زنان و دختران افغان به‌دلیل آزار و تعقیب در کشور واجد شرایط پناهندگی در اروپا اند-01.jpg
اداره حمایت از پناهندگان در اتحادیه اروپا، زنان و دختران افغان را به‌ دلیل آزار، اذیت، تعقیب و محدودیت‌هایی که از سوی گروه حاکم در افغانستان وضع شده است، به صورت عمومی واجد شرایط پناهندگی در کشورهای اروپایی می‌داند.
اداره حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) با توجه به سرکوب رو به افزایش زنان و دختران از سوی گروه حاکم در افغانستان، در ارزیابی‌هایش به چنین نتیجه دست یافته است که همه زنان افغان در کشور در برابر تهدید قرار دارند. گروه حاکم از زمان تصرف قدرت در ماه اگست سال 2021 زنان و دختران را به تدریج از کار، تحصیل، گشت و گذار آزادانه در ملاءعام و آزادی بیان منع کرده اند.
این گزارش در همکاری مشترک اداره حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تهیه شده است. مقامات اداره نامبرده اخیراً از کشورهای اروپایی خواسته است که کشورهای اتحادیه اروپا ضرورت دارند گزارش‌ها و اعلامیه‌های این اداره را در جریان ارزیابی درخواست‌های پناهندگی در نظر گیرند. او افزود که کشورهای عضو مکلف نیستند به همه زنان افغان که درخواست پناهندگی ارایه می‌کنند، پاسخ مثبت بدهند، بلکه هر کشوری در این مورد به صورت مستقل و با بررسی جداگانه در مورد دوسیه‌های پناهندگی تصمیم می‌گیرد، اما مهم است تا وضعیت و شرایط زنان و دختران در افغاستان در نظر گرفته شود.
گروه حاکم در آغاز مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب شدند. اخیراً تحصیلات دانشگاهی برای زنان تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. گروه حاکم دلیل این اقدام را نقض موازین شریعت عنوان کرده اند و گفته‌اند که زنان حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند. گروه حاکم در این اواخر نیز اشتراک و کار زنان را در سازمان‌ها، ادارات و موسسات بشردوستانه ممنوع کردند.
سازمان ملل متحد نیز تاکید کرد که جامعه جهانی باید از راه‌های دیگری بر گروه حاکم فشار آورد تا این گروه از تصمیم‌های شان علیه زنان که در کشورهای دیگر جهان پیشینه ندارد، عقب نشینی کند و یا حداقل در مواردی استثنا قایل شود. در همین حال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حاضر روی این فکر می‌کنند که آیا با وجود چنین محدودیت‌هایی، ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ممکن است یا خیر.
این گزارش را می‌توانید در این لینک مطالعه نمایید.