04-Herat Marrige Certificate Issuance Process-01.jpgثبت ازدواج در نکاح‌خط رسمی برای تثبیت هویت زوجین مهم بوده که در بیشتر کشورهای جهان داشتن آن برای زوجین الزامی می‌باشد. عقد ازدواج مانند سایر عقود، حقوق و مسوولیت‌هایی را برای طرفین به بار می‌آورد، از این رو لازم است تا در مراجع رسمی و قضایی ثبت گردد. ازدواج و اخذ نکاح‌خط از سوی مردم در محاکم رسمی، در بسیاری موارد سبب ایجاد سهولت در داخل و بیرون از کشور به خصوص در مهاجرت و سفرهای داخلی و خارجی به کشورهای دیگر می‌شود.

نکاح‌خط در ولایت هرات چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضیان یا زوجین جهت دریافت نکاح‌خط مراحل ذیل را سپری می‌کنند:

مرحله اول: درخواستی و اسناد لازم

 • زوجین یا ناکح و منکوحه عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی محکمه وثایق ولایت هرات مبنی بر اخذ نکاح‌خط ترتیب می‌نمایند؛
 • دو قطعه عکس 3x4 و اصل تذکره‌های ناکح و منکوحه حین تدوین درخواستی الزامی می‌باشد؛
 • افزون بر مقدار مهریه، تاریخ و ثمره ازدواج نیز در عریضه و سپس در اصل نکاح‌خط درج می‌گردد؛

مرحله دوم: مراجعه به محکمه وثایق

 • یکی از زوجین درخواستی یا عریضه و اسناد لازمه را به محکمه وثایق ولایت هرات ارایه نموده و رییس محکمه آن‌را احکام می‌دهد؛
 • محکمه افزون بر عریضه احکام‌شده، یک فورم را که حاوی سوالات در مورد شهرت طرفین، محل سکونت، اهلیت طرفین، عدم موجودیت موانع موقت و دایمی ازدواج میان طرفین است، جهت تکمیل نمودن به آن‌ها داده می‌شود؛
 • علاوه بر فورم، آویز بانکی نیز جهت تحویل مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) افغانی قیمت نکاح‌خط داده شده تا یکی از زوجین مبلغ مذکور را به بانک تحویل نموده و تاییدی پرداخت بانک را هنگام مراجعه به محکمه مربوطه ارایه نماید؛

مرحله سوم: تصدیق ملا امام، وکیل گذر و ناحیه مربوطه

 • فورم به ملا امام مسجد و دو نفر از همسایه‌ها برده شده تا به سوالات مطروحه پاسخ دهند و سپس فورم به وکیل گذر و ناحیۀ مربوطه برده شده و آن‌ها تصدیق می‌کنند؛
 • پس از تکمیل نمودن فورم، ناکح و منکوحه باید فورم را دوباره به محکمه وثایق ارایه و طی‌مراحل بعدی نمایند؛

مرحله چهارم: اقرار به ازدواج و شاهدان

 • زوجین جهت ثبت ازدواج و اخذ نکاح‌خط شان در این مرحله، دو نفر شاهد را با اصل تذکره‌ و دو قطعه عکس شان به محکمه حاضر می‌نمایند؛
 • بخش مربوطه شهرت ناکح، منکوحه و دو نفر شاهدان را از روی اصل تذکره‌های شان درج کنده و نکاح‌خط نموده و آن را به قاضی راجع می‌نماید؛
 • طرفین در حضور قاضی اقرار می‌نمایند که در بدل مقدار مهریه مشخص زن و شوهر یکدیگر اند و شهود نیز بر زن و شوهر بودن طرفین عقد شهادت می‌دهند؛ محکمه برای تسلیمی نکاح‌خط تاریخ تعیین می‌کند؛

مرحله پنجم: اخذ نکاح‌خط

 • یکی از زوجین در روز معین به محکمه رفته و با ارایه اصل تذکره‌های شان نکاح‌خط که ثبت و مهر شده، را تسلیم می‌شود؛
 • سپس، یکی از زوجین نکاح‌خط را به محکمه استیناف ولایت هرات برده و رییس محکمه استیناف از برحالی قاضی محکمه وثایق در نکاح‌خط تایید می‌نماید؛
 • تا این مرحله نکاح‌خط نهایی بوده و قابل استفاده در داخل کشور می‌باشد، اما جهت استفاده از آن در بیرون از کشور لازم است تا ترجمه شود.

ترجمه نکاح‌خط

 • جهت ترجمه، نکاح‌خط را به یک از دارالترجمه‌های رسمی ارایه تا آن را به زبان مشخص ترجمه و سپس آن‌را به دفتر قضایای دولت برده تا از رسمی بودن دارالترجمه و صحت معلومات نکاح‌خط تایید ‌نماید؛
 • سپس هر دو نسخه زبان ملی و ترجمه شده نکاح‌خط را به افغان پُست سپرده و افغان پُست هم در چند روز معین تاییدی وزارت امور خارجه را اخذ و در نهایت هر دو نسخه نکاح‌خط را به شما تسلیم می‌نماید.

اخذ نکاح‌خط مثنی

 • یک نفر از زوجین در نخست درخواستی یا عریضه را ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و درخواست نکاح‌خط مثنی را می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای دریافت نکاح‌خط مثنی، سند اعلان رادیو، یک، یک قطعه عکس سایز 4x3 زوجین و شاهدان، تصدیق شورای محل و کاپی نکاح‌خط مفقودشده یا شماره و تاریخ صدور آن و یا نکاح‌خط تخریب‌شده می‌باشد؛
 • متقاضی آسناد لازمه را به محکمه ابتدایه یا وثایق ولایت هرات ارایه و پس از طیمراحل درخواستی، نکاح‌خط مثنی خود را به‌دست می‌آورد.
آدرس ولایتی: شهر هرات، ناحیه اول، مجتمع اداری ولایت، محکمه ابتدایه، آمریت وثایق
آدرس ولسوالی‌ها: محاکم ابتدایه در سطح ولسوالی‌ها