01-Khost Birth Certificate Process-01.jpg

کارت تولد یک سند رسمی است که در آن تاریخ و محل تولد نوزاد درج و از اساسی‌ترین سند هویتی یک فرد می‌باشد. افغان‌ها با داشتن کارت به خدماتی دسترسی خواهند داشت که تا حد زیادی حقوق و نیازهای آن‌ها را در راستای دریافت خدمات عامه همچو صحت، آموزش، پاسپورت، دریافت تذکره و سایر خدمات مرفوع می‌سازد. افغان‌ها کارت تولد را که تثبیت کننده تاریخ و محل تولد شان است، هنگام دریافت خدمات اساسی و عامه در کشورهای خارجی نیز لازم دارند.

مراحل اخذ کارت تولد در ولایت خوست چگونه است؟

متقاضی جهت دریافت کارت تولد مراحل ذیل را سپری می‌کند:

مرحله اول: فورم درخواستی کارت تولد

 1. متقاضیان، فورم درخواستی کارت تولد را از وبسایت اداره ملی احصاییه و معلومات (nsia.gov.af) یا از آمریت ثبت احوال نفوس مربوط ریاست احصاییه و معلومات در مرکز و مدیریت‌های ثبت احوال نفوس در ولسوالی‌های ولایت خوست دریافت و آن‌را خانه‌پری می‌نمایند؛
 2. معلومات فورم بر اساس معلومات تذکره و پاسپورت خانه‌پری ‌می‌گردد؛
 3. متقاضیان دارای سن 6 سال و پایین‌تر از آن می‌توانند در ولایت خوست درخواست کارت تولد ‌نمایند؛
 4. متقاضیان بالاتر از  سن 6 سال در کابل به معاونیت ثبت احوال نفوس مربوط به اداره ملی احصاییه و معلومات مراجعه و کارت تولد را درخواست می‌نمایند؛

مرحله دوم: فراهم‌سازی اسناد موردنیاز

 1. ولی یا اقارب به‌منظور ارایه درخواست یا ثبت نام جهت اخذ کارت تولد به طفل، کاپی تذکره خود، کاپی تذکره طفل و چهار قطعه عکس طفل به اندازه 4x3 که پس‌زمنیه آن سفید باشد، فراهم می‌نمایند؛

مرحله سوم: مراجعه به دفتر ثبت احوال نفوس

 1. متقاضی فورم درخواستی خانه‌پری‌شده و اسناد موردنیاز را گرفته، به دفتر مربوطه ثبت احوال نفوس مراجعه می‌نماید؛
 2. متقاضیان در مرکز ولایت خوست، به آمریت‌ ثبت احوال نفوس و در ولسوالی‌ها به مدیریت‌های ثبت احوال نفوس که مربوط به ریاست‌احصاییه و معلومات ولایت خوست می‌گردند، مراجعه می‌نمایند؛
 3. متقاضی فورم و اسناد را به بخش مربوطه دفتر ثبت احوال نفوس ارایه و در آن‌جا طی مراحل نموده و مبلغ 200 افغانی هزینه محصول کارت تولد را پرداخت می‌نماید؛
 4. کارمند مربوطه به متقاضی در بدل تسلیمی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز کارت تولد، یک رسید ارایه نموده که در آن تاریخ مراجعه دوباره تذکر داده شده است؛

مرحله چهارم: اخذ کارت تولد

 1. متقاضی در زمان معین به بخش توزیع کارت تولد دفتر ثبت احوال نفوس مراجعه نموده و با ارایه فورم رسید، کارت تولد را دریافت می‌نماید؛ و
 2. کارت تولد به سه زبان پشتو، دری و انگلیسی صادر می‌شود که قابل استفاده در داخل کشور می‌باشد؛ اما جهت استفاده از آن در بیرون از کشور لازم است تا تاییدی وزارت امور خارجه اخذ شود؛ در صورتی‌که نسخه کارت تولد به زبان انگلیسی نمی‌باشد، برای استفاده در کشورهای خارجی لازم است ترجمه گردد.

کارت تولد به اطفال

 1. کارت تولد به نوزادان در مرکز و ولسوالی‌های ولایت خوست از جانب مراکز صحی (شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها) و دفاتر ثبت احوال نفوس تحریر و به والدین نوزاد تحویل داده می‌شود؛
 2. کارت تولد دارای دو بخش است که در بخش اول آن مراکز صحی یا محلی معلومات هویتی نوزاد یا طفل به‌شمول اسم، اسمای والدین، تاریخ و محل تولد را درج نموده و بخش دوم کارت خالی گذاشته می‌شود؛
 3. والدین که کارت تولد را از دفاتر ثبت احوال نفوس دریافت نه‌نموده باشند، در مدت سه ماه پس از تحریر، کارت تولد را به یکی از دفاتر ثبت احوال نفوس در مرکز، ولایت یا ولسوالی مربوطه ارایه می‌نمایند؛
 4. دفتر ثبت احوال نفوس، معلومات نوزاد یا طفل را ثبت و درج سیستم ثبت تولدات نموده و سپس بخش دوم کارت تولد را خانه‌پری، امضا، مهر و آن‌را دوباره تسلیم والدین می‌نماید؛ کارت تولد هنگامی قابل استفاده است که یکی از دفاتر ثبت احوال نفوس آن‌را مهر و امضا نموده باشد؛ و
 5. در صورتی‌که متقاضی به منظور دریافت کارت تولد مستقیم به دفاتر ثبت احوال نفوس مراجعه ‌نماید، بخش اول و دوم آن یک‌جا تحریر می‌گردد که در این صورت داشتن کارت یا معلومات واکسین الزامی می‌باشد.

ترجمه کارت تولد

 1. متقاضی، کارت تولد را به یک از دارالترجمه‌های رسمی در ولایت خوست ارایه نموده تا آن را به زبان مشخص ترجمه نماید و سپس آن‌را به دفتر قضایای دولت یا امارت در خوست برده تا از رسمی بودن دارالترجمه و صحت معلومات کارت تولد، تایید ‌نماید؛
 2. دفتر قضایای دولت در خوست به متقاضی یک تعرفه بانکی می‌دهد و شخص مذکور  مقدار 200 افغانی محصول تایید کارت تولد را به نمایندگی د افغانستان بانک تحویل و کاپی آویز بانک را به قضایای دولت یا امارت ارایه می‌نماید؛
 3. سپس هر دو نسخه زبان ملی و ترجمه‌شده کارت تولد به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت خوست ارایه می‌گردد؛
 4. دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه خوست به متقاضی یک آویز بانکی می‌دهد و شخص مذکور   مقدار 200 افغانی محصول تایید کارت تولد را در نمایندگی د افغانستان بانک تحویل و کاپی آویز بانک را به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه ارایه می‌نماید؛ و
 5. دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خوست، هر دو نسخه کارت تولد را تایید و آن‌را دوباره به متقاضی تسلیم می‌نماید.

اخذ کارت تولد مثنی

 1. متقاضی در نخست درخواستی یا عریضه را ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و کارت تولد مثنی را  درخواست می‌کند؛
 2. اسناد لازم برای دریافت کارت تولد مثنی مفقودشده، سند اعلان رادیو، دو قطعه عکس و کاپی کارت تولد مفقودشده و اسناد لازم برای دریافت کارت تولد مثنی تخریب‌شده، دو‌ قطعه عکس و اصل کارت تخریب‌شده می‌باشد؛ و
 3. متقاضی اسناد لازمه را به دفاتر ثبت احوال نفوس در مرکز یا ولسوالی‌ مربوطه ولایت خوست ارایه و پس از طی مراحل درخواستی، کارت مثنی تولد خود را به‌دست می‌آورد.

آدرس ولایتی

ولایت خوست، مجتمع اداری ولایت، ریاست احصاییه و معلومات، آمریت ثبت احوال نفوس؛ هم‌چنان شفاخانه ولایتی و مراکز صحی در سطح مرکز

آدرس ولسوالی‌ها

مدیریت‌های ثبت احوال نفوس و مراکز صحی در سطح ولسوالی‌های ولایت خوست