در آلمان برای پناهندگان نابالغ یا زیر سن 18 سال که بدون همراهی والدین به این کشور آمده اند، مقررات و فرایند ویژه وجود دارد. رسیدگی به امور سرپناه و زندگی افراد نوجوان یا افراد خردسال در آلمان از مسوولیت‌های اداره رفاه جوانان یا یوگدامت می‌باشد.
افراد زیر سن 18 سال در صورتی می‌توانند از حقوق پناهجویی شان برخوردار باشند که در آلمان اقامت نمایند، زیرا امکان درخواست پناهندگی در نمایندگی‌های سیاسی این کشور میسر نمی‌باشد. در این مقاله برای افراد  خردسال ‌که به عنوان پناهجو به خاک آلمان وارد می‌شوند، معلومات ارایه می‌گردد.

ثبت‌نام پناهجوی زیر سن 18 سال

هر پناهجوی زیر سن 18 سال پس از وارد شدن به خاک آلمان در نخست به اداره رفاه جوانان رفته و خود را به عنوان پناهجو ثبت می‌کند. این اداره مسوول مراقبت، تامین حقوق اساسی و رسیدگی به امور سرپناه پناهجویان زیر سن 18 سال می‌باشد. به طور عموم پناهجویان پس از ورودشان به آلمان در جایی به سر می‌برند که سهولت‌های صحی، غذای سه وقت در روز، لباس، وسایل مورد نیاز و محل خواب را دارند.

تعیین سن پناهجو

اداره رفاه جوانان با پناهجو مصاحبه نموده و طی آن آسناد مانند پاسپورت، کارت تولد و یا تذکره وی را بررسی و سن او را تایید می‌کند. در صورتی‌که پناهجو آسناد قانونی برای تایید سن خود نداشته باشد، یک کمیته با اشتراک چند متخصص طی آزمایشات طبی سن وی را تعیین می‌نمایند.

اقامه موقت

اداره رفاه جوانان پس از ثبت درخواست پناهندگی، یک سند کتبی اقامه موقت به‌نام دولدونگ را به پناهجوی ارایه که طبق آن پناهجو اجازه دارد تا هنگام تکمیلی سن 18 سالگی در آلمان اقامت نماید. 

زندگی پناهجویان زیر 18 سال در آلمان

در صورتی‌که سن پناهجو زیر 18 سال تعیین و ثابت گردد که در آلمان والدین و یا اقارب نزدیک برای زندگی ندارد، فرد تحت صیانت اداره رفاه جوانان آلمان به زندگی عادی ادامه می‌دهد و پروسه نورمال پناهندگی او آغاز می‌شود.

سرپرستی

این اداره برای هر پناهجوی نوجوان یک پرستار را معرفی می‌نماید تا او را الی تکمیل نمودن سن 18 سالگی در تمامی امور زندگی در المان کمک نماید. هم‌چنان، پرستار سهولت‌های لازم به شمول وفق دادن با شرایط زندگی در آلمان، تعیین محل اقامت، جابجایی، فراهم‌نمودن زمینه یادگیری زبان آلمانی و نیز ثبت نام در مراکز آموزشی را به پناهجویان خردسال و نوجوان فراهم می‌نماید. پناهجویان اگر در آلمان اقارب اصولی داشته باشند، حق ارایه درخواست و زندگی نمودن با آن‌ها را دارند؛ در غیر این‌صورت در کمپ‌های افراد خردسال بدون سرپرست و یا در خانه‌های مشترک برای نو جوانان زندگی می‌کنند. سپس اداره رفاه نوجوانان در هماهنگی با محاکم مربوطه، والدین یا سرپرست را که بر اساس قوانین نافذه آلمان جایگاه والدین را دارد، بر می‌گزیند.

آیا افراد زیر سن 18 سال اخراج می‌شوند؟

بر اساس قوانین نافذه آلمان و روند دوبلین، پناهجویان تا هنگام تکمیلی و بررسی درخواست پناهندگی آن‌ها از آلمان به کشورهای اصلی شان یا سایر کشورهای اتحادیه اروپا اخراج نمی‌شوند.

اگر پناهجو بالاتر از 18 سال تثبیت گردد، چه می‌شود؟

در صورتی که سن پناهجو بالاتر از 18 تثبیت شود، اداره رفاه نوجوانان یا یوگدامت دیگر مسوولیتی در قبال وی نداشته و فرد به کمپ مهاجران بزرگ‌سالان معرفی شده و سپس به اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان یا بامف که بر اساس قانون پناهندگی این کشور مسوولیت رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی پناهجویان بزرگ‌سال را دارد، معرفی می‌شود.

درخواست پناهندگی

بر اساس قانون پناهندگی آلمان، افراد زیر سن 18 سال نمی‌توانند درخواست پناهندگی بدهند، مگر این‌که والدین یا سرپرست قانونی داشته باشند. پس از این‌که والدین یا سرپرست قانونی تعیین گردید، پناهجو می‌تواند به کمک آن‌ها درخواست پناهندگی به اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی یا بامف ارایه نماید. پناهجو با والدین قانونی خویش در تاریخ و ساعت معین به این اداره حضور یافته و به مسوولان توضیح می‌دهند که بنابر کدام دلایل از کشور اصلی خویش فرار نموده و نمی‌تواند دوباره به آن‌جا برگردد.

اقامه در آلمان

اداره بامف پس از ثبت درخواست پناهندگی، یک سند کتبی اقامه موقت سه سال را که قابل تمدید می‌باشد، به پناهجویان ارایه کرده که طبق آن پناهجو اجازه دارد در آلمان اقامت نماید. در هر صورت، پناهجویان تا زمان تکمیلی سن 18 سال با والدین یا سرپرست قانونی خود زندگی و سپس به گونه مستقل زندگی را اختیار می‌نمایند. در صورتی‌که پناهجو قادر به تامین بخش اعظم هزینه‌های خود باشد و نیز به اندازۀ کافی آلمانی صحبت کند، اجازۀ اقامت سکونت دایمی را در آلمان به‌دست می‌آورد.

اقاربم را گم کردم، چگونه با آن‌ها دوباره ملحق شوم؟

در صورتی که در مسیر آلمان والدین یا سایر اقارب اصولی خود را گم کرده اید، می‌توانید با گذاشتن عکس و شماره تیلفون در ویب‌سایت صلیب سرخ آلمان (https://www.drk-suchdienst.de/) به جستجوی اعضای خانواده خود و یا اعضای خانواده به جستجوی شما پرداخته و باهم ملحق شوید.

دریافت کمک و مشوره

در صورتی‌که پناهجو از تعیین سن راضی نباشد، می‌تواند به کمک سرپرست و یا نهادهای مشاوره‌دهنده که در ویب‌سایت (https://www.proasyl.de/) قابل دسترس می‌باشد، اعتراض نماید. معلومات بیشتر در رابطه به درخواست پناهندگی بزرگ‌سالان را در لینک https://bit.ly/37Hsz29  مطالعه نموده می‌توانید.