من درخواست کننده ویزه خاص مهاجرت در داخل ایالات متحده هستم، چگونه میتوانم برای دریافت گرین کارت (اقامت قانونی دایمی) درخواست نمایم؟-01.jpg

این رهنمود معلومات عمومی را برای متقاضیان ویزه خاص مهاجرت یا SIV ایالات متحده که یا از طریق ویزه و یا هم از طریق برنامه ورود موقت بشردوستانه (پرول) داخل ایالات متحده شده اند، فراهم می‌نماید. این رهنمود هم‌چنان معلومات در مورد تعدیل یا تغییر موقف پناهنده گی ذریعه فورمه I-485 را در داخل ایالات متحده که به‌نام درخواست برای گرین کارت نیز یاد می‌گردد، ارایه می‌دهد. 

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

رهنمود هذا معلومات عمومی را برای متقاضیان ویزه خاص مهاجرت که یا از طریق ویزه و یا هم از طریق برنامه ورود مؤقت بشردوستانه (پرول) داخل ایالات متحده شده اند، فراهم مینماید. این رهنمود همچنان معلومات در مورد تعدیل یا تغییر موقف پناهنده گی ذریعه فورمه I-485  را در داخل ایالات متحده که بنام درخواست برای گرین کارت نیز یاد میگردد، ارایه مینماید. 

این رهنمود معلومات برای درخواست کننده گان ویزه خاص مهاجرت که در خارج از ایالات متحده بسر میبرند، فراهم نمی نماید. اگر شما متقاضی ویزه خاص مهاجرت در بیرون از ایالات متحده هستید، شما باید با خانه پُری نمودن فورمه DS-260 در وزارت خارجه، به ویزه مهاجرت درخواست نمایید. رهنمود IRAP در مورد DS-260 را در اینجا دریافت نمایید

این رهنمود برای درخواست کننده گان افغان ویزه خاص مهاجرت است که از طریق پروسه تخلیه حکومت ایالات متحده تحت برنامه ورود مؤقت بشردوستانه (پرول) داخل ایالات متحده شده و سند معتبر ورود مؤقت بشردوستانه را در دست دارند. برای اطمینان در مورد اینکه شما در چارچوب برنامه ورود موقت داخل ایالات متحده شده اید، تاپه را در پاسپورت خویش چک نمایید. 

این رهنمود همچنان برای درخواست کننده گان افغان ویزه خاص مهاجرت است که ذریعه ویزه غیرمهاجرتی داخل ایالات متحده شده اند و هنوز هم به دلیل همان ویزه، در کتگوری غیرمهاجرتی قرار دارند. تمامی درخواست کننده گان دیگر افغان ویزه خاص مهاجرت در ایالات متحده، مانند آنانیکه موقف قابل اعتبار مهاجرتی ندارند و یا در محاکم امور مهاجرین قرار دارند، باید قبل از درخواست برای تعدیل یا تغییر موقف پناهنده گی خویش، با وکیل امور مهاجرین صحبت کنند. 

قبل از درخواست برای تعدیل یا تغییر موقف پناهنده گی خویش، شما باید از قبل:

 • منظوری رئیس مأموریت (COM) را دریافت نموده باشید که در آن واجدیت شرایط شما برای برنامه ویزه خاص مهاجرت، تصدیق شده باشد. شرایط و الزامات در اینجا توضیح شده است. نمونه یی از منظوری رئیس مأموریت (COM) قبل از 20 جولای 2022، در ذیل ارایه شده است:

Picture11.png

  • اگر شما منظوری رئیس ماموریت (COM) را ندارید، رهنمود IRAP در مورد درخواست به منظوری رئیس مأموریت را در اینجا مطالعه نمایید.
  • یادداشت: یکتعداد متقاضیان افغان به برنامه کوچکتر ویزه خاص مهاجرت که برای شمار محدودی از مترجمین شفاهی و نوشتاری است، درخواست میکنند. این برنامه را بنام  Section 1059 SIV یاد میکنند. برنامه 1059 به منظوری رئیس ماموریت (COM)  نیاز ندارد. این پروسه با تکمیل نمودن فورمه I-360 و یک مکتوب از جنرال یا افسر نظامی، آغاز میگردد. 
   • اگر نیاز به ثبت و ارسال درخواست I-360 را دارید، شما باید منظوری I-360 را دریافت نموده باشید تا برای گرین کارت درخواست نمایید.
   • شما زمانی میدانید که I-360 شما منظور شده است که آگهی برای اقدام (فورمه I-797) را که بطور ذیل میباشد، دریافت نمایید:

Picture12.jpg

این آگهی شما بنام "منظوری مشروط" یاد میگردد و در آن گفته شده است که درخواست شما "منظور یا بطور مشروط منظور شده است". 

اگر از شما خواسته شده است تا فورمه I-360 را ارسال نمایید، لطفاً رهنمود IRAP در مورد چگونگی ارسال درخواستی I-360 را مطالعه نمایید. 

اگر قبلاً برای ویزه خاص مهاجرت مصاحبه داده ام، آیا هنوز هم میتوانم فورمه I-485  برای تعدیل یا تغییر موقف پناهنده گی را تکمیل نمایم؟

بله . اگر شما از طریق برنامه ورود مؤقت بشردوستانه (پرول) داخل ایالات متحده شده اید و هنوز در همین موقف قرار دارید، شما به موقف دایمی مهاجرتی نیاز دارید. صرفنظر از اینکه بعد از پروسه تخلیه، درخواستی ویزه شما در کدام مرحله قراردارد، شما باید به تغییر موقف مهاجرتی خویش اقدام کنید. 

درخواست برای تعدیل یا تغییر موقف پناهنده گی – فورمه I-485

بعد از آنکه منظوری رئیس ماموریت COM را دریافت نمودید و (1) اگر تایید شده است که شما نیاز به ثبت و ارسال I-360 را ندارید یا (2) تایید شده است که شما نیاز به ثبت و ارسال I-360 را ندارید و فورمه I-797 را دریافت کرده اید که در آن تایید شده است که فورمه I-360 شما بصورت مشروط منظور شده است، شما میتوانید فورمه I-485 را به اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) ارسال نمایید.

درخواست کننده گان ویزه خاص مهاجرت که در داخل ایالات متحده هستند، فورمه I-485 را خانه پری نموده و خواستار موقف باشنده قانونی دایمی میشوند که بنام گرین کارت نیز یاد میگردد. داشتن موقف باشنده دایمی یا گرین کارت به این معنی است که شما:

نکات مهم در مورد تکمیل نمودن درخواستی I-485

شما میتوانید درخواستی I-485 را برای اشخاص ذیل خانه پری نمایید:

 • خود شما
 • همسر شما که در ایالات متحده با شما یکجا است 
 • اطفال مجرد زیر سن 21 سال که در ایالات متحده با شما یکجا است

برای بدست آوردن موقف باشنده قانونی دایمی، هر شخص در کیس SIV شما باید درخواستی I-485 را بطور جداگانه ارسال نماید. شما میتوانید تمامی درخواستی های I-485  برای اعضای خانواده خویشرا باهم یکجا در یک پاکت از طریق پوسته بفرستید، اما باید تمامی قسمت های لازمه را برای هر درخواستی در آن شامل سازید. 

درصورتیکه همسر و یا طفل زیر سن 21 شما بیرون از ایالات متحده است، شما باید الی منظوری I-485 خود تان، منتظر بمانید و بعداً پروسه درخواستی ویزه های مهاجرتی برای یکجا شدن را آغاز نمایید. 

با هر درخواستی چه را ارسال نماییم

حین ارسال درخواستی I-485 برای خود و یا اعضای فامیل خود، اسناد ذیل باید با آن ضمیمه باشد:

 • فورمه I-485 که امضا شده و تمامی بخش های مربوطه در آن تکمیل شده باشد. شما میتوانید هدایات در مورد چگونگی تکمیل نمودن فورمه I-485 را از ویب سایت اداره خدمات تابعیت و مهاجرت USCIS بدست آورید. به یاد داشته باشید که متقاضیان افغان ویزه خاص مهاجرت مکلف به پرداخت فیس درخواستی نمیباشند. 
 • دو قطعه عکس مشابه رنگه، سایز 2x2 انچ. برای هدایات مفصل در مورد عکس، رهنمود وزارت خارجه در مورد عکس برای پاسپورت را مطالعه نمایید. 
 • اگر شما مکلف به ارسال فورمه I-360 هستید، در اینصورت یک نقل فورمه I-797  یا آگهی منظوری مشروط برای I-360 یا درخواستی ویزه خاص مهاجرت را شامل سازید. شما میتوانید نمونه آگهی منظوری مشروط I-360 را در بالا مشاهده نمایید. 
 • صفحه دارای "تصویر" پاسپورت افغانی شما، اگر موجود است. 
 • یک نقل تذکره یا تذکره الکترونیکی افغانی، اگر موجود است، با ترجمه انگلیسی و تصدیق ترجمه. 
 • یک نقل صفحه پاسپورت با تاپه پرول.
 • یک نقل فورمه I-94 شما. این سندیست که شما بعد از داخل شدن به ایالات متحده دریافت نمودید. اگر فورمه I-94 را در اختیار ندارید، شما میتوانید فورمه I-94 خویشرا در ویب سایت CBP جستجو نمایید. اگر پاسپورت یا A number ندارید، شما میتوانید فورمه I-94 را با داخل نمودن شماره تذکره خویش دریابید. 
 • فورمه I-693، راپور معاینات صحی و ریکارد واکسین، مُهر شده، که توسط "داکتر خاص امور مهاجرتی" تکمیل شده باشد. این داکتر در بخش تکمیل معاینات صحی و فورمه I-693 رسماً تصدیق شده است. برای پیدا کردن داکتر دارای جواز تکمیل نمودن فورمه های I-693 در نزدیکی خویش، به بخش دریافت داکتر در ویب سایت USCIS مراجعه نمایید. حتی اگردر زمان ورود به ایالات متحده تحت برنامه پرول، معاینات صحی را در پایگاه نظامی تکمیل نموده اید، هنوز هم باید این درخواستی را تکمیل نمایید. 
 • برای درخواستی همسر خویش،  یک نقل نکاح خط، اگر موجود است، با ترجمه انگلیسی و تصدیق ترجمه.
 • برای درخواستی طفل خویش، یک نقل تصدیق تولد، اگر موجود است، و یا تذکره که در آن نام پدر ذکر گردیده است، اگر موجود است، با ترجمه انگلیسی و تصدیق ترجمه.

اگر مفهوم سوال در فورمه را ندانم و یا اگر تشویش داشته باشم که جواب دادن به یکی از سوالات بالای واجدیت شرایط من تأثیر خواهد کرد، چه باید بکنم؟ 

اگر در مورد خانه پُری نمودن بخشی از فورمه مطمئن نیستید و یا اگر در مورد واجدیت شرایط خویش نگرانی دارید، باید با وکیل امور مهاجرت صحبت کنید. شما میتوانید خدمات رایگان یا نازل حقوقی مهاجرت در منطقه خویشرا در اینجا جستجو نمایید.

درخواستی خویشرا از طریق پوسته به کجا بفرستم

تمامی درخواستی های I-485 برای متقاضیان افغان ویزه های خاص مهاجرت باید به عین آدرس فرستاده شود: 

USCIS

Attn: AFGHAN NFB (Box 21281)

1820 E. Skyharbor Circle S

Suite 100

Phoenix, AZ 85034-4850

درج یا ثبت درخواستی رایگان است

شما برای درج یا ثبت نمودن درخواستی I-485 خویش نیاز به پرداخت پول ندارید.

در هر صفحه درخواستی خویش “AFGHAN SIV OPERATION ALLIES WELCOME” را بنویسید. نوشتن این جمله برای حکومت ایالات متحده مشخص میسازد که درخواستی شما نیاز به پرداخت پول ندارد.  

گامهای بعدی

چند هفته بعد از ارسال درخواستی I-485 شما از USCIS  یا اداره مهاجرت و تابعیت آگهی رسید درخواستی را که بنام فورمه I-797  یاد میگردد، دریافت مینمایید.  اگر شما فورمه G-1145 را برای دریافت آگهی الکترونیکی در مورد رسید درخواستی خویش ارسال نموده اید، شما آگهی رسید را از طریق ایمیل و پوسته دریافت خواهید کرد. اگر فورمه G-1145 را ارسال ننموده اید، شما صرف فورمه I-797 یا آگهی رسید را از طریق پوسته دریافت مینمایید. 

آگهی رسید به این معنی است که USCIS درخواستی شما را دریافت نموده است. USCIS هنوز در مورد کیس شما تصمیم اتخاذ ننموده است. بعد از مدتی، آگهی ایرا دریافت خواهید کرد که در آن معلومات در مورد منظوری یا رد درخواستی و یا ضرورت به ارایه شواهد بیشتر به USCIS و یا هم مصاحبه با شما درج خواهد بود. 

مصاحبه

بعد از ارسال فورمه I-485، اداره خدمات تابعیت و مهاجرت (USCIS) وقت مصاحبه با شما را تعیین خواهد کرد. 

تغییر آدرس

درصورت نقل مکان و تغییر آدرس، شما میتوانید به بخش تغییر آدرس در ویب سایت USCIS مراجعه نموده و آدرس خویشرا در سیستم USCIS تغییر دهید. 

آیا میتوانم در عین زمان به تعدیل یا تغییر موقف ویزه خاص مهاجرت و پناهندگی درخواست نمایم؟

بلی. باوجوداینهم، شما باید با یکتن از وکلای امور مهاجرتی در مورد وضعیت ویژه خود تان صحبت کنید.

پروسه تعدیل یا تغییر موقف ویزه خاص مهاجرت چقدر مدت را در بر میگیرد؟

تخمین زمان این پروسه ممکن نیست. در گذشته، زمان اوسط طی مراحل برای درخواستی های مشابه تغییر یا تعدیل موقف پناهندگی بین 6 الی 12 ماه بوده است. 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)