در باره این راهنما

این راهنما برای افرادی هست که دارای هر سه این معیارها باشند:

 • شما یک متقاضی ای آی وی افغان هستید.
 • شما رد کام را دریافت کرده اید.
 • در رد کام شما این دلیل امده است: "عدم استخدام واجد شرایط توسط يا به نمایندگی از حکومت امریکا يا توسط ایساف/ار ایس: شما ثابت نکرده اید که که استخدام شما از شما خواسته بود که به عنوان مترجم يا کارمند از قبیل توضیح کننده برای يک مامور وزارت امور خارجه، يا يو ايس ای آی دی، يا مامور اردوی امریکا در افغانستان خدمات را انجام بدهید، يا فعالیتهای حساس و قابل اعتماد برای دولت امریکا در افغانستان، انجام بهید."

اگر شما به دلیل دیگر رد شده باشید، در باره رد کام رهنمود آی ار ای پی در اینجا ببنید. اگر چندین دلایل ذکر شده است، شما باید معلوماتی برای پرداختن به هر دلیل رد درج کنید.

نحوه تجدید نظر در مورد رد کام شما

در زير نمونه ای از نامه هست که می توانید برای درخواست تجدید نظر در مورد رد خود به کام ارسال نماید. نامه از زیر خط ثابت شروع می شود. برای استفاده از این نامه، این دستورالعمل ها را به دقت دنبال کنید.

 1. این نامه را بخوانید. اطمينان حاصل کنید که این معلومات بر شما عملی مش شود.
 2. نامه این وب سایت را در جایی کپی کنید که بتوانید ان را ویرایش کنید. می تواند این جا یک ایمیل يا صفحه ورد کمپیوتر باشد.
 3. نام، تاریخ تولد و شماره قضیه خود را در بالای ایمیل درج کنید.
 4. فقره های که با با رنگ زرد مشخص شده اند، دستور العمل هایی برای شما هستند. شما نباید این بخشا را با نامه ارسال کنید. دستور العمل های بخش مشخص شده را دنبال کنید. سپس بخش های مشخص شده را حذف کنید.
 5. این نامه به انگلیسی نوشته شده است. برای کمک به فهمیدن ان، در زیر ترجمه ان شامل شده است. شما فقط باید قسمت انگلیسی این نامه را ارسال کنید.
 6. نامه را به برنامه ایس آی وي ارسال نماید. نامه را از طریق ایمیل این وی سی که نامه رد شما را برای شما ارسال کرده است کپی کنید. این ایمیل باید از ادرس ایمیل AfghanSIVApplication@state.gov ، يا از ایمیل CANVCAfghanSIVApplication@state.gov فرستاده شده باشد.

می توانید در ظرف ۱۲۰ روز از روزی که نامه رد کام خود را از این وی سی دريافت کرده اید، از رد کام خود درخواست تجدید نظر کنید. ممکن است تاریخ نامه رد کام پیش از زمانی باشد که این وی سی از طریق ایمیل به شما ارسال کرده است، اما ۱۲۰ روز از زمان ارسال نامه توسط کام دارید.

اگر درخواست کام شما رد شده باشد، و از دریافت رد خود ۱۲۰ روز گزشته است، شما باید یک درخواست جدید به کام ارسال کنید. برای مشاهده فهرست درخواستهای وزارت امور خارجه برای تایید کام به اینجا مراجعه کنید.

 

[دستور العمل های مشخص شده با رنگ زرد را دنبال کنید، و قبل از ارسال همه بخش های مشخص شده را حذف کنید. شما باید بخش ۱ و بخش ۴ را در ایمیل خود شامل نماید. بخشهای ۲ و ۳ اختیاری است. شما می توانید بخش ۲ یا بخش ۳ را شامل کنید، فقط در صورتی که ان بخش به شما عملی می شود.]

[Follow the yellow highlighted instructions and delete all highlighted sections before sending. You should include Section 1 and Section 4 in your email. Sections 2 and 3 are optional. You can include either section 2 or section 3. Only include them if that section applies to you.]

 

 Section 1/بخش۱

Name: (نام)

Date of Birth: (تاریخ تولد:)

Case number: (شماره قضیه)

 

Dear Chief of Mission:

 محترم رئيس ماموریت:

I appeal the Chief of Mission’s (COM) denial of my Special Immigrant Visa (SIV) application. I meet the requirements for an SIV in Section 602(b)(2)(A) of the AAPA, as amended by NDAA 2020.

من در مورد رد درخواست برای ویزای مهاجرت ويژه (ای آی وي) من از طرف  رئیس ماموریت درخواست تجدید نظر می کنم. من با شرایط بخش 602(2)(A) ای ای پی ای، برای ايس آی وی مطابقت داردم، که در سال 2020 توسط این دی ای  ای اصلاح شده است.

COM denied my application because I did not work as an interpreter or “perform sensitive and trusted activities.” On December 20, 2019, the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 (NDAA FY2020) was signed into law. Section 1216 of NDAA FY2020 changed the requirements for an SIV.

کام درخواست من بدلیل این که من منحیث مترجم وظیفه اجراء نکرده ام، و يا هم "فعاليتهای حساس و قابل اعتماد را انجام نداده ام" به تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۰ (این دی ای ای ایف وای ۲۰۲۰) به تصویب رسیده است، و قانون است. بخش ۱۲۱۶ این دی ای ای ایف وای ۲۰۲۰ شرایطی برای ایس آی وی را تغيير داده است.

SIV applicants no longer have to show that they worked as an interpreter or translator for the Department of State, USAID, or U.S. military personnel in Afghanistan or “perform[ed] sensitive and trusted activities for the United States government in Afghanistan.”

ديگر بر متقاضیان ایس آی وی لازم نیست تا نشان دهند که انها به عنوان مترجم يا از قبیل تشریح کننده برای وزارت امور خارجه، یو ایس ای آی دی، يا مامورین نظامی امریکا در افغانستان کار کرده اند، يا "فعالیتهای حساس و قابل اعتماد برای دولت امریکا در افغانستان انجام داده است."

The only reason that COM provided for denying my application was that I did not work as an interpreter or translator or perform sensitive and trusted activities. As such, I am addressing only that reason for denial in my appeal.

کام برای رد درخواست من تنها این دلیل را ارائه کرده بود، که من به عنوان مترجم يا از قبيل تشريح کننده کار نکرده ام، يا فعاليت های حساس و قابل اعتماد انجام نداده ام. به همین ترتیب، من در استئناف خود تنها به این دلیل را می پردازم.

Congress removed the requirement to work as a interpreter or translator for the Department of State, USAID, or U.S. military personnel in Afghanistan or perform sensitive and trusted activities. That requirement is longer part of the law, and I should receive COM approval.

کانگریس امریکا شرط کار به عنوان مترجم، يا از قبیل تشریح کنننده، برای وزارت امور خارجه، يو ایس ای آی دی، يا برای مامورین پوځی امریکا در افغانستان، و يا هم انجام دادن فعالیت های حساس و با اعتماد، را لغو کرده است. این شرط پس از ان بخشی از قانون است، و من باید تاييد کام را دريافت کنم.

If COM has any other reason to believe that I have not provided the evidence needed to show that I qualify for an SIV, I request an opportunity to address that issue without COM denying my appeal.

اگر کام دلیلی دیگری داشته باشد، که معتقد باشد من شواهد لازم برای اثبات واجد شرایط برای ایس آی وی ارائه نکرده ام، من بدون این که کام درخواست تجدید نظر من را رد کند، برای رسیدگی به این موضوع فرصتی می خواهم.

 

<بخش ۲ و ۳ اختیاری هستبخش ۲ را شامل نماید اگر به عنوان مترجم يا از قبیل تشریح کننده در اردوی امریکا، وزارت امور خارجه، يا يو ایس ای آی دی کار کرده باشیدبخش ۳ را وارد کنید اگر شما در این موردها کار نکرده ا ید، ولی فکر می کنید کارهای حساس و قابل اعتماد انجام داده ایداگر هیچ یک از موارد ذکر شده به شما عملی نمی شوند، هر دوش بخش را حذف کنید.>

 

<بخش ۲اگر به عنوان مترجم يا از قبیل تشریح کننده در اردوی امریکا، وزارت امور خارجه، يا يو ايس ای آی دی کار می کردید، پس این بخش را شامل ایمیل خود کنیدشما می توانید معلومات بیشتری در مورد کار خود منحیث مترجم يا از قبیل تشریح کننده را اضافه کنید.>

My COM application should be approved even if COM decides to apply the repealed standard. I did work as an interpreter or translator for the U.S. military, State Department, or USAID.

درخواست من باید تاييد شود، حتی اگر کام تصمیم می گیرد که از معیار لغو شده استفاده کند. من برای اردی امریکا، وزارت امور خارجه يا يو ایس ای آی دی، منحیث مترجم يا از قبیل تشریح کننده کار کرده ام.

 

 

<بخش ۳:اگر به عنوان مترجم يا از قبیل تشریح کننده برای اردوی امریکا، وزارت امور خارجه، يا يو ايس ای دی کار نکرده هستید، ولی معتقد هستید که فعالیتهای "حساس و قابل اعتمادرا انجام داده اید،  این بخش را شامل کنیدبخش 3.a را شامل کرده سپس بخش 3.b را با دقت مرور کنید.>

 

بخش 3.a

My COM application should be approved even if COM decides to apply the repealed standard. I did “perform sensitive and trusted activities” as part of my work. The term “sensitive and Trusted” activities was not defined in law. But this term should include things like:

درخواست کام من باید تائيد شود، حتی اگر کام تصمیم به استفاده از معیار لغو شده داشته باشد. من منحیث بخشی از کارمن "کارهای حساس و قابل اعتماد را انجام داده ام". اصطلاح فعالیتهای "حساس و با اعتماد"در قانون تعریف نشده است. اما این اصطلاح باید مشمول موارد چون زیر باشد:

 • Careful handling of information, personnel, or government property.
 • رسیدگی دقیق به معلومات، مامورین، يا دارایهای دولتی.

 

 • Protecting secrecy of sensitive information.
 • محافظت از رازداری معلومات حساس.

 

 • Tasks that, if I performed them poorly, could result in harm to U.S. Government property or workers.
 • وظایفی، که اگر انها را بطور صحیح انجام نداده بودم، می تواند به داریهای يا مامورین دولت امریکا اسیب برسد.

 

My job required me to perform sensitive and trusted activities. Specifically:

کار من از من می خواست که فعالیتهای بااعتماد و حساس را انجام دهم. به طور مشخص:

 

 

بخش 3.b. جمله های زیر که بر شما اعمال می شوند را درج کنیدهر عبارتی که به شما تطبیق نمی شود را حذف کنیدشما می توانید دلایل خود را اضافه کنیدهمچنین، می توانید برای توضیح هر دلیلی که در مورد شما وجود دارد، معلمات بیشتری اضافه کنید.

 • My U.S. citizen supervisor stated in my recommendation letter that my work required me to perform sensitive and trusted activities.
 • سرپرست شهروند امریکایی من در توصیه نامه من اظهار داشته است که کار من فعالیتهای حساس و قابل اعتماد می خواست.

 

 • I was entrusted with tasks that could have put U.S. Government personnel at risk if I performed them poorly.
 • وظایفی به من سپرده شده بود که اگر من انها را به طریق احسن انجام نمی دادم، ممکن بود مامورین دولت امریکا را در معرض خطر می گرفت.

 

 • I worked close to sensitive or secured intelligence-related operations.
 • من در نزدیکی عملیاتهای حساس و ایمنی مربوط به استخبارات کار می کردم.

 

 • I had to pass a security or counterintelligence screening before I could begin my job.
 • من قبل از شروع کارم مجبور شدم از تفتیش امنیتی یا ضد جاسوسی عبور کنم.

 

 • I had to obtain a security clearance as part of my employment.
 • به عنوان بخشی از کار خود مجبور شدم که تصفیه امنیتی را بدست باورم.

 

 • I was authorized to carry a weapon.
 • من مجاز به حمل سلاح بودم.

 

 • I was authorized to use a computer at a U.S. government location.
 • به من اجازه داده شده بود که در محل دولت امریکا از کمپیوتر استفاده کنم.

 

 • My employment contract imposed restrictions on information that I could disclose.
 • قرارداد کار من محدودیتهای بر علیه معلومات وارد کرد، که من می توانستم ان را افشا کنم.

 

 • The contract between my employer and U.S. government entity imposed restrictions on information that I could disclose.
 • قرارداد بین کارفرمای من و نهاد دولتی ایالات متحده محدودیت های را در معلومات ایجاد کرد، که من می توانم انها افشا کنم.

 

 • I had personal knowledge that, if I shared it with others, could have resulted in me being terminated from employment, detained by U.S. or Afghan government personnel, or prosecuted.
 • من معلومات شخصی داشتم که اگر آن را با دیگران شریک کنم، می تواند منجر به اخراج من از کار، بازداشت توسط مامورین امریکا، يا ماموریت دولت افغانستان، يا تحت پيگرد قانونی گرفته شوم.

 

بخش 4. در اخر ایمیل نام خود را درج نماید.

Sincerely,

[YOUR NAME and the date]

مخلصانه

[نام شما و تاریخ]

درخواست کمک از یک وکیل

ممکن است شما يا بستگان تان بخواهید در این فرایند از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. در اینجا منابعی در این خصوص ارائه شده‌است:

کمک از IRAP 

کمک از سازمان های دیگر 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)