دولت ایالات متحده آمریکا یک پورتل ویژه را برای پیوستن اعضای خانواده افغان‌های (Afghan Family Reunification) ساکن در ایالات متحده آمریکا ایجاد نموده است. ایالات متحده با ایجاد این پورتل آنلاین به آن‌عده از شهروندان ایالات متحده و افغان‌های مقیم ایالات که اعضای خانواده آن‌ها در افغانستان باقی مانده اند، کمک می‌نماید تا در این کشور باهم دوباره یک‌جا شوند.
وزارت خارجه امریکا پورتل ویژه‌ را تحت نام "پیوستن دوباره اعضای خانواده برای افغان‌ها"در وبسایت رسمی خود راه اندازی نموده است، افغان‌های ساکن در ایالات متحده نظر به وضعیت اقامت شان، از این طریق می‌توانند اعضای خانواده‌ شان را به این کشور دعوت کنند.
از این‌رو شهروندان آمریکایی اجازه دارند تا برای همسر و فرزندان شان در هر سن و حالت مدنی درخواست بدهند. شهروندان ایالات متحده بالای 21 سال هم‌چنان می‌توانند تحت شرایط خاص برای خواهر، برادر و والدین شان درخواست پیوستن با اعضای خانواده بدهند.
این مقاله برای شهروندان و ساکنان دارای اقامت دایم ایالات متحده ارزش مطالعه را دارد که در این کشور به‌ دنبال پیوستن مجدد به همسر، فرزندان و اقارب درجه یک شان استند. قابل یادآوری است که معلومات این مقاله به ترتیب که در پورتل یادشده تذکر یافته ارایه می‌گردد.

شرایط عمومی

ساکنان دارای اقامت دایم نوع USC و LPR ایالات متحده از مزیت قادر بودن ارایه درخواست به اعضای خانواده برخوردار اند. دارندگان ویزای خاص مهاجرت (SIV) افغان که در ایالات متحده اسکان یافته‌اند، نوع از اقامت LPRرا دارا بوده و می‌توانند به اعضای خانواده شان درخواست بدهند.
افرادی واجد شرایط پیوستن با اعضای خانواده شان استند که دارندگان اقامت دایم نوع USC یا LPR ایالات متحده آمریکا باشند. در مجموع درخواستی پیوستن به اعضای خانواده بستگی به موارد ذیل دارد:
 • وضعیت حقوقی و نوع اقامت فرد در ایالات متحده؛
 • نسبت یا رابطه بین فرد در ایالات متحده و اعضای خانواده او؛
 • تمام انواع درخواستی‌ها به شواهدی نیاز دارد تا ثابت کند فرد در ایالات متحده واجد شرایط درخواست برای پیوستن به اعضای خود است؛ و
 • درخواستی‌های پیوستن با اعضای هزینه نیز دارند که درخواست‌کننده باید آن‌را متقبل شود.
شهروندان ایالات متحده (USC) می‌توانند برای خواهران و برادران شان درخواست بدهند. افرادی که کارت اقامت دایمی ایالات متحده (LPR) دارند، همسر و فرزندان مجرد زیر سن 21 سال شان واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده پنداشته می‌شوند.
کسانی‌که از طریق برنامه ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده (SIV) کارت اقامت دایمی ایالات متحده را دریافت کرده اند، اقامت موقت بشردوستانه یا کیس پناهندگی سیاسی دارند، همسر و فرزندان زیر 21 سال شان در چوکات برنامه ویزه خاص مهاجرت، مستحق مهاجرت به ایالات متحده پنداشته می‌شوند.
لازم نیست که همسر، فرزندان و سایر اعضای خانواده شما نشان دهند که در کشور خود مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته‌اند تا برای این درخواست حایز شرایط باشند. ممکن است برخی شرایط سخت‌تری در خصوص درخواست پیوستن خواهر، برادر و والدین شما اعمال شود، اما پیوستن همسر و فرزندان ممکن است ساده باشد.

چگونه درخواست دهیم (How to Apply)؟

در پورتل پیوستن دوباره اعضای خانواده افغان‌هابه افغان‌های مقیم ایالات متحده، از شهروند امریکا گرفته تا دارندگان کارت اقامت دایمی و کسانی‌که اقامت موقت بشردوستانه دارند، توضیح داده شده است که چگونه می‌توانند با بستگان نزدیک شان بپیوندند. در ذیل معلومات با بر مبنای پورتل یادشده ارایه می‌گردد:

1- درخواست توسط دارندگان ویزه بشردوستانه  (Humanitarian Parole)

اگر از طریق ویزه بشردوستانه (Humanitarian Parole) وارد ایالات متحده شده اید و سپس وضعیت محافظت شده موقت (TPS) به اعطا شده، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال شما ممکن است واجد شرایط پذیرش در ایالات متحده باشند.
شما روند درخواست پیوستن با اعضای خانواده خود را با خانه‌پری فورم DS-4317آغاز خواهید نمود. پورتل آنلاین این فورم به‌تاریخ 13 جنوری سال 2023 طی یک یک اعلامیه مطبوعاتی از جانب وزارت امور خارجه آمریکا همه‌گانی شده است. این فورم بر مبنای سند مجوز کار خود (Employment Authorization Document - EAD) خانه‌پری خواهید نمود. این فورم به‌زوی نشر و همه‌گانی خواهد شد.

2- درخواست توسط پناهجویان و پناهندگان

اگر شما به‌عنوان پناهجو یا پناهنده به‌طور قانونی در ایالات متحده هستید، همسر شما که بالاتر از 18 سال عمر داشته باشد و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند، ممکن است واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند.
به‌‌ منظور ارایه درخواست برای پیوستن همسر و فرزندان شما لازم دارید تا فورم I-730را دانلود و خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری و ارسال فورم i-730 را در این لینک مطالعه نمایید.
ممکن است از شما خواسته شود که افزون بر فورم یادشده، فورم i-824را نیز دانلود و خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری فورم I-824 را در این لینک مطالعه نمایید.

3- درخواست به نامزد توسط فرد ساکن در ایالات متحده

تمامی شهروندان، دارندگان اقامت قانونی، دارندگان ویزه خاص مهاجرت و سایر افراد مقیم دایم ایالات متحده به‌‌ منظور ارایه درخواست برای پیوستن نامزد (همسر غیررسمی) باید فورم I-129Fرا خانه‌پری و ارسال نمایید. رهنمود خانه‌پری فورم یادشده را در این لینکمطالعه نمایید. می‌توانید رهنمود پیوستن با نامزد را در وبسایت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحدهمطالعه و طبقاً عمل نمایید.

4- درخواست توسط شهروندان ایالات متحده

اگر شهروند ایالات متحده هستید همسر، فرزندان و والدین شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت فوری به ایالات متحده باشند. شهروندان ایالات متحده هم‌چنین می‌توانند برای خواهران، برادرها و فرزندان بالغ مجرد (پایین و بالای 21 سال) خود درخواست دهند که ممکن است پس از دریافت ویزه به این کشور مهاجرت کنند.
به‌‌ منظور ارایه درخواست برای پیوستن اعضای خانواده (همسر، فرزندان، والدین، خواهر و برادر)، شما لازم دارید تا فورم I-130را دانلود و خانه‌پری نمایید. هم‌چنان به‌ عوض فورم آفلاین، شما می‌توانید فورم درخواستی آنلاین‌ I‑130را نیز خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری و ارسال فورم i-130 را در این لینک مطالعه نمایید.
ممکن است از شما خواسته شود که افزون بر فورم یادشده، فورم i-864را نیز دانلود و خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری فورم I-864 را در این لینک مطالعه نمایید.

5- درخواست توسط دارندگان اقامت قانونی ایالات متحده

اگر شما دارنده اقامت قانونی در ایالات متحده هستید، همسر و فرزندان مجرد شما که در هر سن هستند، ممکن است واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند.
به‌‌ منظور ارایه درخواست برای پیوستن همسر و فرزندان شما لازم دارید تا فورم I-130را دانلود و خانه‌پری نمایید. هم‌چنان به‌ عوض فورم آفلاین، شما می‌توانید فورم درخواستی آنلاین‌ I‑130را نیز خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری و ارسال فورم i-130 را در این لینک مطالعه نمایید.
ممکن است از شما خواسته شود که افزون بر فورم یادشده، فورم i-864را نیز دانلود و خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری فورم I-864 را در این لینک مطالعه نمایید.

6- درخواست توسط دارنده ویزه خاص مهاجرت آمریکا

اگر شما دارنده اقامت دایم بر مبنای ویزه خاص مهاجرت ایالات متحده هستید، همسر شما که بالاتر از 18 سال عمر داشته باشد و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند، ممکن است واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند.
به‌‌ منظور ارایه درخواست برای پیوستن همسر و فرزندان شما لازم دارید تا فورم I-130را دانلود و خانه‌پری نمایید. هم‌چنان به‌ عوض فورم آفلاین، شما می‌توانید فورم درخواستی آنلاین‌ I‑130را نیز خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری و ارسال فورم i-130 را در این لینک مطالعه نمایید.
ممکن است از شما خواسته شود که افزون بر فورم یادشده، فورم i-824را نیز دانلود و خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری فورم I-824 را در این لینک مطالعه نمایید.

اسناد موردنیاز

اسناد موردنیاز شهروند آمریکایی که برای پیوستن اعضای خانواده درخواست می‌نماید نظر به نوع اقامت و شهروندی آمریکا متفاوت بوده و به‌طور عمومی قرار ذیل می‌باشد:
 • سندی‌که ثابت کند دارای USC هستید؛
 • یک کاپی از کارت تولدتان که نشان می‌‌دهد شما در ایالات متحده متولد شده‌اید؛
 • یک کاپی از کارت تابعیت تان؛
 • یک کاپی از کارت شهروندی تان؛
 • یک کاپی از فورم FS‑240 گزارش قونسلی تولد در خارج از کشور (CRBA)؛ و
 • یک کاپی از پاسپورت منقضی نشده ایالات متحده.
اسناد موردنیاز همسر و فرزندان قرار ذیل می‌باشد:
 • نکاح خط جهت اثبات رابطه شما با همسر تان؛
 • اگر پیش از این ازدواج کرده‌اید، کاپی اسنادی هم‌چو طلاق خط یا پارچه فوتی که نشان ‌دهند ازدواج قبلی شما پایان یافته است؛
 • کارت‌های تولد فرزندان جهت اثبات رابطه شما به آن‌ها؛
 • پاسپورت‌های اعضای خانواده؛
 • عکس جدید و واضح اعضای خانواده؛ و
 • ممکن است از شما مستنداتی از شما خواسته شود تا رابطه خانوادگی شما اثبات گردد.
اسناد موردنیاز سایر اعضای خانواده (خواهر، برادر و والدین) خانواده شهروند آمریکاییقرار ذیل می‌باشد:
 • کارت‌های تولد شما و خواهر و برادر شما جهت اثبات رابطه شما به آن‌ها؛
 • اگر شما می‌خواهید به مادر درخواست دهید، کارت تولد شما که نام مادر تان در آن ذکر شده است لازم است؛
 • اگر شما می‌خواهید به پدر درخواست دهید کارت تولد شما که نام پدر و مادر شما در آن ذکر شده لازم است؛
 • نکاخ خط والدین شما که نشان دهد پدر و مادر شما با هم ازدواج کرده‌‌اند؛
 • در صورت لزوم اسناد معتبر مدنی جهت اثبات رابط شما با سایر اعضای خانواده؛
 • پاسپورت‌های اعضای خانواده؛
 • عکس جدید و واضح اعضای خانواده؛ و
 • ممکن است از شما مستنداتی از شما خواسته شود تا رابطه خانوادگی شما اثبات گردد.
در صورتی‌که اسناد شما به زبان انگلیسی نیست، ترجمه انگلیسی آن اسناد را نیز ارسال نمایید. ترجمه باید دربرگیرنده اقرارخط باشد که مترجم در آن ذکر نموده به هر دو زبان مسلط است.

ارسال درخواست

شما برای ثبت یا ارایه درخواست باید نخست فورم‌ و اسناد موردنیاز را جمع‌آوری و آماده نمایید. سپس درخواستی را به یکی از دفاتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) محل زندگی تا ارسال نمایید. ارایه درخواست پیوستن اعضای خانواده از طریق فورم‌های یادشدهبه محل یا ایالتی‌ که در آن زندگی می‌کنید بستگی دارد.
هم‌چنان شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت USCIS آدرس پستی دفاتر ساحوی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا را در ایالتی‌ که شما در آن زندگی می‌کنید، مشاهده و درخواستی‌های تا را به آدرس مربوط ارسال نمایید.
پیش از آن‌که درخواستی خود را ارسال نمایید، اطمینان حاصل کنید که یک نسخه کاپی از تمام فورم‌ها و اسناد را نزد خود نگه دشته‌اید. حتی اگر شما اصل اسناد را در اختیار دارید، باید همیشه یک کاپی از تمام اسناد نهایی که ثبت کرده‌‌اید را نزد خود داشته باشید، زیرا ممکن است در آینده به آن نیاز پیدا کنید.

پس از ارسال درخواستی چه می‌شود؟

به‌محض این‌که USCIS درخواستی شما را دریافت نمود، یک اطلاعیه یا نامه رسید را برای شما ارسال می‌نماید. در این اطلاعیه یا نامه عنوان خواهد شد که درخواستی شما را اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا دریافت نموده است. این نامه دارای اهمیت می‌باشد زیرا که:
 • به‌شما می‌گوید که کدام مرکز خدمات USCISروی بررسی درخواستی شما کار می‌کند؛ و
 • یک شماره تشخیصیه 13 رقمی برای درخواست شما ارایه می‌دهد.
متوجه باشد که نامه به آدرس خانه شما فرستاده می‌شود و لازم تا آدرس به‌روز شما در دسترس باشد. شما می‌توانید صفحه آنلاین رفته و با درج شماره تشخیصیه 13 رقمی تان آدرس محل زندگی یا خانه تان را به‌روز نموده یا تغییر دهید.

تعقیب آنلاین درخواست

شما می‌توانید هر پیشرفت در رابطه به درخواست خود را به‌طور آنلاین دنبال نمایید. بهتر است تا به‌روزرسانی‌های مربوط به درخواست را به صورت آنلاین دریافت کنید. شما صفحه آنلاین پیگیری درخواستی رفته و با درج شماره تشخیصیه 13 رقمی از وضعیت درخواست تان اطلاع حاصل می‌نمایید.

بررسی درخواست

بررسی درخواست پیوستن اعضای خانواده چندین ماه یا بیش‌تر طول می‌کشد. شما باید صبور باشید تا پاسخی در رابطه به درخواستی خود دریافت نمایید. در تمام موارد پیش از این‌که اسناد سفر مورد تایید قرار گیرند با همسر شما مصاحبه می‌شود. اگر اعضای خانواده شما از قبل در ایالات متحده حضور دارد، قبل از این‌که درخواست شما بتواند تایید شود، توسط USCIS با تمامی شما یک‌جا مصاحبه صورت می‌گیرد. در برخی موارد، حتی اگر همسر و فرزندان شما خارج از ایالات متحده باشند ممکن است USCIS از شما درخواست مصاحبه نماید.
دفتر USCIS برای شما یک نامه در خصوص تصمیم اتخاذ شده در مورد درخواستی شما رسال خواهد کرد. برخی اوقات USCIS برای شما نامه‌ ارسال می‌کند و طی آن از شما درخواست مستندات بیش‌تری از قبیل ارسال تصاویر مراسم ازدواج می‌کند. معمولاً حدود 3 الی 4 ماه به متقاضی وقت داده می‌شود تا مستندات را فراهم نمایند.
در صورتی‌که به فرزندان خود درخواست می‌دهید، ممکن است USCIS از شما بخواهد تا یک آزمایش DNA انجام دهید. این آزمایش خون می‌تواند اثبات نماید که شما و آن‌ها ارتباط خونی دارید. اگر USCIS نیاز به یک آزمایش DNA داشته باشد، پس از این‌که درخواست را ارایه نمودید در نامه بر تان توضیح می‌دهد چگونه این آزمایش را انجام دهید.

در صورت تایید درخواست چه می‌شود؟

هنگامی‌که فورم درخواست شما مورد تایید قرار می‌گیرد، این اولین گام در پروسه مهاجرت به ایالات متحده بر اساس خانواده است. این‌که طی‌مراحل درخواستی پیوستن اعضای خانواده چقدر طور می‌کشد بستگی به نوع رابطه خانوادگی دارد. برخی اعضای خانواده باید منتظر بمانند تا یک ویزا برای نوع رابطه خانوادگی آن‌ها در دسترس قرار گیرد. اطلاعات مرتبط با زمان انتظار ویزا مربوط را در مطلب اختصاصی در رابطه به ویزای وزارت امور خارجهمطالعه نمایید.
زمانی‌که یک ویزه آماده شد، قدم بعدی بستگی به این دارد که اعضای خانواده شما در کجا زندگی می‌کند. اگر اعضای خانواده شما در ایالات متحده است آنها ممکن است قادر باشند وضعیت اقامتی خود را به اقامت دایم قانونی تغییر دهند. اطلاعات لازم در خصوص وضعیتاقامت دایمی قانونی در وبسایت USCIS در دسترس می‌باشد.اگر اعضای خانواده شما خارج از ایالات متحده است، می‌توانند برای یک ویزای مهاجرت درخواست دهند تا به ایالات متحده مهاجرت نمایند. اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل درخواست ویزای مهاجرت در وبسایت وزارت امور خارجهمطالعه نمایید.
در هر صورت اعضای خانواده در سفارت مربوطه ایالات متحده آمریکا مصاحبه شان را سپری می‌نمایند. اعضای خانواده بررسی‌های امنیتی و آزمایشات صحی را پشت‌سر گذشتانده و سپس با صدور ویزه به ایشان اجازه داده می‌شود تا به ایالات متحده سفر کنند.

رد درخواست

اگر همسر یا فرزند شما واجد شرایط تشخیص داده نشوند، USCIS یک نامه برای شما ارسال خواهد کرد. این نامه اطلاعیه تصمیم مبنی بر رد (Notice of Intent to Deny ‑NoID) نامیده می‌شود. این نامه به‌شما امکان می‌دهد تا پیش از صدور تصمیم نهایی پاسخ دهید. تصمیم صادر شده در خصوص درخواست پیوستن با اعضای خانواده قابل بازنگری نیست.

کمک و مشوره

تمام مراحل پیوستن اعضای خانواده را در پورتل ویژه‌ پیوستن دوباره اعضای خانواده برای افغان‌هادر این لینک مطالعه نمایید. معلومات بیشتر در رابطه به پیوستن اعضای خانواده در وبسایت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا وجود دارد.
روند درخواست پناهندگی در ایالات متحده پیچیده است و ممکن است شما و اعضای خانواده تان بخواهید در مورد پیوستن خود از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. لست تامین کنندگان خدمات قانونی مهاجرت در ایالات متحده را که به‌صورت رایگان فعالیت می‌کنند در این لینکدریابید. لست وکلای خصوصی مهاجرت در ایالات متحده در این لینک قابل دسترس می‌باشد.

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)