حکومت بریتانیا سندی را منتشر نموده که در آن تغییرات جدید در مورد قانون مهاجرت این کشور را مشخص ساخته شده است.‌ این سند به تاریخ 18 اکتوبر سال 2022 در وبسایت وزارت امور داخله بريتانیا نشر گردیده است.
بر اساس این سند، قوانین مربوط به پالیسی همکاری در جابه‌جایی افغان‌ها (Afghan Relocations and Assistance Policy - ARAP) که فعلاً در بخش هفتم قانون مهاجرت گنجانیده شده و مقررات در مورد درخواستی‌های سایر اعضای فامیل (به جز اعضای نزدیک فامیل)‌ که فعلاً زیر یک سند جداگانه تحت نام سند پالیسی قرار دارد، زیر بخش ضمیمه قانون مهاجرت به نام ضمیمه پالیسی همکاری در جابه‌جایی افغان‌ها یا ARAP قرار خواهد گرفت. این تغییرات از تاریخ 30 نوامبر سال 2022 قابل اجرا خواهد بود.
تغییرات جدید واضح می‌سازد که پروسه درخواستی شامل دو مرحله است. در مرحله اول درخواستی به وزارت دفاع بریتانیا ارایه می‌شود، وزارت دفاع در مورد واجد شرایط بودن و یا نبودن درخواستی تصمیم می‌گیرد. هم‌چنان تغییرات جدید واضح می‌سازد که درخواستی‌های مربوط به این پالیسی تنها به اساس ضمیمه‌ "پالیسی همکاری در جابه‌جایی افغان‌ها" مورد بررسی قرار خواهد گرفت نه از طریق سایر شیوه‌ها.
در صورتی‌که درخواست دهنده در بریتانیا زندگی کند، درخواستی برای اجرای پروسه اقامت ارایه می‌شود و وزارت داخله بریتانیا سپس ارزیابی‌های اساسی مربوط را انجام می‌دهد.
در صورتی‌که درخواست‌دهنده خارج از بریتانیا باشد، درخواستی برای پروسه اجازه ورود به بریتانیا ارایه می‌گردد. در صورتی‌که درخواست‌دهنده واجد شرایط بود، وزارت دفاع بریتانیا به‌نمایندگی از درخواست‌دهنده، درخواستی را به‌ وزارت داخله حهت طی‌مراحل بعدی می‌فرستد.
تغییرات بدین معنی است که از تاریخ 30 نوامبر سال 2022 درخواست‌دهنده می‌تواند درخواستی خود را برای پیوستن سایر اعضای فامیل خود زیر چتر ARAP در محدوده قانون تسلیم کند، در حالی‌که اکنون این نوع از درخواستی خارج از محدوده قانون ارایه می‌گردید.