دولت ایالات متحده آمریکا یک طرح و راهنماه کلی را برای پیوستن اعضای خانواده دارندگان ویزه خاص مهاجرت (Special Immigration Visa - SIV) ایالات متحده آمریکا همه‌گانی نموده است.
متقاضیان SIV افغانستان می‌توانند برای خود، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال شان درخواست دهند. این مقاله که بیشتر مطالب آن از وبسایت IRAP گرفته شده است، توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانید همسر و فرزندان خود را در برنامه SIV خود قرار دهید. هم‌چنان این مقاله دارای بخش‌های مختلف برای متقاضیان در شرایط مختلف است، شما می‌توانید بخشی را بخوانید که وضعیت شما را شرح می‌دهد.

شرایط عمومی

افرادی که دارنده ویزه خاص مهاجرت آمریکا هستند یا تازه به SIV درخواست می‌فرستد و یا هم بر هر نحوی قصد پیوستن با خانواده را دارند، همسر بالاتر از 18 سال و فرزندان مجرد زیر سن 21 سال شان واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده پنداشته می‌شوند.
کسانی‌که از طریق برنامه ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده (SIV) کارت اقامت دایمی ایالات متحده  (LPR) ایالات متحده را دریافت کرده اند یا متقاضیان SIV هستند، همسر و فرزندان زیر 21 سال شان در چوکات برنامه ویزه خاص مهاجرت، مستحق مهاجرت به ایالات متحده پنداشته می‌شوند.
لازم نیست که همسر، فرزندان و سایر اعضای خانواده شما نشان دهند که در کشور خود مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته‌اند تا برای این درخواست حایز شرایط باشند.

چگونه درخواست دهیم (How to Apply

در پورتل پیوستن مجدد اعضای خانواده افغان‌ها به متقاضیان ویزه خاص مهاجرت در افغانستان و افغان‌های مقیم ایالات متحده توضیح داده شده است که چگونه می‌توانند با بستگان نزدیک شان بپیوندند. در ذیل معلومات به تفیک شرایط و وضعیت مختلف اعضای خانواده دارندگان و متقاضیان SIV بر مبنای پورتل یادشده ارایه می‌گردد:

1- شما خارج از ایالات متحده هستید

در صورتی‌که شما خارج از ایالات متحده هستید، همسر و فرزندان شما در کنار شما است و برای برنامه SIV درخواست می‌دهید، باید توجه داشته باشید، هنگامی‌که برای تایید رییس ماموریت (COM Approval) درخواست می‌کنید، باید همسر و فرزندان تان را در فورم DS-157 خود فهرست کنید. اگر از شما درخواست شود که فورم I-360 را تهیه و ارسال نمایید، نا‌م‌های همسر و فرزندان خود را در فورم ذکر کنید.
پس از دریافت تاییدی رییس ماموریت، مرکز ملی ‌ویزه (National Visa Center - NVC)، از طریق ایمیل nvcsiv@state.gov اطلاعات مربوط به تکمیل درخواست ویزه آنلاین DS-260 را برای هر یک از اعضای خانواده فهرست شده در DS-157 یا I-360 به شما ایمیل می‌کند. شما باید هم‌زمان با تکمیل درخواست ‌ویزه همسر و فرزندان خود، درخواست ویزه را تکمیل کنید.

برای معلومات بیشتر رهنمود ویژه ‌ویزه خاص مهاجرت یا SIV آمریکا برای شهروندان افغان را مطالعه نمایید.

برای دریافت معلومات مصاحبه متقاضیان ‌ویزه خاص مهاجرت (SIV) در سفارت آمریکا را مطالعه نمایید.

2- شما خارج از ایالات متحده هستید و پس از درخواست SIV، ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده‌‌اید

شما خارج از ایالات متحده هستید، برای SIV درخواست داده‌‌اید و سپس ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده‌‌اید. اگر قبلاً برای SIV درخواست داده‌اید اما اکنون باید یکی از اعضای خانواده را به کیس خود اضافه کنید، مراحلی را که باید انجام دهید به مرحله درخواست شما بستگی دارد که در ذیل به آن می‌پردازیم:
 • اگر منتظر تایید COM هستید، اکنون نیازی به انجام هیچ کاری ندارید، زیرا می‌توانید در مرحله بعدی پروسه، همسر یا فرزند خود را نیز شامل کیس SIV خود کنید.
 • اگر یک درخواست I-360 ارایه کرده‌اید و منتظر اتخاذ تصمیم هستید، اکنون نیازی به انجام هیچ اقدامی ندارید، زیرا می‌توانید در مرحله بعدی فرآیند، همسر یا فرزند خود را نیز شامل کیس تان کنید.
 • اگر درخواست ‌ویزه DS-260 را ارسال کرده‌‌اید، در مورد همسر یا فرزند جدید خود به NVC از طریق ایمیل آدرس NVCSIV@state.gov نامه ارسال کرده، موضوع را شرح و اسناد لازم همانند نکاح خط و کارت‌های تولد را ضمیمه نمایید. مرکز ملی ویزه به شما اجازه می‌دهند تا یک درخواست ‌ویزه DS-260 جدید برای آن‌ها ارسال کنید.
 • اگر قبلاً مصاحبه ویزه داشته‌‌اید اما تا کنون سفر نکرده‌‌اید، فوراً با سفارت یا کنسولگری ایالات متحده که در آن مصاحبه شما انجام شده است تماس بگیرید. به سفارت یا کنسولگری بگویید که همسر یا فرزند جدید شما باید به درخواست شما اضافه شود.
 • اگر فرزند شما پس از دریافت ویزه شما، اما قبل از سفر به ایالات متحده متولد شده است، بلافاصله با سفارت یا کنسولگری ایالات متحده تماس بگیرید. فرزند شما ممکن یا نباید برای همراهی شما نیاز به ویزه داشته باشد.

3- شما در حال ارایه درخواست به برنامه SIV در خارج از ایالات متحده هستید و همسر و فرزندان شما نیز در یک کشور متفاوت از شما هستند

اگر همسر و فرزندان شما نمی‌توانند با شما در مصاحبه ویزه شرکت کنند، پس از دریافت SIV و مهاجرت شما به ایالات متحده باید برای SIV خود اقدام کنند.
هنگامی که درخواست می‌دهید، هم‌چنان باید همسر و فرزندان خود را در فورم‌های درخواست خود ذکر کنید. شما در خارج از ایالات متحده SIV دریافت و به ایالات متحده مهاجرت کردید، اما همسر و فرزندان شما هنوز در خارج از ایالات متحده هستند. همسر شما که بالاتر از 18 سال عمر داشته باشد و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند، واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده هستند زیرا همسر و فرزندان مجرد شما ‌می‌توانند به SIV‌ بعدتر هم برای پیوستن درخواست دهند.
به‌‌ منظور ارایه درخواست برای پیوستن همسر و فرزندان، شما لازم دارید تا فورم I-130 را دانلود و خانه‌پری نمایید. هم‌چنان به‌ عوض فورم آفلاین، شما می‌توانید فورم درخواستی آنلاین I‑130 را نیز خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری و ارسال فورم I-130 را در این لینک مطالعه نمایید.
ممکن است با در نظرداشت وضعیت شما در آمریکا، از شما خواسته شود که افزون بر فورم یادشده، فورم i-824 را نیز دانلود و خانه‌پری نمایید. رهنمود خانه‌پری فورم I-824 را در این لینک مطالعه نمایید.
متوجه باشید که همسرتان برای دریافتSIV  به‌منظور پیوستن، باید قبل از مهاجرت شما به ایالات متحده با شما ازدواج کرده باشد.
اگر یکی از موارد زیر درست باشد، فرزند مجرد زیر 21 سال شما می‌تواند یک SIV برای پیوستن دریافت کند:
 • فرزند شما قبل از مهاجرت شما به ایالات متحده متولد شده است؛ و یا
 • فرزند شما پس از مهاجرت شما به ایالات متحده متولد شده است، اما شما قبل از مهاجرت به ایالات متحده با مادر یا پدر فرزند خود ازدواج کرده‌‌اید.
پس از دریافت SIV و مهاجرت به ایالات متحده، به مرکز ملی ویزه از طریق ایمیل آدرس nvcsiv@state.gov نامه بفرستید. در موضوع ایمیل کیس نمبر، اسم و تاریخ تولد تان را درج کنید. در متن ایمیل موضوع را شرح دهید و یک کاپی از ‌ویزه صادرشده، پاسپورت همسر و فرزندان، تذکره‌ها و نکاح خط با ترجمه انگلیسی تاییدشده را به ایمیل پیوست کرده و ایمیل را ارسال کنید. در شرح ایمیل به NVC باید در مورد سفارت یا کنسولگری بگویید که در آن برای SIV مصاحبه می‌کنند. احتمالاً از شما می‌خواهد که اسناد مدنی را در مورد روابط خانوادگی خود ارایه دهید. اگر سندی در دسترس شما نیست، به NVC توضیح دهید که چرا در دسترس نیست.
اگر همسر و فرزندان شما در افغانستان هستند و می‌خواهند از کمک‌های دولت ایالات متحده برای خروج از کشور مطلع شوند، به بخش پیوستن مجدد اعضای خانواده وبسایت وزارت امور خارجه مراجعه کنید.

در مرحله بعدی، همسر و فرزندان شما باید درخواست ‌ویزه DS-260 و مصاحبه ویزه را تکمیل کنند. برای معلومات بیشتر رهنمود ویژه ‌ویزه خاص مهاجرت یا SIV آمریکا برای شهروندان افغان را مطالعه نمایید.

4- شما از طریق ویزای بشردوستانه (Humanitarian Parole) وارد ایالات متحده شده‌‌اید، سپس برای SIV درخواست می‌دهید و همسر و فرزندان شما نیز در ایالات متحده هستند

اگر در ایالات متحده هستید و برای SIV درخواست می‌کنید، پس از دریافت تاییدی COM  یا در صورت لزوم تاییدی I-360، باید برای تعدیل وضعیت درخواست دهید و گرین کارت دریافت کنید.
راهنمای IRAP در مورد درخواست گرین کارت بر اساس پروسه SIV افغانستان را در این‌جا مطالعه نمایید.
فورم درخواست برای تنظیم وضعیت فورمI-485 نامیده ‌‌می‌شود. اگر همسر و فرزندان شما همراه شما هستند، وقتی I-485 خود را ثبت می‌کنید، باید درخواست‌های I-485 آن‌ها را با بسته درخواست خود وارد کنید. اگر I-485 شما قبلاً تایید شده است، آن‌ها هم‌چنین ‌می‌توانند درخواست‌های I-485 خود را ارسال کنند.

5- شما از طریق ویزای بشردوستانه (Humanitarian Parole) وارد ایالات متحده شده‌‌اید، سپس برای SIV درخواست می‌دهید و همسر و فرزندان شما خارج از ایالات متحده هستند

همسر و فرزندان شما در خارج از ایالات متحده نمی‌توانند تا زمانی‌که درخواست تنظیم وضعیت I-485 شما تایید شود، برای SIV‌های شان برای پیوستن با شما درخواست دهند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که دارندگان ویزای بشردوستانه یا آزادی مشروط افغان و دارندگان وضعیت موقت حفاظت‌شده (Temporary Protected Status – TPS) ‌می‌توانند درخواست کمک برای پیوستن اعضای خانواده ارایه کنند. با این حال، از نوامبر سال 2022، وزارت امور خارجه هنوز جزییاتی در مورد نحوه درخواست ارایه نکرده است.

6- شما از طریق ویزای بشردوستانه (Humanitarian Parole) وارد ایالات متحده شده‌‌اید و درخواست شما برای تنظیم وضعیت تایید شد، اما همسر و فرزندان شما خارج از ایالات متحده هستند

همسر بالاتر از 18 سال و فرزندان مجرد زیر 21 سال شما ‌می‌توانند برای SIV‌های بعدی برای پیوستن درخواست دهند.
برای دریافت SIV برای پیوستن با شما، همسر شما باید قبل از درخواست شما برای تنظیم وضعیت از طریق پروسه SIV با شما ازدواج کرده باشد.
اگر یکی از موارد زیر درست باشد، فرزند مجرد زیر 21 سال شما می‌تواند یک SIV برای پیوستن دریافت کند:
 • فرزند شما قبل از تغییر وضعیت شما در ایالات متحده متولد شده است؛ و یا
 • فرزند شما پس از تنظیم وضعیت شما در ایالات متحده متولد شد، اما قبل از این‌که وضعیت خود را در ایالات متحده تنظیم کنید با مادر یا پدر فرزند تان ازدواج کرده‌‌اید.
برخی نکات در رابطه به فورم I-824
 • فورم I-824 به USCIS اطلاع می‌دهد که آن‌ها باید کیس را به مرکز ملی ویزه (NVC) بفرستند تا رسیدگی به درخواست‌های پیوستن به همسر و فرزندان شما آغاز شود.
 • برای ثبت درخواست I-824 خود نیازی به پرداخت هزینه ندارید. در هر صفحه از درخواست خود بنویسید " AFGHAN SIV OPERATION ALLIES WELCOME". این به دولت ایالات متحده کمک می کند که بداند شما مجبور نیستید هزینه درخواست را بپردازید.
 • اگر مطمین نیستید که چگونه بخشی از فورم را پر کنید، باید با یک وکیل مهاجرت صحبت کنید. در این‌جا می‌توانید ارایه‌دهندگان خدمات حقوقی مهاجرتی رایگان یا کم‌هزینه را در نزدیک محل بودوباشه خود جستجو کنید.
 • اگر فورم I-485 را برای تنظیم وضعیت از طریق واجد شرایط بودن SIV ارسال کرده‌‌اید و فرآیند ‌ویزه پیوستن را برای همسر و فرزندان خود آغاز کرده‌‌اید، در قسمت دوم درخواست I-824 باید گزینه "1c" که متن ذیل در آن ظاهر خواهد شد، را انتخاب نمایید: "USCIS to notify a U.S. Consulate through the NVC about my adjustment of status to permanent resident in the United States."
 • هنگامی که درخواست I-824 را ارسال می کنید، باید یک کاپی از تاییدی فورم I-797  خود را که برای درخواست تنظیم وضعیت I-485 دریافت کرده‌‌اید نیز ضمیمه کنید.
 • می‌توانید درخواست I-824 را از طریق خدمات پستی ایالات متحده به آدرس زیر ارسال کنید:
USCIS
Attn: NFB
P.O. Box 21281
Phoenix, AZ 85036-1281
 اگر از خدمات FedEx،UPS  یا DHL استفاده می‌کنید، فورم باید به آدرس زیر ارسال شود:
USCIS
Attn: NFB (Box 21281)
1820 E. Skyharbor Circle S
Suite 100
Phoenix, AZ 85034-4850
 • پس از درخواست، یک ایمیل تاییدی در رابطه به فورم I-797 از USCIS با شماره رسید دریافت می‌کنید. سپس می‌توانید وضعیت درخواست خود را به صورت آنلاین در این‌جا بررسی کنید.
 • اگر I-824 شما تایید شده باشد، مرکز ملی ویزه از طریق ایمیل آدرس nvcsiv@state.gov اطلاعاتی را در مورد نحوه درخواست همسر و فرزندان‌تان برای ‌ویزه پیوستن به شما ایمیل خواهد کرد.
 • سپس همسر و فرزندان شما باید مراحل درخواست ‌ویزه DS-260 و مصاحبه ویزه را تکمیل کنند. در مصاحبه، همسر و فرزندان شما باید هر گونه اسناد مدنی در مورد روابط خانوادگی شما ارایه دهند. اسناد مدنی شامل سند نکاح خط، کارت‌های تولد و تذکره است. مصاحبه کننده ممکن است از آن‌ها در مورد جزییات رابطه خانوادگی، مانند تاریخ و محل ازدواج شما و تاریخ تولد فرزندان شما سوال کند.
 • اگر همسر و فرزندان شما در افغانستان هستند و می‌خواهند از کمک‌های دولت ایالات متحده برای خروج از کشور مطلع شوند، به وبسایت وزارت امور خارجه در این‌جا مراجعه کنند.
7- شما پس از مهاجرت یا تنظیم وضعیت از طریق فرآیند SIV با همسر خود ازدواج کرده‌‌اید یا فرزند شما واجد شرایط SIV برای پیوستن با شما نیست
برای دریافت SIV برای پیوستن به دنبال، همسرتان باید قبل از تغییر وضعیت یا مهاجرت با شما ازدواج کرده باشد.
فرزند مجرد زیر 21 سال شما فقط در صورتی می‌تواند یک SIV برای پیوستن به دست آرد که یکی از موارد زیر در رابطه به وضعیت آن صدق کند:
 • فرزند شما قبل از تغییر وضعیت شما در ایالات متحده متولد شده است؛ و یا
 • فرزند شما پس از تنظیم وضعیت شما در ایالات متحده متولد شد، اما قبل از این‌که وضعیت خود را در ایالات متحده تنظیم کنید با مادر یا پدر فرزندتان ازدواج کرده‌‌اید.
اگر همسر و فرزندان شما واجد شرایط برای پیوستن به SIV نیستند، ممکن است هم‌چنان بتوانید فورم I-130  را برای آن‌ها ارسال کنید.

8- زمانی‌که برای SIV درخواست دادید فرزند شما کم‌تر از 21 سال سن داشت، اما اکنون بیش از 21 سال دارد

اگر فرزند شما در هنگام درخواست SIV کم‌تر از 21 سال داشت اما در طول فرآیند درخواست 21 ساله شد، ممکن است هنوز واجد شرایط SIV یا پیوستن به SIV باشد. از آن‌جا که قانون پیچیده است، ممکن است بخواهید با یک وکیل مهاجرت در مورد جزییات کیس خود صحبت کنید.
دولت ایالات متحده بررسی خواهد کرد که آیا فرزند شما در هنگام ارایه درخواست SIV زیر 21 سال سن داشته است یا خیر. اگر از شما خواسته ‌‌می‌شود I-360 را ثبت کنید، دولت ایالات متحده بررسی خواهد کرد که آیا فرزند شما در تاریخی که I-360 ثبت کرده‌‌اید زیر 21 سال سن داشته است یا خیر. اگر نیازی به ارایه I-360 ندارید، دولت ایالات متحده بررسی خواهد کرد که آیا فرزند شما در تاریخ ثبت DS-157 کم‌تر از 21 سال داشته است یا خیر.
اگر فرزند شما پس از ثبت درخواست SIV خود 21 ساله شد، مهم است که درخواست ‌ویزه DS-260 یا فورم I-824 را برای فرزند خود ظرف یک سال پس از تایید درخواست خود ارسال کنید. اگر در ایالات متحده هستید، می‌توانید یک فورم I-824 را هم‌زمان با ثبت درخواست I-485 خود برای تنظیم وضعیت ارسال کنید. اگر ظرف یک سال درخواستی ارایه نکنید، فرزند شما که 21 ساله شده است ممکن است واجد شرایط SIV نباشد.

9- شما همسر یا فرزند خود را در درخواست خود ذکر نکرده‌‌اید

اگر همسر یا فرزند خود را در سندی که ثبت کرده‌‌اید وارد نکرده باشید، این می‌تواند بر درخواست شما تأثیر بگذارد. ممکن است بخواهید در مورد گزینه‌های خود با یک وکیل مهاجرت صحبت کنید.

اسناد موردنیاز

اسناد موردنیاز همسر و فرزندان قرار ذیل می‌باشد:
 • نکاح خط جهت اثبات رابطه شما با همسر تان؛
 • اگر پیش از این ازدواج کرده‌اید، کاپی اسنادی هم‌چو طلاق خط یا پارچه فوتی که نشان ‌دهند ازدواج قبلی شما پایان یافته است؛
 • تذکره‌ها و کارت‌های تولد فرزندان جهت اثبات رابطه شما به آن‌ها؛
 • پاسپورت‌های اعضای خانواده؛ و
 • ممکن است از شما مستنداتی از شما خواسته شود تا رابطه خانوادگی شما اثبات گردد.
در صورتی‌که اسناد شما به زبان انگلیسی نیست، ترجمه انگلیسی آن اسناد را نیز ارسال نمایید. ترجمه باید دربرگیرنده اقرارخط باشد که مترجم در آن ذکر نموده به هر دو زبان مسلط است.
پیش از آن‌که درخواستی خود را ارسال نمایید، اطمینان حاصل کنید که یک نسخه کاپی از تمام فورم‌ها و اسناد را نزد خود نگه دشته‌اید. حتی اگر شما اصل اسناد را در اختیار دارید، باید همیشه یک کاپی از تمام اسناد نهایی که ثبت کرده‌‌اید را نزد خود داشته باشید، زیرا ممکن است در آینده به آن نیاز پیدا کنید.

تعقیب آنلاین درخواست

شما می‌توانید هر پیشرفت در رابطه به درخواست خود را به‌طور آنلاین دنبال نمایید. بهتر است تا به‌روزرسانی‌های مربوط به درخواست را به صورت آنلاین دریافت کنید. شما صفحه آنلاین پیگیری درخواستی رفته و با درج شماره تشخیصیه خود از وضعیت درخواست تان اطلاع حاصل می‌نمایید.

بررسی درخواست

بررسی درخواست پیوستن اعضای خانواده چندین ماه یا بیش‌تر طول می‌کشد. شما باید صبور باشید تا پاسخی در رابطه به درخواستی خود دریافت نمایید. در تمام موارد پیش از این‌که اسناد سفر مورد تایید قرار گیرند با همسر شما مصاحبه می‌شود.
اگر اعضای خانواده شما از قبل در ایالات متحده حضور دارد، قبل از این‌که درخواست شما بتواند تایید شود، توسط NVC با تمامی شما یک‌جا مصاحبه صورت می‌گیرد. در برخی موارد، حتی اگر همسر و فرزندان شما خارج از ایالات متحده باشند ممکن است NVCاز شما درخواست مصاحبه نماید.
دفتر NVC برای شما یک نامه در خصوص هر تصمیم اتخاذ شده در مورد درخواستی شما رسال خواهد کرد. برخی اوقات NVC برای شما نامه‌ ارسال می‌کند و طی آن از شما درخواست مستندات بیش‌تری از قبیل ارسال تصاویر مراسم ازدواج می‌کند. معمولاً حدود 3 الی 4 ماه به متقاضی وقت داده می‌شود تا مستندات را فراهم نمایند.
در صورتی‌که به فرزندان خود درخواست می‌دهید، ممکن است در برخی از مواقعNVC از شما بخواهد تا یک آزمایش DNA انجام دهید. این آزمایش خون می‌تواند اثبات نماید که شما و آن‌ها ارتباط خونی دارید. اگر USCIS نیاز به یک آزمایش DNA داشته باشد، پس از این‌که درخواست را ارایه نمودید در نامه بر تان توضیح می‌دهد چگونه این آزمایش را انجام دهید.

در صورت تایید درخواست چه می‌شود؟

هنگامی‌که فورم درخواست شما مورد تایید قرار می‌گیرد، این اولین گام در پروسه مهاجرت به ایالات متحده بر اساس خانواده است. این‌که طی‌مراحل درخواستی پیوستن اعضای خانواده چقدر طور می‌کشد بستگی به نوع رابطه خانوادگی دارد. برخی اعضای خانواده باید منتظر بمانند تا یک ویزه برای نوع رابطه خانوادگی آن‌ها در دسترس قرار گیرد. اطلاعات مرتبط با زمان انتظار ویزه مربوط را در مطلب اختصاصی در رابطه به ‌ویزه وزارت امور خارجه مطالعه نمایید.
زمانی‌که یک ویزه آماده شد، قدم بعدی بستگی به این دارد که اعضای خانواده شما در کجا زندگی می‌کند. اگر اعضای خانواده شما در ایالات متحده است آنها ممکن است قادر باشند وضعیت اقامتی خود را به اقامت دایم قانونی تغییر دهند. اطلاعات لازم در خصوص وضعیت اقامت دایمی قانونی در وبسایت USCIS در دسترس می‌باشد.اگر اعضای خانواده شما خارج از ایالات متحده است، می‌توانند برای یک ‌ویزه مهاجرت درخواست دهند تا به ایالات متحده مهاجرت نمایند. اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل درخواست ‌ویزه مهاجرت دروبسایت وزارت امور خارجه مطالعه نمایید.
در هر صورت اعضای خانواده در سفارت مربوطه ایالات متحده آمریکا مصاحبه شان را سپری می‌نمایند. اعضای خانواده بررسی‌های امنیتی و آزمایشات صحی را پشت‌سر گذشتانده و سپس با صدور ویزه به ایشان اجازه داده می‌شود تا به ایالات متحده سفر کنند.

کمک و مشوره