کارت تولد یک سند رسمی است که در آن تاریخ و محل تولد نوزاد درج و از اساسی‌ترین سند هویتی یک فرد می‌باشد. افغان‌ها با داشتن کارت به خدماتی دسترسی خواهند داشت که تا حد زیادی حقوق و نیازهای آن‌ها را در راستای دریافت خدمات عامه همچو صحت، آموزش، پاسپورت، دریافت تذکره و سایر خدمات مرفوع می‌سازد. افغان‌ها کارت تولد را به‌منظور تثبیت تاریخ و محل تولد شان به‌منظور دریافت خدمات اساسی و عامه در کشورهای خارجی نیز لازم دارند.

کارت تولد در ولایت بادغیس چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضی جهت دریافت کارت تولد مراحل ذیل را سپری می‌کند:

کارت تولد به اطفال

 • کارت تولد به نوزادان در ولایات و ولسوالی‌های ولایت بادغیس از جانب مراکز صحی (شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها) و مدیریت‌های ثبت احوال تحریر و به والدین نوزاد تحویل داده می‌شود؛
 • کارت تولد دارای دو بخش است که در بخش اول آن مراکز صحی یا محلی معلومات هویتی نوزاد یا طفل به‌شمول اسم، اسمای والدین، تاریخ و محل تولد را درج نموده و بخش دوم کارت خالی گذاشته می‌شود؛
 • والدین کارت تولد را که جز از دفاتر ثبت احوال نفوس دریافت نموده باشند، در مدت سه ماه پس از تحریر، کارت تولد را به یکی از دفاتر ثبت احوال نفوس در مرکز، ولایت یا ولسوالی مربوطه ارایه می‌نمایند؛
 • دفتر ثبت احوال نفوس، معلومات نوزاد یا طفل را ثبت و درج سیستم ثبت تولدات نموده و سپس بخش دوم کارت تولد را خانه‌پری، امضا، مهر و آن‌را دوباره تسلیم والدین می‌نماید؛ کارت تولد هنگامی قابل استفاده است که یکی از دفاتر ثبت احوال نفوس آن‌را مهر و امضا نموده باشد؛
 • در صورتی‌که متقاضی به منظور دریافت کارت تولد مستقیم به دفاتر ثبت احوال نفوس مراجعه ‌نماید، بخش اول او دوم آن یک‌جا تحریر می‌گردد که در این صورت داشتن کارت یا معلومات واکسین الزامی می‌باشد.

کارت تولد به خردسالان و بزرگ‌سالان

 • متقاضیان فورم کارت تولد را از ویب‌سایت اداره ملی احصاییه و معلومات (gov.af) یا از دفاتر ثبت احوال نفوس در مرکز و ولسوالی‌های ولایت بادغیس دریافت و آن‌را خانه‌پری می‌نمایند؛
 • جهت درخواست یا ثبت نام برای کارت تولد، داشتن کاپی تذکره کاغذی و چهار قطعه عکس 4x3 که پس‌زمنیه آن سفید باشد، لازم می‌باشد؛
 • معلومات فورم بر اساس معلومات تذکره و پاسپورت خانه‌پری شده و به بخش مربوطه دفتر ثبت احوال نفوس به منظور طی مراحل بعدی ارایه و صد افغانی فیس آن تحویل می‌گردد؛
 • کارمند مربوطه به متقاضی یک سند یا فورم رسید ارایه نموده که در آن تاریخ مراجعه دوباره تذکر داده شده است؛
 • متقاضی در زمان معین به بخش توزیع کارت تولد مراجعه نموده و با ارایه فورم رسید، کارت تولد را دریافت می‌نماید؛
 • کارت تولد به سه زبان پشتو، دری و انگلیسی صادر می‌شود که قابل استفاده در داخل کشور می‌باشد، اما جهت استفاده از آن در بیرون از کشور لازم است تا تاییدی وزارت امور خارجه اخذ شود؛ در صورتی‌که نسخه کارت تولد را بدون زبان انگلیسی دارید، لازم است تا ترجمه گردد.

ترجمه کارت تولد

 • در صورتی‌که تولد به زبان‌های ملی باشد، آن‌را باید به یکی از دارالترجمه‌های رسمی ارایه تا آن را به زبان موردنظر ترجمه نماید؛
 • سپس کارت تولد را به دفتر قضایای دولت برده تا از رسمی بودن دارالترجمه و صحت معلومات کارت تولد تایید ‌نماید؛
 • سپس هر دو نسخه زبان ملی و ترجمه شده کارت تولد را به افغان پُست سپرده و افغان پُست هم در چند روز معین تاییدی وزارت امور خارجه را اخذ و در نهایت هر دو نسخه کارت تولد را به صاحب آن تسلیم می‌نماید.

اخذ کارت تولد مثنی

 • متقاضی در نخست درخواستی یا عریضه را ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و درخواست کارت تولد مثنی را می‌کند؛
 • اسناد لازم برای دریافت کارت تولد مثنی، سند اعلان رادیو، دو قطعه عکس و کاپی کارت تولد مفقودشده یا اصل کارت تخریب‌شده می‌باشد؛
 • متقاضی آسناد لازمه را به مدیریت ثبت احوال نفوس در مرکز یا ولسوالی ولایت بادغیس ارایه و پس از طی مراحل درخواستی، کارت مثنی تولد خود را به‌دست می‌آورد.
آدرس ولایتی: شهر قلعه نو، ناحیه اول، مقابل مکتب لیسه حنظله بادغیسی، ریاست احصاییه و معلومات، آمریت ثبت احوال نفوس و مراکز صحی
آدرس ولسوالی‌ها: مدیریت‌های ثبت احوال نفوس و مراکز صحی در سطح ولسوالی‌ها