پاسپورت یکی از اسناد رسمی سفر است که از سوی دولت برای شهروندان صادر می‌گردد. دارنده‌گان این سند مهم با استفاده از آن هویت خویش را تثبیت و به ویزه کشورهای خارجی درخواست ارایه می‌نمایند. افغان‌ها با داشتن پاسپورت و ویزه اجازه خواهند داشت تا از مسیرهای زمینی و هوایی داخل خاک کشورهای دیگر جهان شوند. افغان‌های‌که بدون پاسپورت به کشورهای خارجی سفر نمایند، غیرقانونی پنداشته شده و با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند. از این‌رو لازم است تا به‌‍منظور سفرهای کاری، مریضی و مهاجرت این سند مهم را اخذ و در زمان نیاز از آن به منظور سفرهای خارجی استفاده نمود.

پاسپورت در ولایت هرات چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضی جهت دریافت پاسپورت مراحل ذیل را سپری می‌کند:

مرحله اول: درخواستی

 • متقاضی عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی قومندانی امنیه ولایت هرات ترتیب می‌نماید؛
 • برای طی مراحل درخواستی جهت دریافت پاسپورت، شماره صدور پاسپورت قبلی (در صورت اخذ)، کاپی تذکره و هم‌چنان یک قطعه عکس الکترونکی لازم می‌باشد؛
 • متقاضی، دو قطعه عکس به سایز 5x4 که پس‌زمنیه آن سفید باشد، پاسپورت قبلی و تذکره را کاپی و در صورت زیر سن 18 سال بودن متقاضی، اجازه نامه پدر یا ولی مبنی بر اجازه به توزیع پاسپورت، تهیه می‌شود؛

مرحله دوم: اخذ احکام

 • متقاضی به قومندانی امنیه ولایت هرات مراجعه، فورم خویش را به کارمند مربوط سپرده تا قومندان امنیه در آن به آمریت پاسپورت احکام دهد؛
 • متقاضی قبل از مراجعه به آمریت پاسپورت از موجودیت اصل و کاپی تذکره، دو قطعه عکس و اصل پاسپورت قبلی (در صورت اخذ) اطمینان حاصل می‌نماید؛

مرحله سوم: تحویلی بانک

 • پس از اخذ احکام، متقاضی به آمریت پاسپورت مراجعه و با ارایه اسناد، یک آویز بانکی دریافت و فیس پاسپورت را در نزدیک‌ترین نماینده‌گی د افغانستان بانک تحویل می‌نماید؛
 • آویر بانکی پاسپورت برای ده سال در نظر گرفته شده که به اشخاص زیر سن ۱۴ سال و بالاتر از آن فیس آن متقاوت می‌باشد؛

مرحله چهارم: بخش بیف، بایومتریک و ثبت معلومات

 • متقاضی فورم احکام‌شده و اصل تذکره خود را به بخش بیف ارایه نموده و با گذاشتن انگشت شهادت در دستگاه بیف، کارمند از ثبت معلومات بیف تایید و امضا می‎کند؛
 • در این مرحله فورم بیف‌شده به بخش بایومتریک برده شده و آثار چهار انگشت راست و انگشت شست هر دو دست و سپس عنبیه هر دو چشم ثبت و شخص مسوول از معلومات بایومتریک تایید و امضا می‌کند؛ در صورتی‌که متقاضی قبلاً نیز پاسپورت اخذ نموده، پاسپورت قبلی مهر سرخ شده و کنسل می‌گردد؛
 • متقاضی به بخش چک اسناد رفته، کارمند مربوطه آویز بانک و پاسپورت قبلی متقاضی را چک و آن‌را تایید می‌نماید؛
 • سپس متقاضی به بخش ثبت معلومات یا دیتا راجع شده و کارمند مربوطه اصل فورم (اسناد بیف و بایومتریک)، آویز بانکی و عکس را تسلیم شده، از اصل پاسپورت قبلی و تذکره کاپی گرفته، یک فورم نهایی را چاپ و در نهایت متقاضی معلومات آن‌را به دقت مرور و از صحت آن تایید می‌نماید؛
 • بعد از ثبت و تایید معلومات در سیستم، به متقاضی یک سند یا فورم رسید ارایه می‌شود که با استفاده از آن پاسپورت پس از چاپ اخذ می‌گردد؛

مرحله پنجم: اخذ پاسپورت

 • متقاضی به پسته‌خانه مربوطه در ولایت هرات مراجعه و با ارایه سند پاسپورت خود را اخذ می‌نماید؛
 • سند یا فورم رسید را که بخش معلومات آمریت پاسپورت به متقاضی ارایه نموده، حاوی زمان مراجعه به پسته خانه می‌باشد.

اخذ پاسپورت مثنی

 • متقاضی در نخست عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی قومندانی ولایت هرات ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و درخواست پاسپورت مثنی را می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای دریافت پاسپورت مثنی، خانه‌پری فورم درخواستی پاسپورت، سند اعلان رادیو، شش قطعه عکس به سایز 5x4، تذکره اصلی، کاپی پاسپورت مفقودشده یا اصل پاسپورت تخریب‌شده، می‌باشد؛
 • متقاضی آسناد لازمه را به آمریت پاسپورت در ولایت هرات ارایه و پس از طی مراحل درخواستی، پاسپورت مثنی خویش را به‌دست می‌آورد.

آدرس:

شهر هرات، ناحیه دوم، جاده مخابرات، قوماندانی امنیه، آمریت پاسپورت