تغییر در پروسه ویزه خاص مهاجرت SIV و حذف درخواستی I-360 برای من چه معنی دارد؟-01.jpgبه تاریخ 20 جولای سال 2022، حکومت ایالات متحده در پروسه ویزه خاص مهاجرت یا SIV، برخی تغییرات را اعمال نمود. این رهنمود روی تاثیر تغییرات به‌وجودآمده بر متقاضیان ویزه خاص مهاجرت را توضیح می‌دهد

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

اعتبار از تاریخ 20 جولای 2022، حکومت ایالات متحده در پروسه ویزه خاص مهاجرت SIV، تغییر بمیان آورده است. قبل از 20 جولای 2022، تمامی متقاضیان ویزه خاص مهاجرت باید بعد از دریافت منظوری رئیس مأموریت (COM)، فورمه I-360 را خانه پُری مینمودند. بعد از 20 جولای 2022، تمامی متقاضیان جدید ویزه خاص مهاجرت بعد از دریافت منظوری رئیس مأموریت (COM)، نیاز به تکمیل نمودن فورمه I-360 را نخواهند داشت. رهنمود هذا تغییرات برای متقاضیان ویزه خاص مهاجرت را توضیح مینماید

من بعد از 20 جولای 2022، درخواستی جدید(COM) را ارسال مینمایم – پروسه ویزه خاص مهاجرت SIV چی است؟

متقاضیانی که درخواستی های جدید را بعد از 20 جولای 2022 ارسال مینمایند، از دو مرحله عمومی خواهند گذشت:

مرحله اول:

درخواست و دریافت منظوری رئیس ماموریت COM. برای واجدیت شرایط به ویزه خاص مهاجرت، رهنمود IRAP را در اینجا مطالعه نمایید

مرحله دوم:

متقاضیان خارج از ایالات متحده باید برای ویزه درخواست نمایند و مصاحبه ویزه را تکمیل کنند. رهنمود IRAP در مورد درخواستی ویزه DS-260 را اینجا مرور نمایید و همچنان رهنمود IRAP در رابطه به مصاحبه ویزه برای متقاضیان افغان را اینجا مرور نمایید

متقاضیان داخل ایالات متحده باید برای تعدیل موقف پناهندگی درخواست نموده و مصاحبه را تکمیل نمایند رهنمود IRAP در مورد درخواستی I-485 برای تعدیل موقف پناهندگی را اینجا مرور نمایید

من بعد از 20 جولای 2022 منظوری رئیس مأموریت COM را دریافت نمودم و من در حال حاضر بیرون از ایالات متحده هستم. آیا درخواستی I-360 را باید ارسال نمایم؟ 

اگر شما:

  • منظوری COM را بعد از 20 جولای 2022 دریافت نموده اید؛ و 
  • فورمه DS-157 (امضا شده یا امضا نشده) را با درخواستی خویش برای منظوری COM شامل ساخته اید؛ و
  • بیرون از ایالات متحده هستید

در اینصورت شما بعد از دریافت منظوری COM، نیاز به ارسال فورمه I-360 را ندارید. مرکز ملی ویزه NVC، 14 روز بعد از منظوری COM با ارسال "مکتوب استقبالیه" و معلومات در مورد فرستادن درخواستی ویزه و فورمه DS-260، برای شما ایمیل میفرستد. لطفاً رهنمود IRAP در رابطه به ارسال فورمه DS-260 را اینجا مرور کنید

 

اگر شما بیرون از ایالات متحده هستید، و فورمه مطالبه شدۀ DS-157 را با درخواستی COM شامل نساخته اید، دراینصورت شما باید درخواستی I-360 را به اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده USCIS، ارسال نمایید. لطفاً رهنمود IRAP در رابطه به ارسال درخواستی I-360 را اینجا مرور نمایید

من بعد از  20 جولای 2022 منظوری رئیس مأموریت COM را دریافت نمودم و من در داخل ایالات متحده هستم. آیا نیاز است تا فورمه I-360 را ارسال نمایم؟ 

اگر شما:

  • منظوری COM را بعد از 20 جولای 2022 دریافت نموده اید؛ و 
  • فورمه امضا شدۀ DS-157 را با درخواستی COM شامل ساخته اید؛ و 
  • در داخل ایالات متحده هستید؛

در اینصورت شما نیاز به ارسال فورمه I-360 را بعد از دریافت منظوری COM ندارید. شما میتوانید فورمه I-485 را برای تعدیل موقف پناهندگی خویش ارسال نمایید. رهنمود IRAP در مورد در خواستی I-485 بمنظور تعدیل موقف پناهندگی را اینجا مرور نمایید

اگر شما:

  • منظوری COM را بعد از 20 جولای 2022 دریافت نموده اید؛ و 
  • فورمه امضا نشدۀ DS-157 را با درخواستی COM شامل ساخته اید؛ و یا اگر فورمه DS-157 را نداشته اید؛ و
  • در داخل ایالات متحده هستید؛

در اینصورت شما باید فورمه I-360 را به اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده USCIS ارسال نمایید. برای ارسال فورمه I-360، رهنمود IRAP را اینجا مرور نمایید

من قبل از 20 جولای 2022، منظوری COM را دریافت نمودم و من در داخل ایالات متحده هستم. آیا نیاز به ارسال فورمه I-360 را دارم؟

بلی، شما باید فورمه I-360 را به اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده USCIS ارسال نمایید. برای ارسال فورمه I-360، رهنمود IRAP را اینجا مرور نمایید. 

من قبل از 20 جولای 2022 منظوری COM را دریافت نمودم و من خارج از ایالات متحده هستم. آیا نیاز است تا فورمه I-360 را ارسال نمایم؟

اگر شما تاهنوز درخواستی I-360 را ارسال ننموده اید، دراینصورت نیاز به ارسال آنرا ندارید. شما میتوانید یک ایمیل حاوی نام، شماره کیس NVCSIV، مکتوب منظوری COM، و (در صورت امکان) یک نقل فورمه DS-157 را که قبلاً با درخواستی جهت کسب منظوری COM ارسال نموده بودید، به ایمیل آدرس NVCSIV@state.gov ارسال نماید. مرکز ملی ویزه NVC معلومات در مورد ارسال درخواستی ویزه (DS-260) را از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد کرد. رهنمود IRAP  در رابطه به ارسال فورمه (DS-260) را اینجا مرور نمایید

اگر شما قبلاً فورمه I-360 را ارسال نموده اید، شما باید الی تصمیم در مورد درخواستی I-360، منتظر باشید. بعد از منظوری I-360، اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده USCIS کیس شما را به مرکز ملی ویزه NVC ارسال مینماید و سپس شما معلومات در مورد ارسال درخواستی ویزه که بنام فورمه DS-260 یاد میگردد، دریافت خواهید کرد. برای معلومات در مورد ارسال فورمه  DS-260، رهنمود IRAP را در اینجا مرور نمایید

آیا تغییرات در پروسه ویزه خاص مهاجرت بالای واجدیت شرایط اطفال من برای ویزه، تاثیر میگذارد؟

همسر و اطفال متقاضی ویزه خاص مهاجرت میتوانند یکجا با درخواست کننده "اصلی" که برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط است، ویزه دریافت کنند و برای تعدیل موقف پناهندگی درخواست نمایند. اطفال باید در زمان ارسال "درخواستی"، زیر سن 21 سال و مجرد باشند. قبل از تغییرات در پروسه ویزه خاص مهاجرت، حکومت ایالات متحده تصمیم گرفت که سن اطفال را حین ثبت فورمه I-360، به رویت همین فورمه مشخص نماید. بعد از تغییر در این پروسه، برای آنعده متقاضیان ویزه خاص مهاجرت که مکلف به ثبت و ارسال فورمه I-360 نیستند، حکومت گفته است که فورمه DS-157 را بحیث درخواستی تلقی مینماید. این بدان معنی است که اطفال این متقاضیان باید در هنگام ارسال فورمه DS-157، زیر سن 21 بوده باشند. حکومت در حال حاضر توضیح ننموده است که این تغییر برای سایر درخواست کننده گان چه معنی خواهد داشت

درخواست کمک از یک وکیل

ممکن است شما يا بستگان تان بخواهید در این فرایند از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. در اینجا منابعی در این خصوص ارائه شده‌است:

کمک از IRAP 

کمک از سازمان های دیگر 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)