حکومت بریتانیا اعضای خانواده افغان‌هایی را که از طریق مسیر سوم (3) طرح اسکان مجدد شهروندان افغان (Afghan Citizens Resettlement Scheme - ACRS) می‌پذیرد.
وزارت داخله بریتانیا اکنون راهنما پذیرش اعضای خانواده افراد واجد شرایط را همه‌گانی ساخته است. این راهنما معیارهای واجد شرایط بودن اعضای اضافی خانواده (Additional Family Members - AFM) و نحوه اسکان مجدد را به‌ آن‌عده از متقاضیان که در سال اول از طریق مسیر 3 طرح اسکان مجدد شهروندان افغان (ACRS) به بریتانیا رفته اند یا مهاجرت به این کشور را داده اند، توضیح می‌دهد.

طرح ACRS چه است؟

طرح اسکان مجدد برای شهروندان افغان (Afghan Citizens Resettlement Scheme) برای آن‌عده از افغان‌ها برنامه‌ریزی شده است که برای مقاصد و اهداف حکومت بریتانیا در افغانستان وظیفه انجام داده‌اند. بریتانیا طرح اسکان مجدد شهروندان افغان (ACRS) را به طور رسمی در 6 جنوری سال 2022 آغاز کرد. در این برنامه برای کسانی‌که به تلاش‌های بریتانیا در افغانستان کمک کرده‌اند و از ارزش‌های مانند دموکراسی، حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون دفاع کرده‎اند، اجازه مهاجرت به این کشور داده می‌شود. تمرکز طرح ACRS روی افرادی است که واجدان شرایط اند، اما در روند تخلیه به برتانیا انتقال نشده و هنوز در افغانستان یا کشورهای منطقه باقی مانده‌اند.
طرح اسکان مجدد شهروندان افغان (ACRS) یک راه امن و قانونی را برای برخی از آسیب‌پذیرترین و در معرض بیشتر خطر افراد متاثر از حوادث در افغانستان و منطقه فراهم می‌کند تا به بریتانیا بیایند و زندگی خود را دوباره بسازند. حکومت بریتانیا متعهد شده است که از طریق برنامه ACRS از اسکان مجدد 20 هزار نفر و اعضای خانواده در این کشور استقبال کند.

مسیر سوم طرح ACRS چه است؟

بریتانیا از طریق مسیر سوم (3) طرح اسکان مجدد شهروندان افغان (ACRS-Pathway3) افراد در معرض خطر را که از تلاش‌های بریتانیا و جامعه بین‌المللی در افغانستان حمایت کرده اند، افراد آسیب‌پذیر مانند زنان و دختران در معرض خطر و اعضای گروه‌های اقلیت را در این کشور جابه‌جا می‌کند. به نظر می‌رسد که این طرح برای چند سال ادامه خواهد داشت. حکومت بریتانیا در سال اول مسیر سوم طرح اسکان مجدد شهروندان افغان، به متفاضیانی‌که در ذیل تذکر یافته است اولویت داده است:
 • کارمندان شورای بریتانیا (British Council)
 • GardaWorld
 • فارغ‌التحصیلان Chevening در معرض خطر
بر اساس مسیر 3 در سال اول این طرح، حکومت حداکثر 1500 مکان اسکان مجدد را به افراد واجد شرایط از سه گروه مشخص که در افغانستان یا منطقه قرار دارند، ارایه خواهد کرد.

پیوستن اعضای اضافی خانواده بر اساس مسیر سوم طرح ACRS

اعضای اضافی خانواده (AFM) نیز ممکن است برای اسکان مجدد تحت مسیر 3 در نظر گرفته شوند، این سند راهنمایی برای در نظر گرفتن این موارد ارایه می‌دهد. افرادی‌که واجد شرایط اند، اعضای خانواده آن‌ها با استفاده از این طرح می‌توانند بدون در نظرداشت رتبه، مقام، مدت وظیفه و محل کاری شان به بریتانیا مهاجرت ‌نمایند.
فراتر از سال اول مسیر 3، حکومت بریتانیا با شرکای بین‌المللی و سازمان‌های غیرحکومتی برای استقبال از گروه‌های وسیع‌تری از افغان‌های در معرض خطر هم‌کاری خواهد کرد که جزییات بیش‌تر آن در زمان مناسب اعلام خواهد شد. از این‌رو این راهنما صرف در سال اول طرح ACRS برای مسیر 3 صدق می‌کند.

چه کسی واجد شرایط اعضای نزدیک خانواده است؟

اعضای نزدیک خانواده شامل همسر یا شریک زندگی و فرزندان تحت تکفل زیر 18 سال متقاضیان طرح ACRS می‌شود که در هنگام درخواست متقاضی قبل یا پس از مهاجرت به بریتانیا شامل درخواست گردیده اند. اعضای اضافی خانواده شامل همسر یا شریک زندگی، فرزندان و سایر اعضای خانواده تحت تکفل متقاضیان طرح ACRS می‌شود که در هنگام درخواست متقاضی قبل یا پس از مهاجرت به بریتانیا شامل درخواست نگردیده بودند، اما اکنون واجد شرایط مهاجرت به این کشور اند.
به اعضای نزدیک یا اصلی خانواده یک متقاضی ممکن است یک مکان اسکان مجدد در بریتانیا با توجه به بررسی‌های امنیتی رضایت‌بخش تحت مسیر 3 طرح ACRS پیشنهاد شود. هم‌چنان، تعریف و الزامات رابطه یک همسر یا شریک که در پیوست رابطه یا شریک زندگی تحت قوانین مهاجرت بریتانیا ذکر شده است، در مسیر 3 طرح ACRS اعمال خواهد شد.

شرایط مهاجرت همسر

همسر یا شریک زندگی باید در زمان ارایه درخواست به طرح ACRS، همسر یا شریک اصلی باشد. متقاضی اصلی یا رییس خانواده و همسر یا شریک زندگی باید حد اقل 18 سال سن را تکمیل نموده باشند. اگر متقاضی اصلی بیش از یک همسر یا شریک زندگی داشته باشد، از جمله در مواردی که متقاضی اصلی در یک ازدواج دو همسری یا چند همسری است، صرف یک همسر یا شریک زندگی او می‌تواند برای اسکان مجدد در نظر گرفته شود و مجوز ورود به بریتانیا به آن اعطا شود.

شرایط مهاجرت فرزندان

فرزندان متقاضی باید در زمان ارایه درخواست به طرح ACRS زیر 18 سال سن داشته باشد، مستقل نباشد و تحت تکفل خانواده باشند تا واجد شرایط مهاجرت به بریتانیا شود.
کودکان باید فرزند متقاضی اصلی باشند و والد فرزندان و همسر یا شریک زندگی دیگر نباشد، مگر این‌که شرایط ذیل را داشته باشد:
 • متقاضی اصلی واقعاً والد فرزند است؛
 • والدین کودک مرده است؛
 • متقاضی مسوولیت سرپرستی و تربیت کودک را بر عهده دارد؛
 • کودک فرزند همسر یا شریک زندگی متقاضی اصلی است؛ و
 • همسر یا شریک زندگی متقاضی اصلی به‌تنهایی مسوولیت تربیت کودک را بر عهده دارد؛
 • کودک فرزند بیولوژیکی هیچ‌کدام نیست، بلکه فرزندی است و والدین واقعی کودک راضی اند که مسوولیت والدین واقعی به متقاضی اصلی منتقل شده است.

مراحل درخواست

صرف افرادی که در سال اول از طریق مسیر 3 برنامه ACRS به بریتانیا در نظر گرفته شده اند، واجد شرایط اند. در سال اول مسیر 3 برنامه ACRS توسط (The Foreign, Commonwealth & Development Office) یا FCDO اداره می‌شود که واجد شرایط بودن یک فرد و اعضای نزدیک و اضافی خانواده‌اش را ارزیابی می‌کند.
دو مرحله در فرآیند پیوستن اعضای اضافی خانواده وجود دارد که در آن یک متقاضی ممکن است اعضای خانواده خود را برای اسکان مجدد در نظر گرفته و است و آن قرار ذیل می‌باشد:
 • اولین مورد در ابراز علاقه است که به FCDO ارسال شده است و در آن جزییات اعضای نزدیک خانواده خواسته می‌شود.
 • مورد دوم زمانی است که FCDO اطلاعات مربوط به اعضای اضافی خانواده (AFM) را درخواست می کند.
قابل یادآوری است که نحوه ابراز علاقه و ارسال درخواستی از 20 جون الی 15 اگست سال 2022 به‌ روی متقاضیان باز بود و اکنون بسته شده است. هیچ فرآیند برای ارسال درخواستی به برنامه ACRS وجود ندارد؛ در عوض، افراد واجد شرایط در اولویت قرار می‌گیرند و تحت یکی از سه "مسیر" (Pathway) برای اسکان مجدد به بریتانیا ارجاع می‌شوند. جزییات بیشتر در مورد سه مسیر طرح اسکان مجدد شهروندان افغان در وبسایت بپرسید مطالعه نمایید.
صرف آن‌عده از درخواست‌های تایید‌شده که به دنبال آن فرآیند خاص در فورم AFM انجام می‌شوند، بررسی خواهند شد. راهنمایی کامل را که FCDO می‌فرستد، متقاضی باید با در نظرداشت آن عمل کند. ممکن است یک فورم  AFMارسال شود و این باید شامل جزییات تمام AFM باشد که متقاضی اصلی می‌خواهد در نظر گرفته شود. به سایر درخواستی‌های پیوستن اعضای اضافی خانواده یا درخواستی‌های جدید رسیدگی نخواهد شد، مگر در شرایط استثنایی.

شرایط استثنایی پیوستن اعضای اضافی خانواده چه است؟

در نظر گرفتن اعضای اضافی خانواده در شرایط استثنایی از جمله الزامات و شواهد مشخص را می‌طلبد. به‌ ویژه، مواردی در نظر گرفته می‌شوند که آسیب‌پذیری‌های خاصی وجود داشته باشد یا در شرایط خاصی که یکی از اعضای دیگر خانواده با آن مواجه است و منجر به سطح استثنایی از وابستگی به متقاضی اصلی دارد.
FCDO مسوولیت بررسی درخواست‌های AFM و ارزیابی استثنایی‌بودن شرایط را دارد. ارزیابی توسط FCDO انجام خواهد شد که آیا فرد به اندازه کافی به رییس خانواده یا متقاضی اصلی در شرایط استثنایی و اجباری برای تضمین اسکان مجدد در کنار متقاضی اصلی وابسته است یا خیر.
در صورتی‌که FCDO موارد استثنایی تشخیص دهد، قضیه یا درخواست AFM را به‌عنوان بخشی از واحد یا عضو خانواده به‌ وزارت داخله بریتانیا ارجاع می‌دهد.

بررسی اعضای اضافی خانواده (AFM)

در شرایط استثنایی ممکن است اعضای اضافی خانواده(AFM)  برای اسکان مجدد تحت ACRS در نظر گرفته شوند.
لازم نیست که ابراز علاقه یا درخواست اسکان مجدد تحت مسیر 3 طرح ACRS به نهاد FCDO ارایه شود. درخواست مجدد بخاطری لازم نیست که پیوستن اعاضی اضافی خانواده بر مبنای درخواست قبلی صورت می‌گیرد. نهاد FCDO که مسوولیت بررسی درخواستی‌های ACRS را به‌عهده دارد، با متقاضیان واجد شرایط مسیر 3 از طریق ایمیل‌های شان تماس گرفته و اطلاعات را برای درخواست  AFM شما می‌طلبد.
هرگونه درخواست متقاضی یا پیشنهاد اسکان مجدد توسط وزارت داخله بریتانیا از جمله به‌ عنوان یک اعضایی خانواده منوط به گذراندن بررسی‌های لازم مهاجرت و امنیتی توسط فرد یا افراد است. پیشنهاد یک محل اسکان مجدد به اعضای اصلی یا اعضای دیگر خانواده نیز منوط به گذراندن بررسی‌های امنیتی لازم توسط متقاضی اصلی و دریافت مجوز ورود به بریتانیا است، زیرا عضو اصلی یا اضافی خانواده به‌ تنهایی واجد شرایط نیست. صرف یک استثنا برای آن‌عده از کودکان وجود دارد که پس از تاریخ درخواست اسکان مجدد و قبل از نقل مکان به بریتانیا متولد شده اند.
در صورت متقاضی اصلی قبل از اعطای مجوز ورود به بریتانیا فوت کند، صلاحیت تصمیم‌گیری با FCDO خواهد بود. در صورتی‌که متقاضی اصلی پس از دریافت مجوز ورود و قبل از ورود به بریتانیا، او یا کدام عضو خانواده‌اش فوت کند، وزارت داخله بریتانیا تصمیم خواهد گرفت.
اداره امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه (FCDO) برای راهنمایی کامل و حمایت از واجدان شرایط در تمامی مراحل با متقاضیان در تماس خواهد بود.

کمک و مشوره