آیا من واجد شرایط برنامه جدید مهاجرت برای افغانها هستم؟-01.jpgبرنامه‌های P-1 و P-2 (برنامه‌های اولویت شماره 1 و اولویت شماره 2 برای اتباع افغانستان) زمینه را برای بعضی از افغان‌ها مساعد می‌سازد تا برای اسکان مجدد در ایالات متحده مدنظر گرفته شوند.

اتباع افغانستان برای برنامه اسکان مجدد مهاجرین در ایالات متحده، مستقیماً درخواست نموده ‌نمی‌توانند. اعضای فامیل، دوستان و یا حقوق‌دانان یا وکیلان مستقر در ایالات متحده نیز ‌نمی‌توانند ‌آن‌ها را به این برنامه‌ها راجع سازند.

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

برنامه‌های P-1 و P-2 (برنامه‌های اولویت شماره 1 و اولویت شماره 2 برای اتباع افغانستان) زمینه را برای بعضی از افغ‌آن‌ها مساعد میسازد تا برای اسکان مجدد در ایالات متحده مدنظر گرفته شوند.

اتباع افغانستان برای برنامه اسکان مجدد مهاجرین در ایالات متحده، مستقیماً درخواست نموده ‌نمی‌توانند. اعضای فامیل، دوستان و یا حقوقدانان یا وکیلان مستقر در ایالات متحده نیز ‌نمی‌توانند ‌آن‌ها را به این برنامه‌ها راجع سازند‌آن‌ها باید از جانب افراد و موسسات ذیل راجع شوند:

 • کارمند حکومت ایالات متحده و یا شرکت/موسسه وابسته به ایالات متحده و
 • شرکت یا موسسه وابسته به ایالات متحده که تبعه افغانستان را در آن کشور استخدام نموده است.

برنامه‌های P1 و P2 در کتگوری برنامه‌های صدور ویزه قرار ن‌می‌گیرد و ‌هم‌چنان هیچ ارتباط به کتگوری ویزه غیرمهاجرت P ندارد. برنامه اسکان مجدد مهاجرین و کتگوری‌های اسکان مجدد در چارچوب برنامه‌های P1 و P2 نیز از برنامه‌های ویزه خاص مهاجرت و ویزه اقامت موقت بشردوستانه متمایز میباشند.

تبعه افغانستان چگونه به برنامه P-1 راجع شده ‌می‌تواند؟

P-1، یا برنامه اولویت 1، یکی از راه‌ها برای راجع نمودن افراد برای برنامه اسکان مجدد مهاجرین، ‌می‌باشد. متقاضیان برنامه P-1 باید از جانب سفارتخانه‌ها، موسسات غیردولتی و کمیشنری سازمان ملل متحده در امور پناهنده گان راجع شوند. اشخاص خود ‌نمی‌توانند به برنامه P-1 درخواست نمایند.

سفارتخانه‌های ایالات متحده از بدو آغاز این برنامه، به ندرت افراد را راجع نموده اند. در حال حاضر، برخی از کارمندان حکومت ایالات متحده میتوانند افغ‌آن‌ها را به سفارتخانه‌ها راجع کنند. اگر یک تبعه افغانستان از طریق کار در افغانستان با کارمندان حکومت ایالات متحده آشنایی حاصل نموده اند، میتوانند از ‌آن‌ها تقاضای راجع شدن به این برنامه را نمایند. اگر کارمند حکومت ایالات متحده با یک افغان معرفت شخصی دارد، ‌می‌تواند موصوف را به این برنامه راجع کند. این شخص باید از یک کارمند ارشد حکومت ایالات متحده منظوری دریافت نماید.   

معلومات در مورد این رهنمود وزارت خارجه در اینجا قابل دریافت است.

موسسات غیردولتی میتوانند اشخاص را به برنامه P-1 راجع نمایند، اما باید بحیث نهاد‌های راجع کننده، واجد شرایط شناخته شده باشند. IRAP در مورد موسسات غیردولتی ایکه در حال حاضر اشخاص در افغانستان را به این برنامه راجع نموده باشند، اطلاعی ندارد.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان فیصدی خیلی کوچکی از مهاجرین را همه ساله جهت اسکان مجدد، راجع مینماید. این سازمان صرف مهاجرین را برای اسکان مجدد راجع میکند، یعنی صرف افرادیکه بیرون از کشور اصلی شان هستند.

یک افغان به برنامه P-2 چگونه راجع شده ‌می‌تواند؟

دولت ایالات متحده برنامه P-2 را در اگست 2021 برای برخی از اتباع افغانستان که با ایالات متحده وابستگی دارند، ایجاد نمود. افغ‌آن‌هایی که در افغانستان کار کرده اند ممکن برای برنامه P-2 واجد شرایط باشند:

 • برنامه‌های تمویل شده از جانب حکومت ایالات متحده، پروژه‌های تطبیق کمک‌های بلاعوض یا قرارداد‌های تعاونی حکومت ایالات متحده
   • کارمندان قراردادی‌های فرعی و دریافت کننده گان فرعی کمک‌های بلاعوض برای برنامه P-2 واجد شرایط شناخته ‌نمی‌شوند.
 • رسانه‌های مستقر در ایالات متحده
 • سازم‌آن‌های غیردولتی مستقر در ایالات متحده

اتباع افغانستان ‌هم‌چنان در صورتی به این پروگرام‌ها واجد شرایط بوده میتوانند که به علت کافی نبودن مدت خدمت ‌آن‌ها برای درخواست به برنامه ویزه خاص مهاجرت، واجد شرایط محسوب ‌نمی‌شوند. این کتگوری نیز شامل کار در برنامه‌های ذیل در افغانستان ‌می‌باشد:

 • اگر بحیث کارمندان قراردادیان حکومت ایالات متحده برای کمتر از یک سال خدمت نموده اند.
   • کارمندان قراردادیان فرعی برای برنامه P-2 واجد شرایط نیستند.
 • اگر بحیث کارمند محلی برای مدت کمتر از یک سال با حکومت ایالات متحده کار نموده باشد.
 • بحیث مترجمین نوشتاری/گفتاری برای حکومت ایالات متحده، نیروهای ایالات متحده در افغانستان(USFOR-A)، نیروهای حافظ صلح بین المللی (ISAF)، و یا نیروهای حمایت قاطع برای کمتر از یک سال خدمت نموده اند.

افراد ‌نمی‌توانند مستقیماً به برنامه P-2 درخواست نمایند. یک کارمند دولت ایالات متحده باید درخواستی P-2 را به نمایندگی از شما ارسال نماید.

افغ‌آن‌هایی که در موسسات رسانه یی مستقر در ایالات متحده و موسسات غیردولتی کار کرده اند، باید توسط بلند رتبه ترین کارمند که تبعه ایالات متحده بوده و در دفتر مرکزی در ایالات متحده کار میکند، راجع گردند. درچارچوب رهنمود فعلی وزارت امور خارجه، در این برنامه موارد ذیل لازم ن‌می‌باشد:

 • مدت حد اقل استخدام در پروژه، تطبیق پروژه‌های کمک بلاعوض و یا قرارداد.
 • سفارشنامه‌هایی که ارزش و یا اهمیت خدمت فرد را توضیح نماید.
 • و یا ارتباط یک فیصدی معین وظیفه شخص با بودجه تمویل شده از جانب ایالات متحده.

درصورتیکه شما با یکی از رسانه‌ها یا موسسات غیردولتی مستقر در ایالات متحده کار نکرده اید، شما باید ازجانب کارمند یکی از موسسات حکومت ایالات متحده که کارفرمای شما را تمویل نموده است، راجع شوید. کارفرما یا سوپروایزر شما باید با کارمند حکومت ایالات متحده یا اداره یی که کار شما را تمویل نموده بود تماس بگیرد و در مورد نحوه راجع نمودن، جویای معلومات شود.

وزارت دفاع نیز ایمیل آدرس osd.pentagon.ousd-policy.mbx.afgreferrals@mail.mil را تهیه نموده است که کارمندان وزارت دفاع میتوانند برای راجع نمودن به برنامه‌های P1 و  P2 از آن استفاده نمایند. وزارت دفاع خاطر نشان نموده است که این ایمیل صرف برای کارمندان وزارت دفاع بوده و در حال حاضر هیچگونه ایمیل آدرس برای افغ‌آن‌ها که بتوانند مستقیما از وزارت دفاع خواستار راجع شدن به برنامه‌های P1 و  P2 شوند، وجود ندارد.

درصورتیکه شما با کارفرمای خویش در افغانستان در تماس نیستید، شما میتوانید با یکتن از کارمندان حکومت ایالات متحده که در مورد کار شما و ‌هم‌چنان قرارداد یا پروژه کمک بلاعوض تمویل شده از جانب حکومت ایالات متحده که شما در چارچوب آن استخدام شده بودید آشنایی داشته باشد، تماس بگیرید.

وزارت امور خارجه رهنمود مشرح تری را به زبان انگلیسی منتشر نموده است که اینجا قابل دریافت است.

اعضای فامیل واجد شرایط

اگر شما واجد شرایط باشید، کارفرمای شما افراد ذیلرا به این برنامه راجع خواهد کرد:

 • شما
 • همسر شما
 • اطفال شما (در هر سن، مجرد یا متأهل)

وزارت خارجه توضیح ننموده که همسر و اطفال شخص واجد شرایط، در صورت وفات شخص، درخواست نموده میتوانند یا خیر.

این پروسه چقدر زمان را در بر ‌می‌گیرد؟

کسانیکه از طریق برنامه‌های P1 و P2 راجع میشوند نیز باید طی مراحل گسترده، بشمول مصاحبه‌ها و ارزیابی‌های امنیتی را تکمیل نمایند. هیچگونه تصمینی برای اسکان مجدد افراد راجع شده به این برنامه‌ها، وجود ندارد. معلومات در مورد پروسه اسکان مجدد مهاجرین IRAP را دراینجا دریافت نمایید. نظر به گمانه زنی‌های IRAP، این پروسه چندین سال را در بر خواهد گرفت.

در حال حاضر هیچگونه برنامه طی مراحل اسکان مجدد مهاجرین در داخل افغانستان وجود ندارد. افرادیکه افغانستان را ترک میکنند و در کشور دیگر برای کسب منظوری درخواستی‌های خویش انتظار میکشند، هیچگونه کمک مالی را از حکومت ایالات متحده یا سازمان ملل متحد دریافت نخواهند کرد.

این معلومات بر بنیاد معلومات حکومت ایالات متحده ارایه میگردد. این برنامه بتاریخ 2 اگست 2021 اعلام گردید. IRAP به این باور است که از فبروری 2022 بدینسو، هیچ تبعه افغانستان طی مراحل را تکمیل ننموده و این طی مراحل در مدت طولانی تکمیل نخواهد شد. هزاران تن به این برنامه راجع شده اما حکومت ایالات متحده اقدامات لازمه برای طی مراحل را اتخاذ ننموده است. هرزمانیکه حکومت ایالات متحده معلومات بیشتر را منتشر نماید و پیشرفت در طی مراحل افراد راجع شده بمیان آید، IRAP این رهنمود را تجدید خواهد کرد.  

آیا طی مراحل برنامه ایالات متحده برای کمک به پناهندگان USRAP از داخل افغانستان تکمیل شده ‌می‌تواند؟

در حال حاضر، هیچگونه گزینه برای طی مراحل درخواستی‌های مهاجرت از داخل افغانستان وجود ندارد. یک درخواست کننده ‌می‌تواند درخواستی ویزه خاص مهاجرت را از داخل افغانستان آغاز نماید و یا به برنامه‌های P1 و P2 از داخل افغانستان راجع شود. این برنامه‌ها برای انتقال و جابجا سازی در ایالات متحده است، اما هیچ راهی برای تکمیل ‌آن‌ها در داخل افغانستان وجود ندارد. 

بعد ازاینکه یک افغان به برنامه P-1 و P-2 راجع میشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

تازمانیکه یک متقاضی افغانستان را ترک ننماید، پروسه طی مراحل و مصاحبه‌ها آغاز نمیگردد. حکومت ایالات متحده اعلام ننموده است که مصاحبه‌ها برای این برنامه را در کدام کشور انجام خواهد داد. اما گفته است که درخواستی‌ها را در افغانستان، ایران، کوریای شمالی، سوریه و یمن طی مراحل نخواهد کرد.

رهنمود وزارت امور خارجه صراحت دارد که بعد از آنکه یک کارفرما معلومات را به حکومت ایالات متحده ارسال مینماید و وزارت خارجه معلومات شخص راجع شده را مرور نموده و در مورد تکمیل بودن معلومات و واجد شرایط بودن شخص تصمیم بگیرد، وزارت امور خارجه ازطریق ایمیل noreply@wrapsnet.org یا usrapprod@servicenowservices.com  با عارض در تماس میشود. همین ایمیل وزارت امور خارجه توضیح خواهد کرد که یک عارض چگونه بعد از ترک نمودن افغانستان، وزارت امور خارجه را مطلع سازد.

لطفاً به یاد داشته باشید که وزارت امور خارجه از کارفرما‌ها و موسسات راجع کننده میخواهد تا زمانیکه پروسه ارجاع کامل و پذیرفته میشود، بحیث منابع تماس برای متقاضیان قابل دسترس باشند. درصورتیکه وزارت خارجه شخص راجع شده را بپذیرد، کارفرما و کارمند هردو از ایمیل آدرس noreply@wrapsnet.org یا usrapprod@servicenowservices.com ایمیل دریافت خواهند کرد. اگر فکر میکنید که از طریق برنامه P1 یا P2 راجع شده اید اما ایمیل دریافت ننموده اید، باید برای معلومات بیشتر و تازه با کارفرما یا شخص راجع کننده در تماس شوید.

طی مراحل اسکان مجدد مهاجرین شامل حد اقل دو مصاحبه، بررسی‌های امنیتی و معاینه طبی ‌می‌باشد. حکومت ایالات متحده تخمین نموده است که این پروسه امکان دارد بیشتر از یکسال طول بکشد. IRAP به این باور است که طی مراحل ممکن چندین سال را در بربگیردرهنمود IRAP در مورد پروسه اسکان مجدد مهاجرین را در اینجا دریافت نمایید.

آیا میتوانم در عین زمان به برنامه‌های P-1 یا P-2 و برنامه‌های دیگر مهاجرت درخواست نمایم؟

بلی. IRAP  در مورد سایر راه‌های درخواست، رهنمود‌هایی را در ویب سایت iraplegalinfo.org گنجانیده است. این ویب سایت معلومات در مورد ویزه خاص مهاجرت، پیوستن مجدد خانواده‌ها و ویزه اقامت مؤقت بشردوستانه را فراهم مینماید.

آیا میتوانم از داخل ایالات متحده به برنامه‌های P-1 و P-2 درخواست نمایم؟

افرادیکه درچارچوب برنامه‌های P-1 یا P-2 راجع شده و ویزه اقامت موقت بشردوستانه را به ایالات متحده دریافت نموده اند، ‌نمی‌توانند طی مراحل درخواستی خویشرا در داخل ایالات متحده تکمیل نمایند. این دسته افراد باید از سایر راه‌های ممکنه برای کسب اقامت قانونی دایمی در ایالات متحده، کمک‌های حقوقی را جستجو نمایند.

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغ‌آن‌هایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغ‌آن‌ها در سراسر جهان، و ‌هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازم‌آن‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)