سفارش‌نامه (Recommendation Letter) و نامه منابع بشری (HR Letter) درخواست SIV‌ من باید حاوی چه اطلاعاتی باشند؟-01.jpgاین راهنما شرایط نامه منابع بشری (HR Letter) و سفارش‌نامه (Recommendation Letter) شما را برای درخواست ویزه خاص مهاجرت یا SIV ایالات متحده ارایه می‌نماید.

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

 این راهنما شرایط مکتوب منابع بشری و سفارشنامه شما را برای درخواست SIV  بیان می‌نماید.

در این سند پروژه ربیت (Project Rabbit) توضیح میگردد. Project Rabbit راهیست که از طریق آن کسانیکه با قراردادیان وزارت دفاع کار کرده اند، میتوانند وظیفه خویشرا تصدیق نمایند. 

  سوابق  درخواست برای ویزه خاص مهاجرت  (Special Immigrant Visa):

 • آنچه که در حال حاضر برای یک SIV  نیاز  است در وبسایت SIV وزارت امور خارجه در اینجا  آورده شده‌است.
 • شما باید اسناد درخواستی خویشرا به مرکز ملی ویزه (NVC) ارسال نمایید که بعداً این مرکز اسناد شما را به رئیس مأموریت (COM) ارسال مینماید.
 • اگر درخواست COM خویشرا قبلاً ارسال نموده اید و منتظر تصمیم هستید، و در جریان همین مدت اسناد جدید یا تجدید شده مربوط به واجدیت شرایط خویشرا دریافت مینمایید، باید همین اسناد جدید را به مرکز ملی ویزه NVC ارسال نمایید و از آنها بخواهید که اسناد متذکره را در درخواست یا اپیل شما که تحت بررسی قرار دارد، اضافه کند. NVC باید این اسناد را در درخواستی COM و درخواستی تجدید نظر یا اپیل شما اضافه نماید تا توسط COM بررسی شود، اما در نهایت رئیس مأموریت COM تصمیم میگیرد که اسناد جدیداً اضافه شده را بررسی نماید یا خیر. درصورتیکه درخواستی شما رد شود و شما اقدام به دادخواهی یا اپیل کنید یا پروسه درخواست جدید را آغاز نمایید، میتوانید همان اسناد جدید را با درخواست جدید یا اپیل، دوباره ارسال نمایید تا اطمینان حاصل گردد که اسناد شما مورد بررسی قرار بگیرد.
 • اگر سند مشخصی را دریافت نموده نمیتوانید، باید شرح عدم دریافت را ارایه نمایید و توضیح دهید که چرا سند متذکره را دریافت نموده نمیتوانید.

کسانیکه با قراردادیان وزارت دفاع کار نموده اند، میتوانند با دریافت مکتوب از شعبه منابع بشری و همچنان سفارشنامه از سرپروایزر خویش، وظیفه خویشرا تصدیق نمایند.

تعداد زیادی از افراد این اسناد را در اختیار ندارند. در ماه اگست 2021، حکومت ایالات متحده پروسه یی را اعلان نمود که طی آن افرادیکه با وزارت دفاع کار نموده اند، میتوانند با ارایه نمودن این اسناد وظیفه خویشرا تصدیق نمایند. این پروسه بنام پروژه ربیت (Project Rabbit) یاد میگردد. معلومات بیشتر در مورد این پروژه را در ذیل مطالعه نمایید. 

 شرایط مربوط به وظیفه:

COM باید استخدام شما توسط یا  به نمایندگی از دولت ایالات متحده، یا توسط ISAF یا ماموریت جانشین آنرا تایید نماید. باید  ثبوت نمایید که برای حداقل یک سال  ایفای وظیفه نموده اید.

شما باید  مکتوب ‌های  ذیلرا از هر شرکت یا سازمان امریکایی که برای آن کار کرده‌اید دریافت نمایید:

 • مکتوب تصدیق وظیفه از بخش منابع بشری ؛ و
 • سفارشنامه از آمر مستقیم.  درصورتیکه قادر به تماس با آمر مستقیم خویش نیستید، شخص دیگر در عین اداره یا کارمند ارشد موسسه میتواند برای شما سفارشنامه بنویسد. 

یادداشت مهم: قبل از خزان 2021، شرط وزارت امور خارجه این بود که یک تبعه ایالات متحده باید یا سفارشنامه را بنویسد و یا آنرا مشترکاً امضا کند. وزارت امور خارجه تأیید نموده است که در حال حاضر هیچ شرطی برای نوشتن یا امضای سفارشنامه توسط تبعه ایالات متحده وجود ندارد. رهنمود امور خارجه صراحت دارد که "مفید خواهد بود" اگر تبعه ایالات متحده که مسوولیت قرارداد را بعهده داشت مکتوب را که توسط آمر افغان برای یک کارمند نوشته شده است مشترکاً امضا کند و هردو تصدیق نمایند که معلومات مندرج مکتوب صحیح و درست است. اما اکنون این یک شرط محسوب نمیگردد. اگر مرکز ملی ویزه از شما بخواهد که مکتوب نوشته شده توسط آمر امریکایی خویشرا ارایه نمایید، شما میتواند توضیح کنید که این شریط در حال حاضر قابل تطبیق نمیباشد. اگر درخواستی شما بنابر همین دلیل در حالت تعلیق قرار گیرد یا رد شود، شما میتوانید از طریق فورمه مساعدت IRAP برای رد درخواستی توسط COM، درخواست کمک نمایید.

یادداشت مهم: از جنوری 2023، وزارت امور خارجه از آمرینی که برای کارمندان خویش سفارشنامه تهیه نموده اند خواسته است تا شواهد مبنی بر تابعیت ایالات متحده را ارایه نمایند. باآینهم، وزارت امور خارجه تایید نموده است که مکتوب ها را به اساس تابعیت آمرین رد نخواهد کرد. بنابراین، درصورتیکه یک آمر که برای کارمند خویش سفارشنامه نوشته است تبعه ایالات متحده نمیباشد و وزارت امور خارجه از وی خواستار شواهد تابعیت ایالات متحده باشد، آمر میتواند در پاسخ به وزارت خارجه توضیح دهد که موصوف تبعه ایالات متحده نیست اما میداند که اکنون برای تهیه سفارشنامه، تابعیت ایالات متحده یک شرط محسوب نمیشود.

برای  رهنمودIRAP در مورد تماس به آمر مستقیم یا کارفرمای خود به اینجا مراجعه کنید. این افراد باید در زمان اشتغال تان با شما کار کرده‌باشند.   رهنمودIRAP در خصوص چگونگی اثبات اینکه کار شما حایز شرایط لازم برای برنامهٔ SIV می‌باشد در اینجا آورده شده‌است.

 شرایط استخدام:

رئیس مأموریت (COM) وظیفه شما را که به نمایندگی از حکومت ایالات متحده انجام داده اید، و همچنان وظیفه شما با نیروهای حافظ صلح بین المللی (آیساف) یا مأموریت جانشین آنرا تصدیق مینماید. شما باید شواهد کار برای مدت یک سال را ارایه نمایید.

شما در حالات ذیل ممکن برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط باشید: 

 • اگر مستقیماً با آیساف یا مأموریت جانشین آن ایفای وظیفه نموده اید
 • اگر مستقیماً با حکومت ایالات متحده کار کرده اید، و یا
 • اگر شرکت شما از حکومت ایالات متحده قرارداد یا قرارداد فرعی دریافت نموده بود.

درصورتیکه شما مستقیماً با حکومت ایالات متحده، آیساف و یا مأموریت جانشین آیساف ایفای وظیفه نموده اید، مکتوب برای تصدیق وظیفه خویشرا ارسال نمایید. این مکتوب از جانب بخش منابع بشری شرکتی که در آن کار نموده اید، تهیه میگردد. این مکتوب بنام مکتوب منابع بشری یاد میگردد. مکتوب متذکره باید دارای سرنامه یا لیترهید شرکت باشد و باید ثبوت کند که شما بنابر کار در شرکت، برای این برنامه واجد شرایط هستید. معلومات بیشتر در مورد اینکه مکتوب استخدام شما باید شامل کدام معلومات باشد، در رهنمود IRAP در مورد مکاتیب منابع بشری در  ذیل قابل دریافت است.

مکتوب تصدیق وظیفه از بخش منابع بشری (HR letter)

اطمینان حاصل نمایید که مکتوب منابع بشری حاوی  معلومات ذیل باشد:

 • نام کامل متقاضی
 • تاریخ تولد متقاضی
 •  معلومات تمام قراردادها و/یا قراردادهای فرعی:
  • نام پروژه
  • شماره قرارداد
  • مدت قرارداد
  • نام قراردادی اصلی
  • طرف قرارداد در دولت ایالات متحده
  • اگر کارفرمای شما یک  قراردادی فرعی است،  معلومات فوق هم در مورد قرارداد اصلی و هم در مورد قرارداد  فرعی وارد شود
  • در صورت امکان، یک  نقل  قرارداد یا قرارداد  فرعی ارائه شود
 •  لقب کاری متقاضی
 • محل کار متقاضی
 • تاریخ آغاز  وظیفه (تاریخ، ماه، سال)
 • تاریخ پایان  وظیفه (تاریخ، ماه، سال)
 •  معلومات مسوول بخش منابع بشری:
  • نام مسوول منابع بشری که مکتوب منابع  بشری را تکمیل میکند
  • امضای مسوول منابع بشری
  • ایمیل آدرس رسمی شرکت یا ایمیل آدرس بدیل اگر شخص دیگر در شرکت کار نمیکند
  • تاریخی که  مکتوب در آن امضا شده‌است
 • اگر کارفرمای شما  شعبه منابع بشری ندارد،  ترتیب کننده مکتوب باید این موضوع را توضیح دهد.
 • فقط برای کارکنان ISAF : شرح وظایف متقاضی که او را ملزم به انجام یکی از این موارد ‌نموده است:
 • کار به عنوان مترجم یا مترجم همزمان برای پرسونل نظامی ایالات متحده در سفرهای خارج از پایگاه همراه با پرسونل نظامی ایالات متحده مستقر در ISAF؛ یا
 •  انجام فعالیت‌ برای پرسونل نظامی ایالات متحده مستقر درISAF.

اگر شرکت ما دیگر وجود نداشته باشد، شعبه منابع بشری نداشته باشد، یا اسناد در مورد وظیفه مرا در اختیار نداشته باشد، چی خواهد شد؟

اگر شرکت شما دیگر وجود ندارد یا سوابقی از شما در آن شرکت موجود نیست، از آمر مستقیم تان یا کارمند ارشد دیگر در اداره بخواهید یک مکتوب برای شما بنویسد. این نامه باید جدا از  سفارشنامه باشد.  این مکتوب باید:

 • توضیح دهد که شرکت دیگر وجود ندارد یا سوابق را نگهداری نکرده‌است.
 • تاریخ شروع و پایان  وظیفه شما را ذکر نماید.
 • دلیل خاتمه خدمت شما را ذکر نماید.
 •  هرقدر معلومات بیشتر فوق الذکر که امکان دارد در مکتوب منابع بشری شامل باشد .

شما همچنین باید سعی کنید تا هرقدر مکاتیب بیشتر را که امکان دارد از  آمر مستقیم یا کارمند ارشد دیگر در اداره دریافت نمایید. آمرین مستقیم شما باید در مکتوب خود ذکر نمایند که چه زمانی با شما کار کرده‌اند. این امر به شما کمک خواهد کرد که شرایط مرتبط با  وظیفه خود را به شکل بهتری اثبات نمایید.

   سفارشنامه از  آمر مستقیم

چه کسی میتواند این  مکتوب را بنویسد؟

 • آمر مستقیم شما یا شخص دیگری که مسوولیت نظارت شرکت را در طول مدت خدمت شما بعهده داشت باید با شما آشنایی داشته باشد.
 • درصورتیکه قادر به تماس با آمر مستقیم خویش نیستید، شخص دیگر در اداره یا کارمند ارشد دیگر میتواند برای شما سفارشنامه بنویسد. 
 • یادداشت مهم: قبل از خزان 2021، شرط وزارت امور خارجه این بود که یک تبعه ایالات متحده باید یا سفارشنامه را بنویسد و یا آنرا مشترکاً امضا کند. وزارت امور خارجه تأیید نموده است که در حال حاضر هیچ شرطی برای نوشتن یا امضای سفارشنامه توسط تبعه ایالات متحده وجود ندارد. رهنمود امور خارجه صراحت دارد که "مفید خواهد بود" اگر تبعه ایالات متحده که مسوولیت قرارداد را بعهده داشت مکتوب را که توسط آمر افغان برای یک کارمند نوشته شده است مشترکاً امضا کند و هردو تصدیق نمایند که معلومات مندرج مکتوب صحیح و درست است. اما اکنون این یک شرط محسوب نمیگردد. اگر مرکز ملی ویزه از شما بخواهد که مکتوب نوشته شده توسط آمر امریکایی خویشرا ارایه نمایید، شما میتواند توضیح کنید که این شریط در حال حاضر قابل تطبیق نمیباشد. اگر درخواستی شما بنابر همین دلیل در حالت تعلیق قرار گیرد یا رد شود، شما میتوانید از طریق فورمه مساعدت IRAP برای رد درخواستی توسط COM، درخواست کمک نمایید.
 • یادداشت مهم: از جنوری 2023، وزارت امور خارجه از آمرینی که برای کارمندان خویش سفارشنامه تهیه نموده اند خواسته است تا شواهد مبنی بر تابعیت ایالات متحده را ارایه نمایند. باآینهم، وزارت امور خارجه تایید نموده است که مکتوب ها را به اساس تابعیت آمرین رد نخواهد کرد. بنابراین، درصورتیکه یک آمر که برای کارمند خویش سفارشنامه نوشته است تبعه ایالات متحده نمیباشد و وزارت امور خارجه از وی خواستار شواهد تابعیت ایالات متحده باشد، آمر میتواند در پاسخ به وزارت خارجه توضیح دهد که موصوف تبعه ایالات متحده نیست اما میداند که اکنون برای تهیه سفارشنامه، تابعیت ایالات متحده یک شرط محسوب نمیشود.

 مکتوب باید حاوی موارد ذیل باشد:

 •  معلومات متقاضی:
  • نام مکمل
  • تاریخ تولد
  • شماره شناسایی (درصورت امکان)
  •  لقب کاری 
  • محل کار
  • شرح وظایف متقاضی
 •  معلومات آمر مستقیم:
  • آمر مستقیم شما یا شخص دیگری که مسوولیت نظارت شرکت را در طول مدت خدمت شما بعهده داشت باید با شما آشنایی داشته باشد.
  • تاریخ آغاز و پایان  نظارت آمر مستقیم از وظیفه کارمند (روز، ماه، سال)
  • توجیه سفارش متقاضی برای منظوری رئیس ماموریت یا COM 
  • نام آمر مستقیم، لقب کاری و ایمیل آدرس شخصی
  • امضای سرپرست و تاریخ امضای نامه
 • در حال حاضر شرایط مشخص برای اینکه شما بعنوان یک مترجم همزمان یا مترجم کار کرده‌اید، یا فعالیت‌های حساس و دارای معتبر را انجام داده‌اید وجود ندارد.  اگر شما به دلیل این مورد رد شدید، لطفاً راهنمای IRAP در خصوص رد توسط COMرا ملاحظه فرمایید.

 درصورتیکه مرکز ملی ویزه یا رئیس مأموریت بخواهد که یک تبعه ایالات متحده باید سفارشنامه مرا بنویسد، چه باید بکنم؟ 

یادداشت مهم: قبل از خزان 2021، شرط وزارت امور خارجه این بود که یک تبعه ایالات متحده باید یا سفارشنامه را بنویسد و یا آنرا مشترکاً امضا کند. وزارت امور خارجه تأیید نموده است که در حال حاضر هیچ شرطی برای نوشتن یا امضای سفارشنامه توسط تبعه ایالات متحده وجود ندارد. رهنمود امور خارجه صراحت دارد که "مفید خواهد بود" اگر تبعه ایالات متحده که مسوولیت قرارداد را بعهده داشت مکتوب را که توسط آمر افغان برای یک کارمند نوشته شده است مشترکاً امضا کند و هردو تصدیق نمایند که معلومات مندرج مکتوب صحیح و درست است. اما اکنون این یک شرط محسوب نمیگردد. اگر مرکز ملی ویزه از شما بخواهد که مکتوب نوشته شده توسط آمر امریکایی خویشرا ارایه نمایید، شما میتواند توضیح کنید که این شریط در حال حاضر قابل تطبیق نمیباشد. اگر درخواستی شما بنابر همین دلیل در حالت تعلیق قرار گیرد یا رد شود، شما میتوانید از طریق فورمه مساعدت IRAP برای رد درخواستی توسط COM، درخواست کمک نمایید.

یادداشت مهم: از جنوری 2023، وزارت امور خارجه از آمرینی که برای کارمندان خویش سفارشنامه تهیه نموده اند خواسته است تا شواهد مبنی بر تابعیت ایالات متحده را ارایه نمایند. باآینهم، وزارت امور خارجه تایید نموده است که مکتوب ها را به اساس تابعیت آمرین رد نخواهد کرد. بنابراین، درصورتیکه یک آمر که برای کارمند خویش سفارشنامه نوشته است تبعه ایالات متحده نمیباشد و وزارت امور خارجه از وی خواستار شواهد تابعیت ایالات متحده باشد، آمر میتواند در پاسخ به وزارت خارجه توضیح دهد که موصوف تبعه ایالات متحده نیست اما میداند که اکنون برای تهیه سفارشنامه، تابعیت ایالات متحده یک شرط محسوب نمیشود.

 اگر این اسناد را نداشته باشم چگونه میتوانم وظیفه خویشرا ثابت نمایم؟

پروژه ربیت (Project Rabbit) زمینه را برای کارفرما ها مساعد میسازد تا معلومات در مورد کارمندان افغان خویشرا به وزارت دفاع ارایه نمایند. این کار میتواند وظیفه متقاضیان ویزه خاص مهاجرت را نیز تصدیق نماید. سوالات متداول وزارت امور خارجه در مورد پروژه ربیت در اینجا قابل دریافت استاین سند که به زبان انگلیسی ترتیب شده است معلومات در مورد Project Rabbit را ارایه مینماید.

شما باید حتی قبل از وارد شدن به پروسه تصدیق وظیفه از طریق پروژه ربیت (Project Rabbit)، درخواستی ویزه خاص مهاجرت (SIV) را به وزارت خارجه تسلیم نمایید. برای شروع نمودن پروسه درخواستی ویزه خاص مهاجرت(SIV)، عارضین باید هدایات را در ویب سایت وزارت خارجه تعقیب نمایند. 

 هدایات برای عارضین:

هدف این پروسه کمک به متقاضیان در زمینه تصدیق وظایف شان از طریق وزارت دفاع میباشد. وزارت دفاع یک نهاد حکومت ایالات متحده است که شامل تمامی بخش های نظامی ایالات متحده، بشمول اردو، نیروهای بحری، دریایی و هوایی میباشد. دراینجا لست اداراتی که جزء وزارت دفاع محسوب میشوند، گنجانیده شده است. اگر شما روی قرارداد و یا کمک های بلاعوض اداره بین المللی کمک های انکشافی ایالات متحده (USAID)، وزرات خارجه و یا هر اداره دیگر دولتی کار کرده اید، این پروسه شما را کمک میکند. 

 • اگر شما با کارفرمای خویش قرار داد دارید، از آنها بپرسید که وزارت دفاع با آنها در مورد پروژه ربیت تماس گرفته است یا خیر. اگر با آنها تماس گرفته شده است، بخواهید تا معلومات وظیفه شما را به پروژه ربیت بفرستد. 
 • اگر شما با کارفرما یا سوپروایزر خویش قرار داد دارید، شما میتوانید از آنها بخواهید تا مکتوب منابع بشری و سفارشنامه سوپروایزر را تحت پروسه معیاری فراهم نمایند. این پروسه در بالا ذکر گردید. اگر شما با وزارت دفاع کار کرده اید، میتوانید از هردو طریقه استفاده نمایید.  
 • وزارت دفاع هیچ شیوه ای برای شرکت ها در اختیار ندارد که برای اشتراک در پروژه ربیت درخواست نمایند.
 • باوجوداینهم، موسسه غیرانتفاعی #AfghanEvac در اینجا ویب فورمی دارد که نمایندگان شرکت های قراردادی با وزرات دفاع که مستقیماً با آنها در مورد پروژه ربیت تماس گرفته نشده است میتوانند برای کمک درخواست نمایند و حکومت ایالات متحده را متوجه سازند که شرکت آنها علاقمند پروژه ربیت میباشد.

آغاز پروسه درخواستی ویزه خاص مهاجرت

با مرکز ملی ویزه (NVC) تماس بگیرید و بگویید که میخواهید درخواستی ویزه خاص مهاجرت (SIV) را شروع کنید.

 • شما باید معلومات بیوگرافی خود و فورمه DS-157 را ارایه نمایید. هدایات وزارت امور خارجه در مورد معلومات لازمه را در اینجا دریافت نمایید.
 • دیگر نیازی به ارایه تهدید نامه بحیث بخشی از درخواستی COM، وجود ندارد.
 • هرقدر معلومات بیشتر را که در مورد کار خویش در اختیار دارید، شامل سازید. تمامی اسناد مربوط وظیفه خویش با حکومت ایالات متحده را که در اختیار دارید تهیه کنید. شما باید معلومات ذیلر ا شامل سازید:
  • تمامی مکتوب های منابع بشری که دراختیار دارید
  • تمامی سفارشنامه هایی را که در اختیار دارید
  • تمامی قرارداد ها و یا ورقه معاشات را که در اختیار دارید
  • هرنوع شواهد دیگر در رابطه به کار، بشمول کارت های هویت و یا تصدیقنامه ها از محل کار
 • این معلومات و اسناد را به ایمیلAfghanSIVApplication@state.gov   بفرستید.
 • در ایمیل خویش بنویسید: "من تمامی اسناد را در اختیار ندارم و از پروژه ربیت برای تصدیق وظیفه ام استفاده خواهم کرد."
 • چند روز یا هفته را دربر خواهد گرفت تا مرکز ملی ویزه NVC ایمیل شما را پاسخ دهد. مرکز ملی ویزه طی ایمیل خویش کیس نمبر شما را که به “NVCSIV.” شروع میشود، میفرستد.
 • مرکز ملی ویزه NVC نیز شما را از معلومات لازمه برای پروسه درخواستی رئیس ماموریت، مطلع خواهد ساخت.

درخواست کمک از یک وکیل

ممکن است شما يا بستگان تان بخواهید در این فرایند از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. در اینجا منابعی در این خصوص ارائه شده‌است:

کمک از IRAP 

کمک از سازمان های دیگر 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)