برنامه اسکان مجدد برای شهروندان افغان (Afghan Citizens Resettlement Scheme) برای آنعده از افغان‌ها طرح شده است که برای مقاصد و اهداف دولت بریتانیا در افغانستان وظیفه انجام داده اند.
بریتانیا برنامه اسکان مجدد شهروندان افغان (ACRS) را به طور رسمی در ۶ جنوری سال ۲۰۲۲ آغاز کرد. در این برنامه برای کسانی‌که به تلاش‌های بریتانیا در افغانستان کمک کرده‌اند و از ارزش‌های مانند دموکراسی، حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون دفاع کرده‎اند، اجازه مهاجرت به این کشور داده میشود. تمرکز برنامه ACRS به افرادی است که واجدان شرایط اند، اما در روند تخلیه به برتانیا انتقال نشده و هنوز در افغانستان یا منطقه باقی مانده اند.
برنامه ACRS برعلاوه طرح سیاست جابه‌جایی و کمک به افغان‌ها (Afghan Relocations and Assistance Policy) یا ARAP بوده و تعداد مجموعی واجدان شرایط آن شامل افرادی نمی‌شود که قبلاً از طریق برنامه ARAP به این کشور رفته اند.
در این مقاله در رابطه به مسیر سوم طرح اسکان مجدد شهروندان افغان (ACRS) و معیارهای آن، معلومات ارایه می‌گردد.
افراد آسیب‌پذیر و در معرض خطر که طی برنامه تخلیه وارد بریتانیا شده‌اند، اولین کسانی بودند که تحت نخستین مسیر طرح اسکان مجدد شهروندان افغان در جریان ماه اگست سال 2021 از داخل افغانستان یا سپس از طریق پاکستان به بریتانیا مهاجرت نمودند. دومین مسیر برنامه یادشده برای افراد آسیب پذیری‌ است که از افغانستان فرار کرده‌اند و از طریق کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) برای دولت بریتانیا به‌عنوان واجدان شرایط مهاجرت به این کشور معرفی می‌شوند.

مسیر سوم طرح ACRS

بریتانیا از طریق مسیر سوم طرح اسکان مجدد شهروندان افغان, (ACRS Pathway3)، افراد در معرض خطر را که از تلاش‌های بریتانیا و جامعه بین‌المللی در افغانستان حمایت کرده اند، افراد آسیب‌پذیر مانند زنان و دختران در معرض خطر و اعضای گروه‌های اقلیت را در این کشور جابه‌جا می‌کند. به نظر می‌رسد که این طرح برای چند سال آینده ادامه خواهد داشت. دولت بریتانیا در سال اول مسیر سوم برنامه اسکان مجدد شهروندان افغان، به کارمندان شورای بریتانیا (British Council) و GardaWorld و فارغ‌التحصیلان Chevening در معرض خطر را در اولویت قرار می‌دهد. اداره امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه (The Foreign, Commonwealth & Development Office) یا FCDO برای حمایت از  واجدان شرایط، در مراحل بعدی با آن‌ها در تماس خواهد بود.

شرایط

افرادی‌که برای مقاصد و اهداف دولت بریتانیا در افغانستان وظیفه انجام داده و در نتیجه آن در معرض خطر قرار گرفته اند، شامل برنامه ACRS می‌گردند. در سال اول مسیر سوم ACRS، آن‌عده از کارمندانی‌که با نهادهای  British Council و  World Garda وظیمه رسمی یا قراردادی انجام داده یا از طریق برنامه Chevening Alumni در بریتانیا تحصیل نموده اند، واجد شرایط می‌باشند. افرادی‌که واجد شرایط اند، می‌توانند بدون در نظرداشت رتبه، مقام، مدت وظیفه و محل کاری شان از طریق این برنامه درخواست داده و به بریتانیا مهاجرت نمایند.

تعداد پذیرش

دولت بریتانیا اعلام نموده است که طی پنج سال به تعداد 20 هزار تن از افغانان آسیب‌پذیر را از طریق برنامه ACRS در این کشور مستقر می‌نماید که از این ‌رو هر سال به تعداد 5 هزار تن از شهروندان افغان به بریتانیا اجازه ورود خواهند داشت. از طریق مسیر سوم برنامه ACRS در سال اول (احتمالاً 2022-2023) به تعدا 1500 تن از واجدان شرایط در بریتانیا مستقر می‌شوند. پس از سال اول مسیر سوم این برنامه، دولت بریتانیا در هماهنگی با شرکای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی کارمندان، افراد و گروه‌های وسیع‌تری از افغان‌های‌ در معرض خطر را طی سال‌های آینده اجازه ارایه درخواست، ورود به بریتانیا و مستقرشدن در این کشور را خواهد داد.

میعاد درخواست

پذیرش درخواست  برای سال اول مسیر سوم برنامه ACRS از تاریخ 20 جون سال 2022 آغاز گردیده و این روند الی 14 اگست سال 2022 ادامه پیدا می‌کند. متقاضیان که واجد شرایط این برنامه اند، می‌توانند در این مدت زمانی، درخواست‌های شان را جهت بررسی بیشتر به دولت بریتانیا ارایه نمایند.

کدام اعضای خانواده شامل برنامه ACRS می‌شوند؟

متقاضیان برنامه ACRS افزون بر خود شان می‌توانند فرزندان زیرسن 18 سال و همسر شان را به بریتانیا نقل مکان دهند. با درخواست‌های سایر اعضای خانواده ممکن است موافقه صورت نگیرد، هرچند دولت بریتانیا گفته است که برخی دیگر از اعضای خانواده ممکن است در شرایط استثنایی با سایر اعضای خانواده شان در این کشور اجازه اسکان به‌دست آرند.

اسناد موردنیاز

برای ارایه درخواست به برنامه ACRS کافی‌است که یک ایمیل آدرس شخصی داشته باشید، موقف وظیفه (Job Title)، تاریخ آغاز و ختم وظیفه با نهادهای یادشده، اسمای خود و خانواده را مطابق سایر اسناد سفر، شماره‌های پاسپورت خود و اعضای خانواده و تاریخ‌های تولد خود و اعضای خانواده را به یاد داشته باشید. لازم نیست تا کاپی‌ها یا سکن تذکره، پاسپورت، سند کاری، کارت یا سایر اسناد را در این مرحله فراهم نمایید.

درخواست چگونه ارایه می‌گردد؟

افرادی‌که واجد شرایط استند می‌توانند با استفاده از فورم آنلاین برای سال اول مسیر سوم برنامه ACRS درخواست ارایه نمایند. درخواست برای این برنامه با خانه‌پری برخی از فورم‌های ابتدایی و تسلیمی اظهار علاقه (Submission of Interest) برای رفتن به بریتانیا آغاز می‌گردد. فردی‌که واجد شرایط است، به لینک مراجعه نموده، رهنمود را مطالعه و در بخش پایانی این ویب‌سایت گزینه تسلیمی علاقه را انتخاب می‌نماید. در اولین صفحه اسم، ایمیل آدرس و شماره تماس متقاضی درج می‌گردد. در صفحه دیگر از میان گزینه‌های  British Council،  World Garda و Chevening Alumni با در نظرداشت شرایط یکی را انتخاب می‌گردد. هرچند در سال اول مسیر سوم این برنامه، متقاضیان از سایر نهادها ‌پذیرفته نمی‌شود، اما باز هم گزینه دیگر (Others) را برای متقاضیان سایر نهادها که به اهداف دولت بریتانا در افغانستان کار نموده اند، باز گذاشته شده است. در صفحات بعدی نام، تخلص، تاریخ تولد، ملیت، شماره تذکره، معلومات پاسپورت، اسم مکمل پدر، اسمای اعضای خانواده و معلومات پاسپورت شان، موقف و مدت خدمت در نهادهای یادشده درج می‌گردد. سیستم آنلاین در اخیر یک فورم نهایی را به متقاضی ارایه می‌کند که متقاضی آن را مرور و سپس این درخواست را به دفتر FCDO ارسال می‌نماید. این سیستم در پایان یک شماره درخواستی (Reference Number) نمبر را نیز به متقاضی ارایه می‌کند که آن‌را باید با خود یادداشت نمود.

بررسی درخواست

دفتر FCDO با دریافت درخواست، آن‌را بررسی  و در صورت واجد شرایط بودن به برنامه ACRS  از طریق ایمیل آدرس به متقاضی اطمینان می‌دهد. ممکن است این دفتر به منظور معلومات بیشتر یا دریافت برخی از اسناد موردنیاز چندین بار با متقاضی در تماس ‌شود. دفتر یادشده با نهادی‌که متقاضی وظیفه انجام داده، در تماس شده و از صحت معلومات در درخواستی اطمینان حاصل می‌کند. در صورت واجد شرایط بودن و سپری شدن موفقانه پروسه‌های یادشده، دفتر FCDO درخواست متقاضی را جهت تکمیل پروسه، به وزارت داخله بریتانیا (Home Office) راجع نموده و در زمینه از طریق ایمیل به متقاضی اطمینان می‌دهد. قابل یادآوری در صورتی که فرد واجد شرایط نباشد، بازهم ممکن است که دفتر FCDO به متقاضی ایمیل ارسال نماید.

پذیرش درخواست

وزارت داخله بریتانیا (Home Office) صلاحیت دارد تا در مورد رد یا پذیرش درخواست متقاضیان مهاجرت به بریتانیا تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. این وزارت با دریافت جزئیات درخواست متقاضی، آن‌را در روشنایی قوانین نافذه، شرایط برنامه ACRS و فیصله رهبری دولت بریتانیا مورد بررسی بیشتر قرار می‌دهد.
پس از طی‌مراحل درخواست در این وزارت، بررسی‌های لازم امنیتی و معاینات صحی متقاضی و اعضای خانواده او باید تکمیل گردد. پذیرش هر درخواست در برنامه ACRS منوط به تکمیل موفقیت‌آمیز بررسی‌های امنیتی و صحی است. مجوز ورود برای بریتانیا تنها پس از ثبت مشخصات بایومتریک (اخذ تصویر صورت و اثر انگشتان) به افراد در مرکز درخواست ویزه (Visa Application Center) اعطا می‌شود. از آنجایی‌که هیچ مرکز درخواست ویزه در افغانستان وجود ندارد، نقل مکان به بریتانیا ممکن است مدتی طول بکشد و به‌توانایی افراد برای سفر به کشور سومی جهت اخذ معلومات بایومتریک بستگی خواهد داشت.
اگر متقاضیان در خارج از افغانستان هستند و می‌توانند به مرکز درخواست ویزه در یک کشور همسایه دسترسی پیدا کنند، می‌توانند معلومات بایومتریک را از این طریق ارایه دهند. اگر هنوز در افغانستان هستند، دولت بریتانیا با شرکای بین‌المللی از جمله سازمان‌های غیردولتی و سایر کشورها برای مسیرهای امن خروج واجدان شرایط ACRS از افغانستان کار می‌کند. در صورتی‌که کدام ممانعت قانونی برای ورود متقاضی به بریتانیا نباشد، درخواست او برای مهاجرت به بریتانیا از طریق برنامه ACRS مورد تایید قرار می‌گیرد. وزارت داخله بریتانیا در رابطه به پذیرش درخواست، یک ایمیل به متقاضی ارسال خواهد نمود که ممکن است در این ایمیل در مورد مراحل بعدی، نقشه کامل ورود به بریتانیا و تاریخ و ساعت مصاحبه در سفارت مربوطه انگلستان و هم‌چنان اخذ ویزه معلومات جامع ارایه گردیده باشد.
 
یادداشت مهم: تا هنوز در مورد این‌که درخواست دقیقا در چه مدت زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از پذیرش درخواست، واجدان شرایط برنامه ACRS دقیقا چگونه وارد بریتانیا می‌گردند، معلومات محدودی ارایه گردیده است. اما وزارت داخله بریتانیا در هر مرحله اطلاعات بیشتری در مورد مراحل بعدی از جمله ترتیبات سفر به واجدان شرایط ارایه می‌نماید، اما در هر صورت، بر اساس قوانین نافذه بریتانیا، متقاضیان پس از ارایه درخواست برای ویزه و مصاحبه در سفارت بریتانیا اجازه ورود به این کشور را خواهند یافت.

مصاحبه با سفارت

متقاضی با اعضای خانواده خود در تاریخ و ساعت معین به‌منظور مصاحبه به سفارت مربوطه بریتانیا مراجعه می‌کند. در جریان مصاحبه ممکن است پرسش‌‌های مبنی بر درخواست و مهاجرت از طریق برنامه ACRS صورت گیرد. لازم است تا متقاضی و اعضای خانواده او تمام اسناد اصلی موردنیاز هم‌چو تذکره، پاسپورت، کارت تولد، اسناد کاری، اسناد پذیرش درخواست، ریفرینس نمبر و سایر اسناد را مطابق توصیه نهادهای مربوطه بریتانیا در این مرحله با خود داشته باشند تا مسوولان آنرا در صورت لزوم مورد بررسی و تایید قرار دهند. سفارت بریتانیا در زمینه تصامیم نهایی را اتخاذ کرده و به متقاضی و اعضای خانواده او ویزای اقامت نامحدود (ILR) صادر می‌نماید. مدت زمان صدور ویزه بر اساس طرزالعمل حدود ۳ هفته به طول می‌انجامد اما در بیشر موارد صدور ویزه خیلی بیشتر از این وقت را در بر می‌ګیرد. سفارت بریتانیا پس از بررسی، نتیجه درخواست ویزه را از طریق ایمیل به متقاضیان ارسال می‌کند. متقاضیان در زمان معین به سفارت مراجعه و ویزای شان را دریافت و به بریتانیا مهاجرت می‌نمایند.

زندگی در بریتانیا

پس از اسکان مجدد در بریتانیا شما حق کار، دسترسی به آموزش و تحصیل، دسترسی به مراقبت‌های صحی و حق استفاده از بودجه عمومی بریتانیا را برای تامین هزینه‌های زندگی خود خواهید داشت. هم‌چنان هنگام شروع زندگی جدید در بریتانیا از برخی حقوق دیگر از جمله محل اقامت در هنگام ورود، خانه، وسایل خانه و حمایت همه‌جانبه دولت را دریافت خواهید کرد. این حمایت دولت به شما کمک می‌کند تا با جامعه بریتانیا سازگار شوید، زبان انگلیسی را بیاموزید، کار پیدا کنید، از نظر اقتصادی خودکفا شوید و در جوامع محلی به خوبی جا بی‌افتید.

اقامت

کسانی‌که از طریق طرح اسکان مجدد شهروندان افغان (ACRS) اسکان داده می‌شوند، سند یا ویزای اقامت نامحدود برای ورود یا ماندن (Visa ILR) بریتانیا را دریافت می‌کنند. از همه مهم‌تر این‌که پس از ۵ سال اقامت در این کشور می‌توانند بر اساس قوانین نافذه برای تابعیت بریتانیا درخواست ارایه نمایند.

کمک و مشوره

برای معلومات عمومی در رابطه به طرح ACRS به ویب‌سایت کشور بریتانیا مراجعه نمایید. هم‌چنان معلومات اختصاصی در رابطه به مسیر سوم طرح اسکان مجدد شهروندان افغان را در این لینک مطالعه نمایید. معلومات و اخبار دفتر FCDO را در این صفحه دنبال نموده می‎‌توانید. قابل یادآوری است که مسیرهای امن و قانونی دیگری برای مهاجرت افراد به بریتانیا وجود دارد، برای معیارها و نحوه درخواست برای ارایه درخواست ویزای بریتانیا در این لینک بیشتر بخوانید.