دولت آلمان روند پذیرش و انتقال افغان‌های در معرض خطر را به تاریخ 26 جون سال 2023 از سر گرفت.

این برنامه مهاجرتی پس از توقف چند ماهه کار روی صدور ویزه برای کارمندان محلی سابق و افغان‌های در معرض خطر دوبار از سر گرفته شده است. قرار است طی این روند، در هر ماه حداکثر یک‌هزار نفر به آلمان انتقال یابند.

مقامات آلمان گفته اند که این برنامه بیشتر تسریع میشود تا به هدف از قبل تعیین شده، یعنی پذیرش ماهانه یک‌هزار نفر دست یابند. در گام نخست کسانی مورد حمایت قرار می‌گیرند که به دلیل تعلیق صدور ویزه‌های شان مجبور شده بودند در پاکستان و ایران منتظر بمانند. پس از آن حمایت از انتقال کسانی که در افغانستان وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده اند، آغاز خواهد شد.

در اخیر ماه مارچ سال جاری دولت آلمان روند صدور ویزه را برای افغان‌های در معرض خطر در چوکات برنامه پذیرش آلمان به گونه موقتی متوقف گردیده بود که دلیل آن تلاش‌های احتمالی برای سوی استفاده اعلام شده بود. قرار است در آینده با متقاضیان مصاحبه‌های امنیتی صورت گیرد تا از جعل کاری و سوی استفاده جلوگیری شود. گفته شده است که برای انجام مصاحبه‌های امنیتی پرسونل ادارات امنیتی آلمان در نمایندگی‌های سیاسی آلمان در کشورهای مورد نظر فرستاده می‌شوند.

قبل از توقف این برنامه، 12هزار و 600 نفر با وعده پذیریش آلمان در داخل افغانستان و حدود 15هزار نفر دیگر در پاکستان و ایران منتظر ویزه سفر به آلمان بودند.

برنامه پذیرش دولت آلمان در ماه اکتوبر سال 2022 به هدف ایجاد فرصت مهاجرت برای افغان‌هایی که در حاکمیت طالبان در معرض خطر قرار دارند، روی دست گرفته شد.