اگر درخواست من برای مهاجرت به ایالات متحده رد شد چه کاری می‌توانم انجام دهم؟-01.jpgطی مراحل اکثریت کیس‌ها در ایالات متحده خیلی زمان‌گیر می‌باشد. بعضی از متقاضیان که خواستار موقف، حیثیت پناهندگی یا به‌دست آوردن ویزه اند، سال‌ها برای دریافت پاسخ در مورد کیس شان منتظر می‌مانند. این یک وضعیت خیلی دشوار و خسته کننده است. این معلومات عمومی در مورد شیوه تقاضای کمک از عضو کانگریس (Members of the United States Congress) در رابطه به درخواستی مهاجرت یا پناهندگی در ایالات متحده را ارایه می‌نماید.

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

متن ذیل معلومات عمومی در مورد شیوه تقاضای کمک از عضو کانگریس در رابطه به درخواستی مهاجرت یا پناهنده گی در ایالات متحده را ارایه مینماید.

طی مراحل اکثریت کیس ها در ایالات متحده خیلی زمانگیر میباشد. بعضی از متقاضیان که خواستار موقف یا ستیتس پناهنده گی یا بدست آوردن ویزه اند، سالها برای دریافت پاسخ در مورد کیس شان منتظر میمانند. این یک وضعیت خیلی دشوار و خسته کننده است.

درصورت تأخیر درخواستی، شما میتوانید برای چک نمودن وضعیت کیس خود، مراحل ذیلرا دنبال کنید:

گام دیگری را که میتوانید بردارید اینست که از یک عضو کانگریس ایالات متحده تقاضا نمایید تا در مورد وضعیت کیس شما معلومات حاصل نماید.

اگر در پروسه درخواست به پناهنده گی یا مهاجرت با مشکل روبرو هستید، اقارب یا دوستان شما که در ایالات متحده زندگی میکنند، میتوانند با عضو گانگریس در تماس شده و در خصوص درخواستی شما، خواستار کمک شوند. اکثریت اعضای کانگریس به تقاضای افرادی که در ناحیه تحت مسوولیت شان زندگی نمیکنند، جواب نمیدهند. شخصی که در ناحیه تحت مسوولیت عضو کانگریس زندگی میکند، بنام رای دهنده/انتخاب کننده یاد میگردد.

اگر شما در ایالات متحده زندگی میکنید، میتوانید از عضو کانگریس کمک بخواهید. اگر در ایالات متحده زندگی نمیکنید، یک عضو فامیل یا اقارب نزدیک میتواند از عضو کانگریس خواستار کمک شود.

عضو کانگریس درخواستی شما را منظور و یا رد نموده نمیتواند، بلکه میتواند در مورد وضعیت کیس شما معلومات بیشتر را مطالبه نماید.

 

از دفتر عضو کانگریس چگونه تقاضای کمک نموده میتوانیم:

مرحله 1: عضو کانگریس ایالت خویشرا در این ویب سایت دریابید. آدرس خانه خود، فامیل و یا دوست خویشرا درج نمایید.

ایالات متحده دو کتگوری اعضای کانگریس دارد – سناتوران و نماینده گان. شما میتوانید با سناتوران یا نماینده گان خویش در عین زمان تماس بگیرید و در مورد کیس خویش تقاضای کمک نمایید. شما میتوانید از بیشتر از یک دفتر کانگریس در عین زمان تقاضای کمک کنید. اگر یکی از دفاتر کانگریس از شما بپرسد که گویا دفتر دیگری به شما کمک میکند یا خیر، حقیقت را بگویید.

 

مرحله 2: برای تماس با عضو کانگریس، به ویب سایت سناتور یا نماینده، با استفاده از ویب سایت فوق، مراجعه نمایید.

اکثریت اعضای کانگریس ترجمه ویب سایت های خویشرا به سایر زبانها، اجازه میدهند. ویب سایت های برخی از اعضای کانگریس صرف به زبان انگلیسی میباشد. اگر ویب سایت عضو کانگریس به زبان مورد نظر شما ترجمه نشده است، شما میتوانید با تعقیب نمودن گامهای ذیل، از  Google Translate استفاده نمایید:

 • به ویب سایت google.com بروید
 • در خالیگاه طرف چپ متن، آدرس ویب سایت عضو کانگریس را داخل نمایید. زبان را "انگلیسی" انتخاب کنید.
 • زبانی را که میخواهید ویب سایت به آن ترجمه شود با کلیک نمودن گزینه “Down”که بالای خالیگاه طرف راست متن قرار دارد، انتخاب نمایید. زبانی را که میخواهید ویب سایت به آن ترجمه شود، انتخاب نمایید.
 • لینک ویب سایت را که در خالیگاه طرف راست ظاهر میگردد، کلیک نمایید. "تب" یا صفحه جدید باز خواهد شد که در آن ویب سایت به زبان مورد نظر شما ترجمه شده است.

مرحله 3. بعد از داخل شدن به ویب سایت عضو کانگریس، صفحه یی را دریابید که در آن رای دهنده یا انتخاب کننده میتواند از یک اداره فدرال تقاضای کمک نماید. این بخش میتواند تحت عناوین “Services” "خدمات" و یا “Contact” "تماس" باشد. شما گزینه “Get Help with a Federal Agency”  "از یک اداره فدرال تقاضای کمک نمایید" و یا “Casework.” "کار بالای کیس" را مشاهده خواهید کرد. صفحه اینگونه ظاهر خواهد شد.

ویب سایت برای شما هدایات در مورد چگونگی تقاضای کمک از دفتر عضو کانگریس را ارایه خواهد کرد. اگر شما متقاضی ویزه هستید، میتوانید هدایات را از وزارت امور خارجه دریافت نمایید. اگر درخواستی شما هنوز نزد اداره خدمات تابعیت و مهاجرت USCIS است، شما میتوانید هدایات را از وزارت امور داخله دریافت نمایید. درخواستی برای اسکان مجدد مهاجرین در این بخش شامل میباشد.

شما میتوانید فورمه را داونلود و از طریق ایمیل ارسال نمایید و یا فورمه را بصورت آنلاین بفرستید.

 

مرحله 4: در فورمه آنلاین یا فورمه داونلود شده، اطمینان حاصل نمایید که شما، عضو فامیل و یا شخص تماس شما معلومات ذیلرا شامل سازند:

 • نام و آدرس شخصی که در ناحیه تحت مسوولیت عضو کانگریس زنده گی میکند تا تصدیق شود که شما یا عضو فامیل شما انتخاب کننده یا رای دهنده هستید؛
 • نام، تاریخ تولد، شماره کیس، و سفارت، کنسلگری و یا دفتر اداره خدمات تابعیت و مهاجرت که کیس شما را طی مراحل مینماید؛
 • شرح مختصر کیس شما بشمول معلومات ذیل:
  • مشکل عمده در کیس شما چیست؛
  • گامهایی که شما قبلاً در زمینه رسیده گی به این مشکل برداشته اید؛
  • هرگونه جزئیات درمورد وضعیت فعلی.
  • تقاضایی که عضو کانگریس در مورد کیس شما از دفتر ذیربط دولتی نماید؛ و
 • از دفتر بخاطر وقت و کمک آنها سپاسگذاری نمایید.

مرحله 5: شما لزوماً ورقه رفع مسوولیت در مورد محرمیت معلومات را امضا خواهید کرد. این فورمه به دفتر مربوطه کانگریس اجازه میدهد تا در مورد کیس شما معلومات حاصل نماید. اگر عضو فامیل یا شخص دیگر به نماینده گی از شما فورمه را ارسال مینمایند نیز باید فورمه را خانه پُری کنند. برای نمونه ورقه رفع مسوولیت محرمیت معلومات اینجا را کلیک کنید.  

ورقه رفع مسوولیت در مورد محرمیت معلومات را یکجا با فورمه استعلام کانگریس یا کانگریشنل انکوایری، ارسال نمایید. هدایات در مورد شیوه ارسال ورقه رفع مسوولیت و فورمه استعلام کانگریس  به دفتر عضو کانگریس را در ویب سایت تعقیب نمایید.

مرحله 6: اگر قادر به دریافت هدایات درمورد شیوه تقاضای کمک در ویب سایت عضو کانگریس نیستید، شماره تیلفون دفتر عضو کانگریس را در ویب سایت دریابید. به دفتر عضو کانگریس تیلفون کنید و در مورد نحوه تقاضا برای کمک در مورد کیس مهاجرت خویش بپرسید.

به یاد داشته باشید شخصی که شما را کمک میکند، عضو کانگریس نخواهد بود، بلکه شخص دیگری که با عضو کانگریس کار میکند، شما را کمک خواهد کرد.

مهم است تا حین تماس، مؤدب و باحوصله باشید. همچنان مهم است تا در صورت عدم دریافت پاسخ، هر ماه موضوع را تعقیب نمایید.

 

آیا درج نمودن استعلام یا مطالبه معلومات از طریق دفتر عضو کانگریس، عواقب منفی در قبال دارد؟

بعضی از متقاضیان از عواقب منفی تقاضای کمک از دفتر کانگریس، هراس دارند. بطور مثال، یک شخص ممکن هراس داشته باشد که کیس مهاجرت وی بعلت تماس و تقاضای کمک از دفتر عضو کانگریس، رد خواهد شد.

IRAP در مورد اینکه استعلام کانگریس یا تقاضای کمک از عضو کانگریس روی کیس مهاجرت شما تأثیر منفی خواهد گذاشت یا خیر، نظری ندارد. باآنهم، ممکن این کار نشان دهد که عضو کانگریس به کیس شما کمک میکند یا خیر.

درخواست کمک از یک وکیل

ممکن است شما يا بستگان تان بخواهید در این فرایند از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. در اینجا منابعی در این خصوص ارائه شده‌است:

کمک از IRAP 

کمک از سازمان های دیگر 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)