05-Helmand Inheritance Certificate Issuance Process-01.jpg

وراثت‌خط سند رسمی است که به منظور معین نمودن تعداد ورثه متوفی از طریق مراجع قضایی صادر می‌گردد. این سند شامل مشخصات، تعداد وارثان، میزان ارث و نسبت آن‌ها با متوفی بوده که به درخواست وارثان پس از بررسی، اثبات و تعیین وارثان، تحت عنوان وراثت‌خط صادر می‌شود. وارثان با استفاده از وراثت‌خط می‌توانند سهم ارث خود را در داخل و بیرون از کشور مطالبه و در آن تصرف نمایند.

وراثت‌خط در ولایت هلمند چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضیان جهت دریافت وراثت‌خط مراحل ذیل را سپری می‌کنند:

مرحله اول: درخواستی

 1. یکی از وارثان شخص متوفی، عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی محکمه مربوطه در ولایت هلمند به منظور اخذ وراثت‌خط ترتیب می‌نماید؛
 2. وارثان ساکن در مرکز ولایت هلمند، درخواستی شان را عنوانی آمریت ثبت اسناد و وثایق محکمه استیناف و وارثان ساکن در ولسوالی‌های‌ این ولایت، درخواستی شان را عنوانی محاکم ابتداییه فعال در سطح ولسوالی‌های ولایت هلمند ترتیب می‌نمایند؛
 3. در عریضه، تمام وارثان به‌شمول ذکور، اناث، خوردسال و بزرگ‌سال و هم‌چنان علت مرگ فرد متوفی تذکر داده می‌شود؛
 4. کاپی تذکره‌های وارثان و دو نفر شاهد همراه با دو قطعه عکس سایز 3x4 آن‌ها و هم‌چنان تصدیق شورای محل الزامی می‌باشد؛

مرحله دوم: مراجعه به محکمه مربوطه

 1. یکی از وارثان درخواستی یا عریضه و اسناد لازمه را مبنی بر اخذ وراثت‌خط به محکمه استیناف در مرکز یا محکمه ابتداییه در ولسوالی مربوطه ولایت هلمند ارایه و رییس محکمه در آن‌ حکم می‌دهد؛
 2. محکمه مربوطه یک فورم یا استعلام را که حاوی سوالات در مورد شهرت متوفی و وارثان آن است، از محل سکونت آن‌ها، جهت تکمیل به آن‌ها می‌دهد؛

مرحله سوم: تصدیق ملا امام و وکیل گذر

 1. فورم یا استعلام به دو نفر از همسایه‌ها، ملا امام، ملک یا وکیل گذر و ولسوالی یا ناحیه مربوطه برده شده و آن‌ها در رابطه به شهرت متوفی، علت مرگ آن، وارثان و شماره‌ تذکره آن‌ها در فورم مربوطه معلومات ارایه و تصدیق می‌نمایند؛
 2. پس از تکمیل نمودن فورم یکی از وارثان، فورم را دوباره به آمریت ثبت اسناد و وثایق محکمه استیناف یا محکمه ابتداییه مربوطه ارایه و طی‌مراحل می‌نماید؛

مرحله چهارم: شهادت شهود

 1. دو نفر شاهد  و سه نفر اقرار کننده با  اصل تذکره‌ها و دو قطعه عکس‌ شان و نیز یک نفر از وراثان به نمایندگی از همه و با دو قطعه عکس و اصل تذکره‌های تمام به محکمه مربوطه حاضر می‌شوند؛
 2. شاهدان  در حضور قاضی مبنی بر صحت وسقم وارثان متوفی در وراثت خط اقرار نموده و شهادت می‌دهند؛
 3. وراثت‌خط ترتیب و معلومات وارثان و شاهدان در آن درج و سپس برای تسلیمی آن تاریخ را تعیین می‌گردد؛

مرحله پنجم: اخذ وراثت‌خط

 1. یکی از وارثان در روز معین به محکمه مربوطه رفته و با ارایه اصل تذکره‌، وراثت‌خط را که ثبت و مهر شده، تسلیم می‌شود؛
 2. سپس، یکی از وارثان، وراثت‌خط را به محکمه استیناف در ولایت هلمند برده تا رییس محکمه استیناف از برحالی قاضی محکمه وثایق در وراثت‌خط تایید نماید؛
 3. تا این مرحله وراثت‌خط نهایی بوده و قابل استفاده در داخل کشور می‌باشد، اما جهت استفاده از آن در بیرون از کشور لازم است تا ترجمه و تاییدی وزارت امور خارجه اخذ گردد.

ترجمه وراثت‌خط

 1. متقاضی، وراثت‌خط را به یک از دارالترجمه‌های رسمی در ولایت قندهار ارایه نموده تا آن را به زبان مشخص ترجمه نماید و سپس آن‌را به دفتر قضایای دولت در قندهار برده تا از رسمی بودن دارالترجمه و صحت معلومات وراثت‌خط، تایید ‌نماید؛
 2. دفتر قضایای دولت در قندهار به متقاضی یک تعرفه بانکی می‌دهد و شخص مذکور مقدار 200 افغانی محصول تایید وراثت‌خط را به نمایندگی د افغانستان بانک تحویل و کاپی آویز بانک را به قضایای دولت ارایه می‌نماید؛
 3. سپس هر دو نسخه زبان ملی و ترجمه‌شده وراثت‌خط به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت قندهار ارایه می‌گردد؛
 4. دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه قندهار به متقاضی یک آویز بانکی می‌دهد و شخص مذکور  مقدار 200 افغانی محصول تایید وراثت‌خط را در نمایندگی د افغانستان بانک تحویل و کاپی آویز بانک را به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه ارایه می‌نماید؛
 5. دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قندهار، هر دو نسخه وراثت‌خط را تایید و آن‌را دوباره به متقاضی تسلیم می‌نماید.

اخذ وراثت‌خط مثنی

 1. یک نفر از وارثان در نخست درخواستی یا عریضه رسمی را عنوانی محکمه استیناف در مرکز یا محکمه ابتداییه در ولسوالی مربوطه ولایت هلمند ترتیب، موضوع را در آن را شرح داده و  طی آن درخواست وراثت‌خط مثنی را می‌نماید؛
 2. اسناد لازم برای دریافت وراثت‌خط مثنی، سند اعلان رادیو، کاپی وراثت‌خط مفقودشده، شماره صدور آن یا اصل وراثت‌خط تخریب‌شده می‌باشد؛
 3. متقاضی اسناد لازمه را به آمریت ثبت اسناد و وثایق محکمه استیناف در مرکز یا به محکمه ابتداییه در ولسوالی مربوطه ولایت هلمند ارایه و پس از طی‌مراحل درخواستی، وارثت خط مثنی خود را به‌دست می‌آورد.

آدرس ولایتی

شهر لشکر گاه، ناحیه اول، نزدیک مقام ولایت، محکمه استیناف، آمریت ثبت اسناد و وثایق

آدرس ولسوالی‌ها

محاکم ابتداییه در سطح ولسوالی‌های هلمند