومت آلمان، تصمیم قابل استیناف یا دادخواهی ‌‌می‌باشد. مکتوب رد در خواستی دلیل رد درخواستی ویزه را ذکر خواهد کرد. مهلت دادخواهی بستگی به این دارد که آیا در مکتوب رد درخواستی امکانات دادخواهی شامل شده است یا خیر. این موضوع در قسمت آخر مکتوب ذکر ‌‌می‌گردد. در صورتی‌که ذکر شده باشد، مهلت دادخواهی یک ماه ‌‌می‌باشد. اگر مکتوب مهلت دادخواهی را ذکر ننموده باشد، مهلت یک سال ‌‌می‌باشد. شما باید با وکیل مشوره نمایید که چگونه علیه فیصله منفی، در سفارت و محکمه اداری آلمان دادخواهی کنید.

کمک و مشوره

شما یا اقارب شما ممکن از وکیل درخواست کمک نمایند. بعضی از منابع در این رابطه، در ذیل گنجانیده شده است که شما با مراجعه به آن به معلومات خود فزوده می‌توانید:
یادداشت: این رهنمود در سپتمبر 2022، تجدید شده است. تغییرات در قوانین و طرزالعمل‌های آلمان در رابطه به یک‌جاشدن خانواده‌ها، در ماه‌های آینده صورت می‌گیرد.