معلـــــــومات تازه در مورد ازدواج های غیررسمی در درخواستی‌های مهاجرین و پناهجویان برای من چه معنی می‌دهد؟-01.jpgبه تاریخ 14 فبروری سال 2022، USCIS پالیسی جدید را در رابطه به ازدواج‌های غیررسمی مهاجرین و پناه‌جویان صادر نمود. این رهنمود پالیسی جدید و تاثیرات آن را روی شما را توضیح می‌نماید.

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

به تاریخ 14 فبروری 2022، USCIS پالیسی جدید را در رابطه به ازدواج های غیررسمی مهاجرین و پناهجویان صادر نمود. رهنمود هذا، پالیسی جدید و تاثیرات آن بالای شما را توضیح مینماید.

نظر اجمالی بر معلومات جدید

"ازدواج غیررسمی چیست"؟

ازدواج غیررسمی عبارت از ازدواج ایست که در محل وقوع آن، جنبه قانونی نداشته باشد. بگونه مثال، شما و همسر شما در سودان ازدواج کردید، اما حکومت سودان ازدواج شما را به رسمیت نمی شناسد، در اینصورت شما بطور غیررسمی ازدواج نموده اید. بعضی از مهاجرین بطور غیررسمی ازدواج میکنند زیرا آنها در کشور هایی زندگی میکنند که در آن به مهاجرین اجازه داده نمیشود تا به خدمات دولتی دسترسی داشته باشند. در بعضی از کشور ها، حکومت ازدواج همجنسگرایان یا افراد دارای ادیان مختلف را به رسمیت نمی شناسد. در این حالات، مهاجرین بطور غیررسمی ازدواج میکنند. 

USCIS چه زمانی "ازدواج غیررسمی" یک مهاجر و پناهجو را به رسمیت میشناسد؟

در فبروری 2022، USCIS پالیسی های خویشرا جهت به رسمیت شناختن ازدواج های غیررسمی، تغییر داد. USCIS حالا در دو حالت، ازدواج های غیررسمی را به رسمیت میشناسد:  

 1. درصورتیکه یک زوج نتواند ازدواج خویشرا از نظر قانونی جنبه رسمی دهد زیرا آنها از اذیت و آزار و از یک حالت خارج از کنترول، فرار نمودند. یکی از مثالهای این حالت اینست که شما بنابر عدم مصوونیت در کشور اصلی خویش یا کشور پناهندگی، قادر به ازدواج نبودید.
 2. درصورتیکه زوج ها نتوانند ازدواج خویشرا بنابر قوانین و تدابیر محدود کننده در کشور اصلی همسر و یا کشور اول پناهندگی، از نظر قانونی جنبه رسمی دهند. یکی از مثالهای قوانین و تدابیر محدود کننده اینست که یک کشور به مهاجرین اجازه دریافت جواز ازدواج را ندهد. 

آیا USCIS ازدواج های غیررسمی را در تمامی قضایای مهاجرتی به رسمیت میشناسد؟

USCIS ازدواج مهاجرین و پناهجویان را صرف در سه کتگوری به رسمیت میشناسد:

 • درخواستی های پناهندگی (I-589)
 • درخواستی های مهاجرت (I-590)
 • درخواست های پناهندگان و مهاجرین که با اعضای خانواده خویش یکجا میشوند (I-730)

آیا USCIS "طلاق غیررسمی" را به رسمیت میشناسد؟

USCIS ممکن طلاق غیررسمی یک ازدواج غیررسمی را به رسمیت بشناسد. اما USCIS طلاق غیررسمی یک ازدواج معتبر قانونی را نمیپذیرد. 

چگونه ثبوت نمایم که ازدواج غیررسمی نموده ام؟

زوج ها باید علایم ازدواج را نشان دهند. آنها میتوانند زندگی باهمی برای مدت زمان طولانی و داشتن اطفال ازهمدیگر را بحیث ثبوت شامل سازند. برای ثبوت یک ازدواج غیررسمی، شما میتوانید اسناد و مدارک ذیلرا به USCIS ارایه نمایید:

 • اسنادی را که ثبوت میکند شما برای مدت زمانی باهم یکجا زندگی نموده اید، مانند قرارداد خانه که در آن نام هردو ذکر شده باشد. 
 • شواهدی که نشان دهد شما و شریک زندگی شما خودرا بحیث زوج عروسی شده معرفی نموده اید (مثلاً استفاده از تخلص مشابه، حساب بانکی/کریدیت کارت به نامهای مشابه، بیمه صحی، بیمه موتر و سایر بیمه ها که در آن نام هردو ذکر شده باشد)
 • تصاویر یا ویدیو های مراسم عروسی
 • تصدیق تولد اطفال که از شما و شریک زندگی شما به دنیا آمده اند. 
 • نامه های افرادی که شما و همسر شما را میشناسند و در مورد رابطه زناشویی شما بخوبی آگاهی دارند. ضرور نیست آنها شهروندان ایالات متحده باشند.
 • آنها باید نام مکمل، آدرس، تاریخ و محل تولد خویشرا بنویسند
 • آنها باید توضیح دهند که چگونه از رابطه شما مطلع شدند، مثلاً در مراسم عروسی شما اشتراک نمودند یا با شما وقت سپری نموده اند و در مورد رابطه شما میدانند. 
 • درصورت امکان، آنها باید این نامه را قبل از فرستادن به شما، ذریعه امضا و مُهر یک دفتر رسمی، رسماً تصدیق کنند. 

این موضوع برای کیس من چی معنی دارد؟

مهاجرین و پناهجویانی که از طریق (درخواستی I-730) خواستار یکجا شدن با اعضای خانواده میباشند

من یک مهاجر یا پناهجو هستم که از طریق (درخواستی I-730) خواستار یکجا شدن با اعضای خانواده خویش میباشم، و کیس من بنابر ازدواج غیررسمی رد شده است. چه باید بکنم؟ 

در بعضی حالات، شما میتوانید بازگشایی درخواستی یکجا شدن با اعضای خانواده را تقاضا نمایید. نخست، USCIS بازگشایی درخواستی را درصورتی منظور خواهد کرد که شما صرف بعلت نداشتن ازدواج قانونی رد شده باشید. دوم، USCIS باید درخواستی شما را بین 14 فبروری 2019 و 14 فبروری 2022، رد نموده باشد. 

چگونه میتوانم بازگشایی درخواست مهاجرت خویشرا تقاضا نمایم؟

شما باید فورمه I-290B را خانه پُری و ارسال نمایید تا درخواستی I-730  خویشرا بازگشایی کنید

این فورمه باید با توجه به تغییرات اخیر در USCIS، بعد از میعاد 30 روزه ارسال فورمه، ثبت شود

بهتر خواهد بود تا در تقاضای خویش توضیح دهید که وضعیت شما چرا با شرایط توضیح شده در رهنمود فوق، همخوانی دارد. شما همچنان میتوانید شواهدی را ارایه نمایید که ازدواج غیررسمی شما را ثبوت کند. ما در یک قسمت این رهنمود در فوق توضیح نمودیم که ارایه کدام شواهد برای درخواست شما مثمر خواهد بود. 

مصرف I-290B چقدر است؟

مصرف I-290B مبلغ 675 دالر امریکایی است. معافیت از این فیس نیز ممکن است. 

متقاضیان پناهندگی (درخواستی I-589)

من متقاضی پناهندگی هستم ((I-589. روی کیس من چقدر تاثیر دارد؟

USCIS ممکن بتواند ازدواج شما را در چارچوب این رهنمود جدید، به رسمیت بشناسد. ما سفارش مینماییم تا شما از لینک های ذیل برای یافتن فراهم کننده گان خدمات رایگان مهاجرتی یا وکیل شخصی استفاده نمایید تا آنها برای شما در مورد بهترین راه های تماس با USCIS در رابطه به واجدیت شرایط همسر شما، مشوره بدهند. 

متقاضیان مهاجرت (درخواستی I-590)

درخواستی I-590 من رد شد

من متقاضی مهاجرت هستم (درخواستی I-590) و کیس من بنابر ازدواج غیررسمی رد شد. چی کرده میتوانم؟

در بعضی حالات، شما میتوانید بازگشایی درخواست یکجا شدن با اعضای خانواده را تقاضا نمایید. نخست، USCIS اجازه بازگشایی درخواستی را صرف در صورتی میدهد که شما بنابر عدم ازدواج قانونی رد شده بودید. دوم، USCIS باید بین 29 فبروری 2018 و 14 فبروری 2022 درخواستی شما را رد نموده باشد. 

درصورتیکه شما دلیل رد شدن خویشرا نمیدانید، "آگهی عدم واجدیت شرایط برای اسکان مجدد" را که باید دریافت نموده باشید، مرور نمایید. اگر شما بعلتی رد شده اید که سند ازدواج غیررسمی شما کافی نبود،  دلیل رد شدن شما احتمالاً کتگوری 1، "نگرانی خاص بشری" باشد. 

چگونه میتوانم بازگشایی درخواست مهاجرت خویشرا تقاضا نمایم؟

برای تقاضای بازگشایی درخواستی، شما میتوانید "درخواست برای بررسی" (RFR) را ثبت نمایید. (RFR) یا درخواست برای بررسی عبارت از سند کتبی است که اشتباه در کیس مهاجرتی شما را توضیح مینماید و یا معلومات جدید را ارایه میکند. 

برخی از منابع مثمر جهت ارسال درخواست برای بررسی (RFR) در ذیل قابل دسترس است:

بهتر است در درخواستی توضیح نمایید که وضعیت شما با آنچه که در رهنمود های فوق ذکر شده است، همخوانی دارد. شما همچنان میتوانید ثبوت ازدواج غیررسمی خویشرا شامل سازید. ما در قسمت فوق همین رهنمود توضیح نموده ایم که ارایه کدام شواهد برای درخواستی شما مفید خواهد بود. 

RFR چقدر مصرف دارد؟

این درخواستی فیس ثبت ندارد. 

درخواستی I-590 من رد نشده است

من متقاضی مهاجرت I-590 هستم، و کیس من در حالت تعلیق است زیرا USCIS از من اسناد ازواج مطالبه نموده است. چی باید بکنم؟

USCIS بعضی از کیس های ازدواج غیررسمی را به حالت تعلیق درآورده است. USCIS درصورتی کیس ها را به حالت تعلیق در می آورد که این اداره فکر کند متقاضیان میتوانند اسناد ازدواج به رسمیت شناخته شده قانونی خویشرا ارایه کنند. 

درصورتیکه کیس شما در حالت تعلیق قرار دارد و USCIS از شما اسناد ازدواج را مطالبه نموده است، ازدواج شما در اینصورت بزودی بحیث ازدواج غیررسمی به رسمیت شناخته خواهد شد که این امر در تسریع درخواستی مهاجرتی شما کمک میکند. 

ما سفارش میکنیم که شما با مرکز کمک های اسکان مجدد (RSC)  خویش تماس بگیرید و از آنها تقاضا نمایید که USCIS ازدواج غیررسمی شما را به رسمیت بشناسد. در این درخواست، بهتر است توضیح دهید که وضعیت شما با آنچه در رهنمود های فوق تذکر یافته است همخوانی دارد. شما نیز میتوانید ثبوت ازدواج غیررسمی خویشرا شامل سازید. ما در قسمت فوق همین رهنمود توضیح نموده ایم که ارایه کدام شواهد مثمر خواهد بود. 

من متقاضی مهاجرت هستم (درخواستی I-590 یا I-730)، و کیس من از کیس همسرم جدا شده است. چی باید بکنم؟

USCIS ممکن کیس شما را از کیس همسر شما جدا نموده و به شما کیس نمبر متفاوت داده باشد زیرا این اداره ازدواج غیررسمی شما را به رسمیت نشناخته است. درصورتیکه چنین اتفاق افتاده باشد، ما سفارش میکنیم که شما با مرکز کمک های اسکان مجدد (RSC)  خویش تماس بگیرید  و از آنها بخواهید که طبق رهنمود های جدید، کیس های شما را با هم یکجا سازند. 

بهتر است در درخواستی توضیح نمایید که وضعیت شما با آنچه که در رهنمود های فوق ذکر شده است، همخوانی دارد. شما همچنان میتوانید ثبوت ازدواج غیررسمی خویشرا شامل سازید. ما در قسمت فوق همین رهنمود توضیح نموده ایم که ارایه کدام شواهد مثمر خواهد بود. 

تقاضای کمک

شما یا اقارب شما ممکن در این پروسه بخواهید برای دریافت کمک با وکیل امور مهاجرت در تماس شوید. در این رابطه، چند منبع در ذیل گنجانیده شده است:

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)