بتاريخ ۲۱ جنوری سال ۲۰۲۲ حکومت استرالیا اعلان کرد که برای در حدود ۱۵۰۰۰ افغانها ويزه دادخ خواهد شد.
حکومت استراليا از طريق برنامه بشردوستانه و ويزه های فاميلی ۱۵۰۰۰ ويزه ها را برای افغانها در جريان چهار سال خواهد داد. در اين تخصيص، که قرار است زياد شود، از طريق برنامه بشردوستانه استراليا ۱۰۰۰۰ مکان برای دارنده گان تابعيت افغان در نظر گرفته شده است که در جمع اينها ۵۰۰۰ ويزه برای فاميل های آنها می باشد.
از ماه اگست از کابل از طريق برنامه تخليه در حدود ۴۰۰۰ افغان تخليه شده است و در استراليا جابجا شده اند و پروسه ويزای دايمی آنها هم جريان دارد.
حکومت استراليا اين را تائيد نموده است که برنامه بشردوستانه به موارد آتی اولویت خواهد داد:
  • همکاران محلی سابق و اعضای نزديک خانوده آنها.
  • ۴۴۹ نفر دارنده گان سب کلاس (فعلی و قبلی) و اعضای نزديک خانواده آنها.
  • کسانيکه با استرالیا روابط نزديک دارند. بگونه مثال: افغانهایکه و اعضای خانواده شان که با سازمانهای غير دولتی استراليا و يا هم با آن سازمان های دولتی کار نموده اند که پروژه های آنها از طريق حکومت استراليا تمويل شده است و همچنان کسانيکه برای ماموريت مشترک کار نموده اند.
  • زنان، دختران، اقليت های قومی، همجن بازان (LGBTQI+) و ديگر گروپ های اقليتی شناخته شده.
استراليا با کميسيون عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرين برای شناخت و پيشبرد قضيه های کسانيکه برای اسکان مجدد نياز دراند از نزديک کار می کند.
حکومت استراليا می گويد افغان های که به شرايط برابر هستند، می توانند که برای مهاجرت به استراليا راه های ديگری را هم تعقيب کنند. به گونه مثال: برنامه حمايت از جامعه، تفهامنامه مهاجرت برای کارمندان ورزيده، روش های فاميلی و بخش ويزه های ماهر.
 
برای معلومات بيشتر به ويبسايت وزارت داخله مراجعه کنيد: