چگونه می‌توانید مصاحبه معتبر ترس (CFI) تحت سیاست‌های مرزی فعلی دریافت کرد؟

۱۴۰۲/۱۱/۲۵: آخرین آپدیت

چگونه می‌توانید مصاحبه معتبر ترس (CFI) تحت سیاست‌های مرزی فعلی دریافت کرد؟-01.jpgاز زمان خاتمه یافتن مقرره Title 42  به‌تاریخ 11 ماه می سال 2023، قوانین در مرز بین مکسیکو و ایالات متحده نیز تغییر نموده است. اکنون، پرونده‌های پناه‌جویان بر اساس مجموعه از قوانین و مقررات متفاوت که به‌ننام Title 8 یاد می‌گردد، طی مراحل می‌شوند. یکی از بخش‌های مهم Title 8 به‌نام پروسه اخراج سریع یاد می‌گردد.  این پروسه به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا افرادی را که درخواست معتبر پناهندگی ندارند، طی  یک پروسه سریع اخراج نماید. 

;