04-Bamiyan Marrige Certificate Issuance Process-01.jpg

ثبت ازدواج در نکاح‌خط رسمی برای تثبیت هویت زوجین مهم بوده که در بیشتر کشورهای جهان داشتن آن برای زوجین الزامی می‌باشد. عقد ازدواج مانند سایر عقود، حقوق و مسوولیت‌هایی را برای طرفین به بار می‌آورد، از این رو لازم است تا در مراجع رسمی و قضایی ثبت گردد. ثبت ازدواج و اخذ نکاح‌خط از سوی مردم در محاکم رسمی، در بسیاری موارد سبب ایجاد سهولت در داخل و بیرون از کشور به خصوص در مهاجرت و سفرهای داخلی و خارجی به کشورهای دیگر می‌شود.

نکاح‌خط در ولایت بامیان چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضیان یا زوجین جهت دریافت نکاح‌خط مراحل ذیل را سپری می‌کنند:

مرحله اول: درخواستی و اسناد لازم

 1. زوجین یا ناکح و منکوحه عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی محکمه مربوطه در ولایت بامیان به منظور بر اخذ نکاح‌خط ترتیب می‌نمایند؛
 2. زوجین ساکن در مرکز ولایت بامیان، درخواستی شان را عنوانی آمریت ثبت اسناد و وثایق محکمه استیناف و زوجین ساکن در ولسوالی‌های‌ این ولایت، درخواستی شان را عنوانی محاکم ابتداییه فعال در سطح ولسوالی‌های ولایت بامیان ترتیب می‌نمایند؛
 3. دو قطعه عکس 3x4 و اصل تذکره‌های ناکح و منکوحه حین تدوین درخواستی الزامی می‌باشد؛
 4. افزون بر مقدار مهر، تاریخ و ثمره ازدواج نیز در عریضه و سپس در اصل نکاح‌خط درج می‌گردد؛

مرحله دوم: مراجعه به محکمه مربوطه

 1. یکی از زوجین ساکن در مرکز ولایت بامیان، درخواستی یا عریضه و اسناد لازمه را به محکمه استیناف یا یکی از زوجین در ولسوالی‌ مربوطه به محکمه ابتداییه ارایه نموده و رییس محکمه آن‌را احکام می‌نماید؛ 
 2. محکمه مربوطه، افزون بر عریضه احکام‌شده، یک فورم یا استعلام را که حاوی سوالات در مورد شهرت طرفین، محل سکونت، اهلیت طرفین، عدم موجودیت موانع موقت و دایمی ازدواج میان طرفین است، جهت تکمیل نمودن به آن‌ها ارایه می‌نماید؛
 3. علاوه بر فورم، آویز بانکی نیز جهت تحویل مبلغ یک هزار (1000)افغانی قیمت نکاح‌خط داده شده تا یکی از زوجین مبلغ مذکور را به نمایندگی د افغانستان بانک تحویل نموده و تاییدی پرداخت بانک را هنگام مراجعه به محکمه مربوطه ارایه می‌نماید؛

مرحله سوم: تصدیق ملا امام و وکیل گذر

 1. فورم به ملا امام مسجد و دو نفر از همسایه‌ها برده شده تا به سوالات مطروحه پاسخ دهند و سپس فورم به وکیل گذر و ناحیۀ مربوطه برده شده و آن‌ها تصدیق می‌کنند؛
 2. پس از تکمیل نمودن فورم، ناکح و منکوحه باید فورم را دوباره به آمریت ثبت اسناد و وثایق محکمه استیناف یا محکمه ابتداییه مربوطه ارایه و طی‌مراحل می‌نمایند؛

مرحله چهارم: اقرار و شهادت

 1. زوجین جهت ثبت ازدواج و اخذ نکاح‌خط شان در این مرحله، دو نفر شاهد از اقارب خویش را با اصل تذکره‌ و دو قطعه عکس شان به محکمه مربوطه حاضر می‌نمایند؛
 2. بخش مربوطه شهرت ناکح، منکوحه و دو نفر شاهدان را از روی اصل تذکره‌های شان درج کنده و نکاح‌خط نموده و آن را به قاضی راجع می‌نماید؛
 3. طرفین در حضور قاضی اقرار می‌نمایند که در بدل مقدار مهر مشخص، زن و شوهر یکدیگر اند و شهود نیز بر زن و شوهر بودن طرفین عقد شهادت می‌دهند؛ محکمه برای تسلیمی نکاح‌خط تاریخ تعیین می‌کند؛

مرحله پنجم: اخذ نکاح‌خط

 1. یکی از زوجین در روز معین به محکمه مربوطه رفته و با ارایه اصل تذکره‌های شان نکاح‌خط که ثبت و مهر شده، را تسلیم می‌شود؛
 2. سپس، یکی از زوجین نکاح‌خط را به محکمه استیناف ولایت بامیان برده و رییس محکمه استیناف از برحالی قاضی محکمه در نکاح‌خط تایید می‌نماید؛
 3. تا این مرحله نکاح‌خط نهایی بوده و قابل استفاده در داخل کشور می‌باشد، اما جهت استفاده از آن در بیرون از کشور لازم است تا ترجمه شود.

ترجمه نکاح‌خط

 1. متقاضی، نکاح‌خط را به یک از دارالترجمه‌های رسمی در ولایت کابل ارایه نموده تا آن را به زبان مشخص ترجمه نماید و سپس آن‌را به دفتر قضایای دولت در کابل برده تا از رسمی بودن دارالترجمه و صحت معلومات نکاح‌خط، تایید ‌نماید؛
 2. دفتر قضایای دولت  در کابل به متقاضی یک تعرفه بانکی می‌دهد و شخص مذکور مقدار 200 افغانی محصول تایید نکاح‌خط را به نمایندگی د افغانستان بانک تحویل و کاپی آویز بانک را به قضایای دولت ارایه می‌نماید؛
 3. سپس هر دو نسخه زبان ملی و ترجمه‌شده نکاح‌خط به دفتر افغان پُست در یکی از ناحیه‌های ولایت کابل ارایه می‌گردد؛
 4. دفتر افغان پُست به متقاضی یک آویز بانکی می‌دهد و شخص مذکور مقدار 200 افغانی محصول تایید نکاح‌خط را در نمایندگی د افغانستان بانک تحویل و کاپی آویز بانک را به دفتر افغان پُست ارایه می‌نماید؛ و
 5. دفتر افغان پُست، هر دو نسخه نکاح‌خط را تسلیم می‌شود و به متقاضی یک رسید که حاوی مراجعه دوباره به دفتر افغان پُست، است، ارایه می‌گردد؛
 6. نکاح‌خط توسط دفتر افغان پُست به وزارت امور خارجه به‌منظور تاییدی و مُهر فرستاده می‌شود؛ و
 7. متقاضی در روز معین به دفتر افغان پُست مراجعه و  هر دو نسخه نکاح‌خط خود را دوباره تسلیم می‌شود.

اخذ نکاح‌خط مثنی

 1. یک نفر از زوجین در نخست درخواستی یا عریضه را ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و نکاح‌خط مثنی را درخواست می‌نماید؛
 2. اسناد لازم برای دریافت نکاح‌خط مثنی، سند اعلان رادیو، یک قطعه عکس سایز 4x3 زوجین و شاهدان، تصدیق شورای محل و کاپی نکاح‌خط مفقودشده یا شماره و تاریخ صدور آن و یا نکاح‌خط تخریب‌شده می‌باشد؛ و
 3. متقاضی اسناد لازمه را به آمریت ثبت اسناد و وثایق محکمه استیناف در مرکز یا به محکمه ابتداییه در ولسوالی مربوطه ولایت بامیان ارایه و پس از طی‌مراحل درخواستی، نکاح‌خط مثنی خود را به‌دست می‌آورد.

آدرس ولایتی

شهر بامیان، عقب میدان هوایی، سه راهی قومندانی امنیه، جوار ریاست ارشاد حج و اوقاف، محکمه استیناف، آمریت ثبت اسناد و وثایق

آدرس ولسوالی‌ها

محاکم ابتداییه در سطح ولسوالی‌های ولایت بامیان